GEMEENTEBLAD
Nr. 252017
16 oktober
2019


Verordening tot wijziging van de verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel

De raad der gemeente Wijdemeren;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2019;

 

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

BESLUIT

 

De verordening tot wijziging van de verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel vast te stellen en:

  I.   De tekst van artikel 1.c
 
te vervangen door:
 
De Optimist: een blijk van gemeentelijke waardering bedoeld voor personen van 6-18 jaar die zich met hun belangeloze inzet verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de gemeente Wijdemeren en waarvan de inzet in aard en omvang niet in aanmerking komt voor de erepenning, het ereburgerschap of een Koninklijke onderscheiding.
 
II.   De tekst van artikel 4
 
te vervangen door:
 
Artikel 4 De Optimist
 
  1. Het college beslist over de toekenning van De Optimist. De burgemeester reikt De Optimist uit.
  2. De Optimist wordt toegekend aan :
    • Jongeren van 6 tot 18 jaar die ingezetene zijn van de gemeente Wijdemeren;
    • Jongeren die zich op bijzondere wijze hebben inzet op het gebied van sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie of bedrijfsleven.
    • Jongeren die een eenmalige opmerkelijke prestatie hebben geleverd met een uitstraling die verder gaat dan het lokale niveau.
  3. Betrokkene ontvangt een schaalmodel Optimist met naam gegraveerd.
  4. Het besluit onder 1 wordt meegedeeld aan de gemeenteraad.

III.   De nummering verder in lijn met de aangepaste volgorde door te laten lopen.
 
IV.   Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 september 2019
De raad voornoemd,
 
de griffier,
 
C.M. de Heus
 
de voorzitter,
 
F. Ossel