GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 168764
10 juli
2019


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent toekennen jongerenlintje

De Raad van de gemeente Beekdaelen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet artikel 147;

Besluit:

  1. vast te stellen de navolgende Verordening over de regels voor toekenning van een Jongerenlintje in de gemeente Beekdaelen:

HOOFDSTUK 1 Werving en selectie

Artikel 1 Doelgroep
Een Jongerenlintje kan worden toegekend aan jongeren tot 23 jaar volgens de bepalingen van deze regeling.

Artikel 2 Verdiensten
In aanmerking voor een jongerenlintje komen jongeren tot 23 jaar die zich in hun vrije tijd op vrijwillige basis voor een ander of voor de Beekdaelense samenleving hebben ingezet of een bijzondere prestatie hebben verricht waardoor een positieve bijdrage is geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente Beekdaelen.
Voorbeelden hiervan zijn: jongeren die dieren gered hebben, een positieve bijdrage aan het milieu hebben geleverd, een actie hebben opgezet voor derden, een bijzondere (sport)prestatie hebben geleverd of zorg hebben gedragen voor een (zieke) medemens.
Beekdaelen zet hen in het zonnetje en uit daarmee dank en waardering voor hun inzet. Jongeren kunnen ook afkomstig zijn uit een andere gemeente maar hun verdienste moet in Beekdaelen liggen.

Artikel 3 Werving
Iedereen heeft de mogelijkheid om een jongere, of een groep jongeren, voor te dragen. Dit kan via een aanvraagformulier dat op de gemeentelijke website wordt geplaatst. De gemotiveerde aanvragen moeten jaarlijks uiterlijk 15 september zijn ingediend. Een schriftelijke ondersteuning van een persoon, niet zijnde een familielid, maakt onderdeel uit van de aanvraag.
Ook de selectiecommissie krijgt de mogelijkheid om kandidaten aan te dragen. Zij hebben zicht op en voeling met de doelgroep en zijn in hun vakgebied goed op de hoogte van eventuele prestaties/bijdragen aan de samenleving door een mogelijke kandidaat voor het Jongerenlintje.

Artikel 4 Selectiecommissie
De in te stellen- selectiecommissie bestaat uit minimaal vijf personen afkomstig uit onderwijs, verenigingsleven, jeugd/welzijnswerk, de jongeren-doelgroep zelf en een algemeen betrokken persoon, aangevuld met ambtelijke ondersteuning (van de vakafdeling en van het bestuurssecretariaat). Het college van burgemeester en wethouders benoemt de leden voorlopig voor een periode van 3 jaar.

Hoofdstuk 2 Procedure

Artikel 5 Besluit college van B&W
De selectiecommissie draagt één of meer kandidaten per Jongerenlintje voor aan het college van burgemeester en wethouders. De voordracht is voorzien van een motivatie. Om praktische redenen (beperkt aantal vergaderdata gemeenteraad) neemt het college van burgemeester en wethouders het besluit tot toekenning van een (of meer) Jongerenlintjes en niet de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van het genomen besluit in kennis.

Artikel 6 Uitreiking
Uitreiking van het Jongerenlintje vindt in principe plaats op of rond 20 november, de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij het mogelijk moet zijn om op een actuele situatie te reageren en de onderscheiding op een afwijkende datum uit te reiken. Het college van B&W kan daartoe een besluit nemen. De burgemeester reikt het lintje uit, bij verhindering de locoburgemeester.

Artikel 7 Lintje
De onderscheiding bestaat uit de gemeentespeld plus oorkonde.

Artikel 8 Communicatie
Via de reguliere gemeentelijke communicatiemiddelen wordt aandacht geschonken aan het Jongerenlintje. Rond de zomer wordt een oproep geplaatst om (via een aanvraagformulier) kandidaten aan te melden/te nomineren tot 15 september van dat jaar. Het moment van uitreiking zal bij de media onder de aandacht worden gebracht.

Artikel 9 Evaluatie
In 2021 vindt evaluatie van deze regeling plaats. Dan wordt bekeken of de leden van de selectiecommissie moeten aftreden of dat zij worden herbenoemd.

Artikel 10 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 2 juli 2019.

Aldus vastgesteld in de (openbare) raadsvergadering van 2 juli 2019.

De griffier,
dhr. H.J. Waterborg

De voorzitter,
dhr. Mr. Drs. G.A.A.Verkerk