GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 74221
11 april
2018


Verordening gemeentelijke onderscheidingen Tynaarlo 2018

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging dat het gewenst is in bijzondere gevallen een gemeentelijke onderscheiding uit te kunnen reiken in afwijking van de gestelde regels van deze verordening.

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de

Artikel 1

De onderscheidingen van de gemeente Tynaarlo zijn:

 1. De erepenning met draagmedaille;
 2. De gemeentepenning;
 3. De medaille van verdienste.

Artikel 2

 1. Het toekennen van de erepenning, de gemeentepenning en de medaille van verdienste gebeurt door het college van burgemeester en wethouders.
 2. Verzoeken tot toekenning van de erepenning, de gemeentepenning en de medaille van verdienste dienen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend.

Artikel 3

De erepenning

De erepenning met draagmedaille kan worden toegekend aan natuurlijke personen die zich in bijzondere mate voor de gemeente of de gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 4

De gemeentepenning

De gemeentepenning kan worden toegekend aan rechtspersonen, bij tentoonstellingen, wedstrijden en andere manifestaties, als prijs ter aanmoediging en erkenning van de geleverde prestaties, dan wel als erkenning van bijzondere verdiensten in onder andere het sportieve-, culturele- of verenigingsleven.

Artikel 5

De medaille van verdienste

De medaille van verdienste kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen, die:

Artikel 6

 1. De erepenning en de gemeentepenning worden uitgevoerd in zilver, hebben een diameter van 50 mm en vertonen aan de voorzijde het wapen van de gemeente, waaromheen het randschrift: "Gemeente Tynaarlo". De keerzijde van de penningen, is gedekt met een eikenkrans, waarbinnen de woorden: "wegens bijzondere verdiensten toegekend aan", gevolgd door de naam en voorletters van de onderscheidene, met de datum van toekenning, of een andere door het college van burgemeester en wethouders te bepalen tekst.
 2. De draagmedaille, eveneens uitgevoerd in zilver, heeft een diameter van 15 mm, zijnde een verkleinde uitvoering van de penning, bevestigd aan een draagspeld.
 3. De medaille van verdienste is een draagmedaille aan een lint in gemeentekleur, is uitgevoerd in brons en draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente Tynaarlo. Op de achterzijde kan een tekst worden gegraveerd.

Artikel 7

Bij de onderscheidingen wordt een oorkonde gevoegd, volgens een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen model.

Artikel 8

Van elke toekenning van een onderscheiding houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register, genaamd: "Onderscheidingenregister van de gemeente Tynaarlo".

Artikel 9

De bezitters van een onderscheiding kunnen, in daartoe naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders passende gevallen, worden uitgenodigd tot het bijwonen van gemeentelijke plechtigheden of festiviteiten.

Artikel 10

Aan de toekenning van onderscheidingen zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 11

In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het gestelde in deze verordening.

Artikel 12

 • Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Tynaarlo'.
 • Zij treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
 • De Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Tynaarlo, zoals vastgesteld op 21 april 2009 wordt hierbij ingetrokken.
 •  

  Vries, 13 maart 2018
   

   
   

  De raad voornoemd,
   

  drs. M.J.F.J. Thijsen,
  voorzitter

  J.L. de Jong,
  griffier