GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 26903
8 februari
2019


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent ereblijken Verordening betreffende het instellen en toekennen van ereblijken van de gemeente Haarlemmermeer

[Deze regeling is op 2 januari 2019 met terugwerkende kracht van toepassing verklaard voor het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. Dit besluit is bekend gemaakt in Gemeenteblad 2019, 26889.]

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer; Gelet op art. 149 van de Gemeentewet; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2007,

 

besluit

 

 1. In te trekken de verordening betreffende het instellen en toekennen van ereblijken van de gemeente Haarlemmermeer d.d. 12 april 1983;
 2. vast te stellen de volgende verordening:

Verordening betreffende het instellen en toekennen van ereblijken van de gemeente Haarlemmermeer

 

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

College : Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

Raad : De gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer;

Erespeld : De erespeld van de gemeente Haarlemmermeer wordt vervaardigd in zilver; bij de erespeld behoort een oorkonde

Erepenning: De erepenning van de gemeente Haarlemmermeer wordt vervaardigd in zilver. Aan de voorzijde vertoont zij het wapen van de gemeente Haarlemmermeer met de woorden: Gemeentebestuur van Haarlemmermeer: en aan de achterzijde draagt zij een toepasselijke inscriptie. Bij de erepenning behoort een oorkonde.

Eremedaille : De eremedaille wordt uitgevoerd in brons of zilver of in een gouden uitvoering. Bij de eremedaille behoort een oorkonde.

Vereniging: Ook stichtingen en instellingen.

Onderscheiding voor jongeren: De onderscheiding voor jongeren is een bronzen beeldje van Dik Trom;

Jongeren: Ingezetenen van de gemeente Haarlemmermeer tot 18 jaar oud;

Legpenning: De legpenning is uitgevoerd in brons en kan worden aangevraagd door de vereniging of een persoon in de naaste omgeving van de ondernemer.

 

Onderscheidingen

Artikel 1

De gemeente Haarlemmermeer kent de volgende onderscheidingen:

 1. Erepenning (gemeentelijke erepenning behorende bij het ereburgerschap van de gemeente);
 2. Erespeld;
 3. Eremedaille;
 4. Onderscheiding voor jongeren;
 5. Sportmedaille;
 6. Legpenning.

 

Erepenning

Artikel 2

De erepenning (het ereburgerschap) wordt toegekend in zeer bijzondere gevallen, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, aan personen die zich in functie, beroep en/of vrijwilligerswerk gedurende een lange periode aantoonbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Haarlemmermeerse bevolking.

Artikel 3

Een permanente onafhankelijke commissie wordt ingesteld die aanvragen beoordeelt. De leden van deze commissie worden voorgedragen door het college en benoemd door de raad. De leden van de commissie ontvangen een passende vergoeding.

Artikel 4

De erepenning wordt toegekend door:

 1. de raad, indien het een burger betreft;
 2. het college, indien het een lid van de raad betreft.

Artikel 5

Personen aan wie de erepenning is toegekend, worden door deze toekenning ereburger van de gemeente.

Artikel 6

De erepenning wordt uitgereikt in het openbaar ter gelegenheid van een jubileum of afscheid, dan wel naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, waardoor de reden van de toekenning van de gemeentepenning wordt onderschreven.

Artikel 7

De uitreiking van de erepenning geschiedt door de burgemeester dan wel door een ander lid van het college.

 

Erespeld

Artikel 8

De erespeld wordt toegekend aan personen die zich buiten hun gewone werkkring en onbetaald bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Haarlemmermeerse bevolking. Het gemeentebestuur maakt hiermee duidelijk trots te zijn dat deze persoon inwoner is van Haarlemmermeer.

Artikel 9

De erespeld wordt toegekend door het College.

Artikel 10

De erespeld wordt uitgereikt in het openbaar ter gelegenheid van een jubileum of afscheid, dan wel naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis.

Artikel 11

De uitreiking van de erespeld geschiedt door de burgemeester dan wel door een ander lid van het college.

 

Eremedaille

Artikel 12

De eremedaille kan worden toegekend aan een Haarlemmermeerse vereniging die 50 jaar (bronzen uitvoering) of 75 jaar (zilveren uitvoering) bestaat. Aan een 100-jarige vereniging een gouden eremedaille worden toegekend.

Artikel 13

De eremedaille wordt toegekend door het College.

Artikel 14

De eremedaille wordt uitgereikt in het openbaar ter gelegenheid van een 50- of 75 jarig of 100-jarig jubileum van een vereniging.

Artikel 15

De uitreiking van de eremedaille geschiedt door een lid van het College.

 

Onderscheiding voor jongeren.

Artikel 16

De onderscheiding voor jongeren kan worden toegekend aan jongeren, die zich belangeloos en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving.

Artikel 17

De onderscheiding wordt toegekend door het College.

Artikel 18

De aanvraag voor deze onderscheiding kan worden gedaan door ouders/leerkrachten of mensen uit de directe omgeving van de jongere.

Artikel 19

De uitreiking geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de bijzondere inzet is gedaan en wordt tijdens de Algemene Gelegenheid, op de dag vóór Koninginnedag gememoreerd.

 

Sportmedaille

Artikel 20

De sportmedaille kan worden toegekend aan ingezetenen van de gemeente Haarlemmermeer, die een eerste, tweede of derde plaats hebben behaald op de Olympische Spelen, een Wereldkampioenschap, een Europese kampioenschap, een Nederlands kampioenschap.

Artikel 21

De sportmedaille wordt toegekend door het College.

Artikel 22

De uitreiking van de sportmedaille geschiedt in het openbaar door de wethouder die verantwoordelijk is voor sport dan wel door een ander lid van het college.

 

Legpenning

Artikel 23

De legpenning kan worden toegekend

Artikel 24

De legpenning wordt toegekend door het College.

 

Slotbepalingen

Artikel 25

Register

De toekenning van deze ereblijken wordt door vastgelegd in een daartoe bestemd register.

In het register worden de volgende zaken vastgelegd:

 1. gegevens ontvanger;
 2. datum uitreiking;
 3. naam van de ontvanger;
 4. soort onderscheiding.

Artikel 26

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening betreffende het instellen en toekennen van ereblijken van de gemeente Haarlemmermeer.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag waarop zij na te zijn vastgesteld is gepubliceerd.