GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 120337
16 mei
2019


Verordening gemeentelijke onderscheidingen

 
 

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019 gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 1 Onderscheidingen

De navolgende gemeentelijke onderscheidingen kunnen worden toegekend:

 1. het ereburgerschap van de gemeente Elburg;
 2. de erepenning van de gemeente Elburg;
 3. het Elburger jeugdlintje voor jongeren van zes tot en met achttien jaar.

Artikel 2 Penning en oorkonde

 1. Aan zowel het ereburgerschap als de erepenning zijn verbonden een zilveren penning, alsmede een oorkonde, bevattende naast persoonsgegevens van de begunstigde, de reden welke tot de toekenning heeft geleid.
 2. Aan het Elburger jeugdlintje zijn verbonden een lintje en een oorkonde.
 3. Burgemeester en wethouders bepalen het model en de wijze van vervaardiging van de zilveren penning, verbonden aan het ereburgerschap, alsmede de tekst op de oorkonde welke tot de toekenning heeft geleid, het presidium gehoord.
 4. Burgemeester en wethouders bepalen het model en de wijze van vervaardiging van de zilveren penning, verbonden aan de erepenning en het jeugdlintje, alsmede de tekst op de oorkonde, welke tot de toekenning heeft geleid.

Artikel 3 Criteria toekenning

 1. Het ereburgerschap van de gemeente Elburg kan als blijk van waardering worden toegekend aan natuurlijke personen die op grond van een langdurige staat van dienst een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de Elburger gemeenschap in brede zin en wier bijdrage door persoonlijke inzet publieke herkenning en erkenning heeft verkregen en/of aan personen die gedurende een reeks van jaren een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op enigerlei gebied.
 2. De erepenning van de gemeente Elburg kan als blijk van waardering worden toegekend aan natuurlijke personen, die zich voor de gemeente Elburg op algemeen erkende wijze op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch, maatschappelijk of sport terrein, buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.
 3. Het jeugdlintje kan als blijk van waardering worden toegekend aan jongeren, woonachtig in de gemeente Elburg, die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Elburg, een bijzondere prestatie of daad hebben geleverd of een goed initiatief hebben genomen. De geleverde activiteit of prestatie moet niet langer dan een jaar geleden zijn.

Artikel 4 Voordracht

Iedereen kan personen, van wie men meent dat ze voor een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking komen, voordragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Besluitvorming

Het besluit tot toekenning van:

 1. het ereburgerschap wordt genomen door de gemeenteraad, op voordracht van burgemeester en wethouders, het presidium in beslotenheid gehoord. De beraadslagingen en besluitvorming over de toekenning van het ereburgerschap geschieden in een vergadering met gesloten deuren;
 2. de erepenning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders, het presidium in beslotenheid gehoord;
 3. het jeugdlintje wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van een jury als bedoeld in artikel 6. Het besluit wordt aan de gemeenteraad meegedeeld.

Artikel 6 Jury

 1. Het college benoemt een jury die de voordracht als bedoeld in artikel 6 onder c voorbereidt.
 2. De jury bestaat uit: de burgemeester, de wethouder met jeugd in zijn/haar portefeuille, twee raadsleden, een lid van de adviesraad Sociaal Domein en een medewerker van een in de gemeente werkzame welzijnsorganisatie.

Artikel 7 Uitreiking

 1. De uitreiking van de zilveren penning en oorkonde behorende bij het ereburgerschap vindt plaats door de burgemeester of diens plaatsvervanger in de gemeenteraad.
 2. De uitreiking van de erepenning vindt plaats door de burgemeester, of diens plaatsvervanger.

Artikel 8 Register

Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening in een register. In dit register worden vermeld de persoonsgegevens van de begunstigde, de reden van toekenning, de aard van de toegekende onderscheiding en de datum van uitreiking.

Artikel 9 Geen rechten of plichten

Aan de verlening van het ereburgerschap en de toekenning van de erepenning zijn voor de ontvanger geen rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 10 Intrekken toekenning

 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad in besloten vergadering, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluiten de beslissing tot het toekennen van het ereburgerschap aan een begiftigde in te trekken.
 2. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de beslissing tot toekenning van de erepenning aan een begiftigde in te trekken. Hiervan wordt aan het presidium in beslotenheid mededeling gedaan.
 3. Aan betrokkene wordt van het besluit, bedoeld in het eerste of tweede lid, mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 11 Inwerkingtreding, citeertitel, intrekking verordening

 1. Deze verordening treedt inwerking op de dag na die van de bekendmaking.
 2. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening gemeentelijke onderscheidingen".
 3. De verordening "gemeentelijke onderscheidingen" d.d. 21 oktober 2014 wordt ingetrokken per datum inwerkingtreding van deze verordening.

 
 
Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 13 mei 2019
de voorzitter, ir. J.N. Rozendaal
 
de griffier, mr. ir. M.C. Luiting