GEMEENTEBLAD
Nr. 166076
5 juli
2019


Verordening tot het instellen en het toekennen van een Jongerenroos van de gemeente Roosendaal

De raad van de gemeente Roosendaal,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;

 

Gezien het advies van de commissie van 13 juni 2019;

 

Gelet op artikel 149 Gemeentewet

 

Overwegende dat:

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de 'Verordening tot het instellen en het toekennen van een Jongerenroos van de gemeente Roosendaal'.

 

Artikel 1

Ingesteld wordt de Jongerenroos van de gemeente Roosendaal.

Artikel 2

  1. De Jongerenroos kan worden verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar in de gemeente Roosendaal die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Roosendaal.

Artikel 3

De Jongerenroos bestaat uit een kunstwerk/sculptuur, dat wordt aangeduid als de Jongerenroos.

Artikel 4

  1. Tot en met 1 november van ieder kalenderjaar kan een voordracht voor een Jongerenroos worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders middels een aanvraagformulier.
  2. De Jongerenroos wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders en wordt uitgereikt door de burgemeester tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
  3. Elke aanvraag wordt voor de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders ter advisering voorgelegd aan de Jongerenraad. Dit advies wordt betrokken bij de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders.
  4. De toekenning van de Jongerenroos wordt schriftelijk gemotiveerd.
  5. Bij uitreiking van de toegekende Jongerenroos wordt als bewijs van toekenning ook een oorkonde uitgereikt.
  6. Ieder jaar worden er in beginsel maximaal 5 Jongerenrozen uitgereikt.
  7. De Jongerenroos kan in beginsel niet worden verleend voor het leveren van een culturele of sportieve prestatie, waarvoor al een andere onderscheidingsmogelijkheid en/of een beter passende waardering wordt gegeven.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening 'Jongerenroos gemeente Roosendaal'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2019,

de griffier, de voorzitter,


Memorie van toelichting Verordening Jongerenroos gemeente Roosendaal

 

Artikel 2, lid 1:

De Jongerenroos wordt verleend aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Roosendaal en waarvan de prestatie van belang is voor de gemeente Roosendaal.

Voorbeelden zijn:

Belangrijk is dat het een activiteit betreft, die door de samenleving ook als zodanig als bijzonder erkend wordt.

 

Artikel 4, lid 3:

Er is bewust voor gekozen om de advisering door de jongerenraad facultatief te laten zijn. Als aanvragen door de jongerenraad of leden daarvan worden gedaan kan het college besluiten geen advies te vragen.

 

Artikel 4, lid 6 en 7:

In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om bij een culturele of sportieve prestatie toch de Jongerenroos toe te kennen.

Ook kan het college in uitzonderlijke gevallen afwijken van het maximaal aantal van 5.