GEMEENTEBLAD
Nr. 193637
2 augustus
2019


Beleidsnotitie ‘De gemeentelijke onderscheidingen Nieuwe Stijl’

Tekstplaatsing

 

Inwerking tredend 1 januari 2018

De gemeente Waddinxveen kent een zestal onderscheidingen:

  1. Zilveren Hefje
  2. Vergulde Hefje
  3. Jeugdonderscheiding
  4. Legpenning
  5. Ereburgerschap
  6. Koninklijke Onderscheiding

 

1. Zilveren Hefje

Het zilveren Hefje wordt uitgereikt zonder dat daar al een verdienste tegenover hoeft te staan. Dit hefje wordt uitgereikt met de intentie dat de ontvangers ervan een ambassadeursfunctie voor de gemeente Waddinxveen (gaan) vervullen. Het is bedoeld als aanmoediging en als blijk van trots deze rol te mogen vervullen. Daarnaast wordt het zilveren Hefje aan sporters van 18 jaar en ouder uitgereikt, woonachtig in Waddinxveen of uitkomend voor een Waddinxveense sportvereniging, bij het voor de eerste keer behalen van een Nederlands kampioenschap.

Het zilveren Hefje wordt uitgereikt aan mensen die gezien hun functie ambassadeurs van de gemeente Waddinxveen kunnen zijn. Dit zijn:

Toekenning van het zilveren Hefje gebeurt door het college.

 

2. Vergulde Hefje

Het vergulde Hefje wordt toegekend aan personen die bijzondere verdiensten verrichten voor de Waddinxveense samenleving door het werk wat ze gedaan hebben of de prestaties die zij hebben geleverd. Ingeval het vergulde Hefje wordt toegekend, gaat dit gepaard met het overhandigen van een gemeentelijke oorkonde. De oorkonde vermeldt de reden van uitreiking en de naam van de persoon aan wie zij wordt uitgereikt.

Te denken daarbij valt aan:

Een voordracht kan plaatsvinden als blijk van waardering voor het bijzondere karakter van de vrijwilligersactiviteiten gedurende de tijd dat het vrijwilligerswerk verricht is (tenminste 5 jaar).

Toekenning van het vergulde Hefje gebeurt door het college.

De voordracht van Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen dient gemotiveerd te zijn en is een advies aan het college (uitgereikt door de betreffende portefeuillehouder).

 

3. Jeugdonderscheiding

De jeugdonderscheiding wordt uitgereikt aan jeugdige talenten die een bijzondere prestatie hebben verricht op het gebied van sport, cultuur, wetenschap of enig ander gebied. Jongeren tot 18 jaar komen daarvoor in aanmerking. Pas vanaf de leeftijd van 18 jaar en ouder wordt overgegaan tot uitreiking van het Hefje bij een bijzondere prestatie.

Te denken daarbij valt aan:

Criteria:

Toekenning van de jeugdonderscheiding gebeurt door het college.

De voordracht van jongeren door Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen dient gemotiveerd te zijn en is een advies aan het college.

 

4. Legpenning

De Legpenning wordt uitgereikt aan die (Waddinxveense) burgers of groepen burgers die zich bijzonder hebben onderscheiden en een grote mate van verdienste voor de Waddinxveense gemeenschap hebben gehad. De prestatie moet verder gaan en een grotere betekenis hebben, een grotere betekenis hebben en een meer bijzonder karakter hebben dan de verdienste waar bij het vergulde Hefje sprake van is, en een zodanig karakter hebben dat het voor (delen van) de Waddinxveense samenleving gemakkelijk is om zich met de gedecoreerde te kunnen identificeren.

De Legpenning, vervaardigd van verzilverd brons, heeft een doorsnede van 40 mm. De ene zijde draagt het wapen van de gemeente en op de andere zijde is de naam van de persoon die de onderscheiding krijgt en de datum van uitreiking opgenomen.

Toekenning van een Legpenning wordt bijgehouden in het “Boek van de Legpenningen der gemeente Waddinxveen” (uitreiking door burgemeester). De overhandiging van de Legpenning gaat gepaard met het uitreiken van de gemeentelijke oorkonde. De oorkonde vermeldt de reden van uitreiking en de naam van de persoon of instelling aan wie zij wordt uitgereikt.

Te denken valt aan veelzijdigheid van vrijwilligerswerk en voor langere duur. Het behalen van een Olympische titel. Organisaties met een lange staat van dienst waarbij ‘Inzet voor de gemeenschap in Waddinxveen’ voorop staat.

