GEMEENTEBLAD
Nr. 234868
25 september
2019


Regeling Waardering vrijwilligers Lisse 2019

Het college van de gemeente Lisse

 

overwegende dat het gewenst is om vrijwilligers erkenning te geven voor hun bijzonder inzet voor de gemeente Lisse;

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

de Regeling Waardering vrijwilligers Lisse 2019 vast te stellen.

 

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Artikel 1 Waardering vrijwilligers

De gemeente Lisse kent de volgende vormen van waardering van vrijwilligers:

Artikel 2 Doelstelling

Met de regeling wil het college het volgende bereiken:

De inzet van vrijwilligers is belangrijk, zo niet onmisbaar, voor onder meer het verenigingsleven, zorg en welzijn van inwoners en betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar. Deze vrijwilligers verdienen hier erkenning voor. Verenigingen doen dit vaak voor hun eigen vrijwilligers. Aanvullend wil de gemeente vrijwilligers in het zonnetje zetten om uit te dragen hoe zeer zij hun inzet waardeert. Daarnaast wil de gemeente hiermee aandacht vragen voor het vrijwilligerswerk en mensen enthousiasmeren ook een actieve en positieve bijdrage te leveren aan een leefbaar Lisse. De vrijwilligersprijzen en waarderingsspelden zijn daar een middel voor.

Artikel 3 Toekenning

Het college besluit over toekenning van de vormen van waardering van vrijwilligers. Zij wordt hierin geadviseerd door een Adviescommissie Waardering vrijwilligers Lisse. De overweging bij het proces van toekenning zijn niet-openbaar uit privacyoverwegingen.

Artikel 4 Adviescommissie Waardering vrijwilligers Lisse

Artikel 5 Algemene criteria

Om in een aanmerking te komen voor een vorm van waardering gelden onderstaande criteria. Deze waarborgen dat de waarderingen weloverwogen worden toegekend en helderheid geven over de toekenning.

HOOFDSTUK 2 Jaarlijkse vrijwilligersprijzen

Artikel 6 Doel en doelgroep

De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt aan volwassen individuele vrijwilligers, groepen vrijwilligers en jeugdige individuele vrijwilligers. De prijzen voor individuele en groepen vrijwilligers zijn vooral voor erkenning van langdurige en bijzondere inzet voor de Lissese samenleving. De prijs voor jeugdige vrijwilligers (Jeugdprijs) is vooral voor aanmoediging van het vrijwilligerswerk.

Artikel 7 Criteria

Artikel 7a Vrijwilligersprijzen: individueel

Aanvullend op de algemene criteria (artikel 5) gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersprijzen individueel:

Artikel 7b Vrijwilligersprijzen: groep

Aanvullend op de algemene criteria (artikel 5) gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersprijzen groep:

Artikel 7c Vrijwilligersprijzen: Jeugdprijs

Aanvullend op de algemene criteria (artikel 5) gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de Jeugdprijs:

Artikel 8 Procedure

Artikel 9 Uitreiking

De burgemeester of wethouder reikt de vrijwilligersprijzen uit tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in januari. Dit is een openbare gelegenheid, die gemeld wordt aan de pers.

Artikel 10 Prijzen

Vrijwilligersprijs individu

De prijs bestaat uit een blijvend aandenken. Daarnaast krijgt de winnaar € 100 om te investeren in de vereniging of het initiatief.

Vrijwilligersprijs groep

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 om te investeren in de vereniging of het initiatief.

Jeugdprijs

De prijs bestaat uit een cadeaubon. Daarnaast krijgt de winnaar € 100,- om te investeren in de vereniging of het initiatief.

HOOFDSTUK 3 Waarderingsspeld

Artikel 11 Doel en doelgroep

De waarderingsspeld wordt uitgereikt aan individuele vrijwilligers. De prijs is vooral voor erkenning van frequente en bijzondere inzet voor de Lissese samenleving.

Artikel 12 Criteria

Aanvullend op de algemene criteria (artikel 5) gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de waarderingsspeld:

Artikel 13 Procedure

Artikel 14 Uitreiking

De persoon/organisatie die de voordracht doet, verzorgt de uitreiking (zoals uitnodiging, locatie en catering). De uitreiking van de waarderingsspeld vindt plaats door een wethouder. De pers wordt hiervan op de hoogte gebracht, tenzij de persoon die is voorgedragen geen openbare uitreiking wil.

Artikel 15 Prijs

De prijs bestaat uit een blijvend aandenken.

HOOFDSTUK 4 Overige bepalingen

Artikel 16 Publiciteit

De gemeente brengt de waardering van vrijwilligers via verschillende communicatiekanalen onder de aandacht van inwoners en verenigingen/bedrijven/organisaties. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanschrijven van verenigingen, gemeenteberichten, gemeentelijke website, sociale media en persberichten in de krant. Daarnaast brengt de gemeente de waardering van vrijwilligers actief onder de aandacht in het contact met maatschappelijke organisaties. Ook de Adviescommissie brengt de waardering van vrijwilligers onder de aandacht van haar contacten.

Artikel 17 Register

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Artikel 18 Naam en inwerkingtreding

Aldus vastgesteld op 16 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Lisse,

De burgemeester,
Mw. L. Spruit

De gemeentesecretaris a.i.,
M. Pippel