GEMEENTEBLAD
Nr. 252017
16 oktober
2019


Wijziging op de verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel Gemeente Wijdemeren

De raad der gemeente Wijdemeren;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018

 

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet

BESLUIT

De verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel als volgt te wijzigen:

 
 1. Door artikel 1.d te hernummeren als 1.e
 2. Door een nieuw artikel 1.d toe te voegen:
   
  De Drijvende Kracht: een blijk van gemeentelijke waardering voor een buitengewone bijdrage aan de gemeenschap van Wijdemeren en bedoeld voor personen, bedrijven en instellingen die zich met hun belangeloze inzet verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de gemeente Wijdemeren maar waarvan de inzet in aard en omvang niet in aanmerking komt voor de erepenning of het ereburgerschap.
   
 3. Door artikel 5 ter hernummeren naar artikel 6.
 4. Door een nieuw artikel 5 toe te voegen:
   
  Artikel 5 De Drijvende Kracht
  1. Het college draagt inwoners, bedrijven of instellingen voor en de burgemeester (of locoburgemeester) reikt De Drijvende Kracht uit namens het college.
  2. Het is de beoordelingsvrijheid van het college om over te gaan tot toekenning en uitreiking van De Drijvende Kracht. Uitgangspunt is om De Drijvende Kracht gemiddeld drie vier keer per jaar toe te kennen.
  3. Om voor De Drijvende Kracht in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:
   • Personen die ingezetene zijn van de gemeente Wijdemeren of bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de gemeente Wijdemeren.
   • Bijzondere (bijv. duur, intensiteit of niveau) inzet op het gebied van sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie of bedrijfsleven.
   • Personen die een eenmalige prestatie hebben geleverd met een nieuw karakter of van historische betekenis, met een uitstraling die verder gaat dan het lokale niveau.
  4. Het besluit onder 1 wordt meegedeeld aan de gemeenteraad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juni 2018.
De raad voornoemd,
 
de griffier,
 
C.M. de Heus
 
de voorzitter,
 
F. Ossel