Toekenning van de Legpenning gebeurt door het college op voordracht van de adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen.

Over het toekennen van een Legpenning verantwoordt het college zich aan de raad. Eerst wordt advies gevraagd aan de Adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen. De voordracht van de Legpenning moet door de Adviescommissie gemotiveerd worden onderbouwd.

 

5. Ereburgerschap

Het Ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen die in tijd en of aard van de verdienste een zeer groot belang hebben gehad voor de Waddinxveense samenleving. Als toekenning plaatsvindt op grond van de lange tijd van activiteiten wordt hieronder verstaan een periode van 20 jaar of langer. Ook dan zal er sprake moeten zijn van grote verdiensten. Het is denkbaar dat iemand in korte tijd een zeer bijzondere staat van dienst opbouwt die niet voldoet aan de periode van 20 jaar of langer, maar door haar karakter uitzonderlijk is. Ook dan kan men in aanmerking komen voor deze onderscheiding. Toekenning van deze onderscheiding kan slechts bij hoge uitzondering het geval zijn.

De erepenning, vervaardigd van zilver, heeft een doorsnede van 60 mm. De ene zijde draagt het wapen van de gemeente en op de andere zijde is een toepasselijke inscriptie opgenomen.

Als bewijs van de toekenning van het Ereburgerschap wordt aan de desbetreffende persoon uitgereikt door de burgemeester:

  1. de erepenning met de daarbij horende draagmedaille;
  2. de oorkonde met daarin opgenomen de naam van de persoon en de reden van uitreiking.

Toekenning van het Ereburgerschap wordt bijgehouden in het “Ereboek der gemeente Waddinxveen”.

Als zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad de begiftigde van het Ereburgerschap vervallen verklaren. Aan de betrokkene (c.q. directe nabestaande(n)) wordt hiervan mededeling gedaan.

Toekenning van het Ereburgerschap vereist een besluit van de raad op voordracht van het college. Het college doet haar voordracht op basis van een advies van de Adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen.

Met betrekking tot de gemeentelijke onderscheidingen kan het college in heel bijzondere gevallen afwijken van het beleid. Voor het Ereburgerschap wordt eerst advies gevraagd aan de Adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen. De voordracht van het Ereburgerschap moet gemotiveerd worden onderbouwd.

 

6. Koninklijke Onderscheiding

Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Een voorstel tot verlening van een onderscheiding dient schriftelijk te worden ingediend bij de burgemeester van Waddinxveen. Via een voorstelformulier (website) worden gegevens gevraagd over de werkkring en functie van de kandidaat.

De burgemeester brengt hierover advies uit, waarbij beoordeeld wordt of de kandidaat inderdaad bijzondere, persoonlijke verdiensten voor de samenleving heeft verricht. Het dossier met het advies wordt aan de commissaris van de Koning gezonden en deze zendt het door aan het Kapittel voor de Civiele Orde. De minister beslist uiteindelijk of een voordracht tot verlening van een Koninklijke onderscheiding wordt gedaan aan Zijne Majesteit de Koning. Uitreiking met oorkonde vindt meestal plaats tijdens de zogenaamde ‘lintjesregen’ op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Het vergulde Hefje in relatie tot de Koninklijke Onderscheiding

Uitgangspunt bij het toekennen van het vergulde Hefje en een Koninklijke Onderscheiding is dat deze toekenningen nooit samen kunnen vallen. Als dit wel het geval zou zijn, doet dit afbreuk aan het vergulde Hefje, omdat in de hiërarchie een Koninklijke Onderscheiding het hoogste eerbetoon is.

Er kunnen zich twee situaties voordoen bij de twee onderscheidingen:

  1. als de procedure in gang is gezet om iemand in aanmerking te laten komen voor een Koninklijke Onderscheiding, wordt geen initiatief ontplooid deze persoon ook van een verguld Hefje te voorzien. Als de persoon een Koninklijke Onderscheiding heeft verkregen, dan is een andere onderscheiding niet meer mogelijk;
  2. als een persoon in aanmerking komt voor het verkrijgen van een verguld Hefje dient geverifieerd te worden of het proces rond het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding niet in gang gezet is. Zo ja, dan wordt op dat moment het traject van het vergulde Hefje stopgezet. Zo nee, dan kan het college verder gaan met de toekenning van het vergulde Hefje. Mocht na toekenning van het vergulde Hefje een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding in gang gezet worden dan kan het proces dat hiermee gemoeid is doorgang vinden. De verwachting is dat de periode tussen toekenning van het Hefje en uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding zeker een jaar duurt.