GEMEENTEBLAD
Nr. 171994
11 juli
2019


Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019

De raad van de gemeente Gooise Meren;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 1292614;

Overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente haar grote waardering en erkentelijkheid tot uiting kan brengen voor door inwoners, niet inwoners, verenigingen, stichtingen en soortgelijke instanties verrichte prestaties of geleverde diensten, waardoor zij de lokale gemeenschap aan zich hebben verplicht.

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet besluit:

  1. De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen Gooise Meren 2018.

 

Hoofdstuk 1 Onderscheidingen Gooise Meren

Artikel 1 Instelling

Als blijk van waardering worden de volgende onderscheidingen ingesteld:

  1. Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren
  2. Bronzen legpenning van de gemeente Gooise Meren
  3. Vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren
  4. Jongerenonderscheiding van de gemeente Gooise Meren.

Hoofdstuk 2 Zilveren legpenning

Artikel 2 Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren

De Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren kan worden toegekend als blijk van hoogste waardering en erkentelijkheid aan personen, instellingen, verenigingen, bedrijven, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen die de gemeente of haar kernen door langdurige en zeer bijzondere verdiensten of anderszins aan zich hebben verplicht.

Artikel 2.1 Vormgeving

Het college stelt de vormgeving en uitvoering van de erepenning vast in overleg met het presidium. De erepenning draagt aan één zijde het wapen van de gemeente Gooise Meren.

Artikel 2.2 Toekenning

De toekenning van de legpenning geschiedt door de gemeenteraad, op voordracht van het college van burgemeester en wethouders, het presidium gehoord. Over de voordracht wordt beraadslaagd in een besloten vergadering. Besluiten tot toekenning van de legpenning worden genomen met tweederde meerderheid van het getal der zitting hebbende raadsleden.

Artikel 2.3 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijkse op een door het college in overleg met het presidium te bepalen vast moment. Wanneer daartoe naar het oordeel van het college een bijzondere aanleiding bestaat, kan de uitreiking ook plaats vinden tijdens een bijzondere gelegenheid. De uitreiking geschiedt door de burgemeester, namens de gemeenteraad.

Artikel 2.4 Bijhouden register

Van de toekenning van de Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren wordt een register bijgehouden, waarin tevens worden opgenomen de door de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en Bussum in het verleden toegekende legpenningen dan wel onderscheidingen van vergelijkbaar niveau.

Hoofdstuk 3 Bronzen legpenning

Artikel 3 Bronzen legpenning van de gemeente Gooise Meren

De Bronzen legpenning van de gemeente Gooise Meren kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen, instellingen, verenigingen, bedrijven, stichtingen, bedrijven en soortgelijke rechtspersonen die de gemeente of haar kernen door bijzondere verdiensten of anderszins aan zich hebben verplicht.

Artikel 3.1 Vormgeving

Het college stelt de vormgeving en uitvoering van de erepenning vast in overleg met het presidium. De erepenning draagt aan één zijde het wapen van de gemeente Gooise Meren.

Artikel 3.2 Toekenning

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het toekennen van de Bronzen legpenning.

Artikel 3.3 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijkse op een door het college te bepalen vast moment. Wanneer daartoe naar het oordeel van het college een bijzondere aanleiding bestaat, kan de uitreiking ook plaats vinden tijdens een bijzondere gelegenheid. De uitreiking geschiedt door de burgemeester.

Artikel 3.4 Bijhouden register

Van de toekenning van de Bronzen legpenning van de gemeente Gooise Meren wordt een register bijgehouden, waarin tevens zijn opgenomen de door de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en Bussum in het verleden toegekende legpenningen dan wel onderscheidingen van vergelijkbaar niveau.

Hoofdstuk 4 Vrijwilligersprijs

Artikel 4 Vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren

De Vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren kan worden toegekend als blijk van waardering aan een vrijwilliger, groep van vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie, die zich op een bijzondere manier binnen de kernen van de gemeente heeft ingezet voor de lokale gemeenschap en daarbij uitzonderlijke maatschappelijke bewogenheid, offervaardigheid en of onbaatzuchtige liefde tot de medemens heeft getoond.

Artikel 4.1 Vormgeving

Gelet op het behoud van de identiteit en eigenheid van de kernen heeft de Vrijwilligersprijs de vormgeving, gelijk aan de bestaande, sterk aan de kernen verbonden verschijningsvormen, te weten:

  1. voor de kern Bussum: de kleine Johannes
  2. voor de kern Naarden: het Naardens Compliment
  3. voor de kern Muiden: de Roemer
  4. voor de kern Muiderberg: de Muiderbergse Echo

Artikel 4.2 De toekenning

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor de Vrijwilligersprijs. Een toetsingscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters en de portefeuillehouder Welzijn, die tevens het voorzitterschap vervult, beoordeelt de voordrachten en stelt voor elke aan de orde zijnde kern van de gemeente Gooise Meren een of meerdere kandidaten voor. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van de Vrijwilligersprijzen, de toetsingscommissie gehoord.

Artikel 4.3 Aansluiten bij de kernen

Welke Vrijwilligersprijs wordt toegekend, wordt bepaald door de woonplaats van de vrijwilliger, tenzij de aanvrager aannemelijk kan maken dat de onderscheidende persoon liever in aanmerking komt voor de Vrijwilligersprijs van een andere kern. De nadruk van het vrijwilligerswerk moet dan wel liggen in de te kiezen kern.

Artikel 4.4 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijks op een door het college te bepalen moment en op een wijze, die aansluit op de tradities in de betrokken kern van de gemeente. De prijs wordt uitgereikt door de burgemeester en/of een wethouder.

Hoofdstuk 5 De Jongerenonderscheiding

Artikel 5 Jongerenonderscheiding van de gemeente Gooise Meren

De Jongerenonderscheiding van de gemeente Gooise Meren kan worden toegekend als blijk van waardering aan een of meerdere ingezetenen in de leeftijd tot 21 jaar, die zich van anderen heeft of hebben onderscheiden door langdurige onbaatzuchtige hulp of zeer bijzondere incidentele inzet en daarmee en daarmee anderen tot voorbeeld zijn.

Artikel 5.1 Vormgeving

De Jongerenonderscheiding bestaat uit een nader door het college vorm te geven trofee en een cadeaubon.

Artikel 5.2 Toekenning

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor de Jongerenonderscheiding. Een jury, bestaand uit de portefeuillehouder Jeugd, die tevens het voorzitterschap vervult, de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en één of twee jongeren van een maatschappelijke organisatie binnen de gemeente, beoordeelt de voordracht en beslist of de kandidaat de Jongerenonderscheiding ontvangt.

Artikel 5.3 Uitreiking

De uitreiking geschiedt door de portefeuillehouder Jeugd op een door hem te bepalen moment.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.1 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan met in acht name van de voorgaande nadere regels stellen voor uitvoering van deze verordening. Daar waar deze verordening niet in voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6.2 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019.