GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 67980
4 april
2018


Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Opsterland 2018

De raad van de Gemeente Opsterland,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2018,

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Opsterland 2018

Artikel 1. Gemeentelijke onderscheidingen

De navolgende gemeentelijke onderscheidingen kunnen worden toegekend:

 1. het ereburgerschap van de gemeente Opsterland;
 2. de erepenning van de gemeente Opsterland;
 3. de sportpenning van de gemeente Opsterland;
 4. de jeugdpenning van de gemeente Opsterland.

Artikel 2. Ereburgerschap

 1. Het ereburgerschap kan worden toegekend aan ingezetenen van de gemeente Opsterland en niet-ingezetenen, die zich gedurende lange tijd uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Opsterlandse gemeenschap op wetenschappelijk, sportief, maatschappelijk, cultureel of economisch terrein, hetzij door het op bovenmatige wijze vervullen van een betaalde functie, hetzij door het op bovenmatige wijze vervullen van nevenfuncties.
 2. Het ereburgerschap kan ook postuum worden toegekend.
 3. Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.
 4. Het bezit van een gemeentelijke erepenning of Koninklijke onderscheiding sluit het ontvangen van het ereburgerschap niet uit.
 5. Indien zeer bijzondere gevallen daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders het toegekende ereburgerschap vervallen verklaren. Aan de belanghebbende wordt hiervan kennis gegeven door toezending van het betreffende raadsbesluit.

Artikel 3. Erepenning

De erepenning kan worden toegekend aan personen en rechtspersonen die zich voor de gemeente Opsterland of voor een dorp binnen de gemeente Opsterland bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied, bestuurlijke aangelegenheden of cultuur.

Artikel 4. Sportpenning

De sportpenning kan worden toegekend aan een persoon (of team), die (dat) een uitzonderlijke prestatie heeft verricht op sportief gebied.

Artikel 5. Jeugdpenning

De jeugdpenning kan worden toegekend aan personen van 18 jaar of jonger, die zich voor de gemeente Opsterland of voor een dorp binnen de gemeente Opsterland bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt door het leveren van prestaties op maatschappelijk gebied, sport of cultuur.

Artikel 6. Besluit tot toekenning

 1. Het besluit tot toekenning van het ereburgerschap wordt genomen door de gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester en wethouders, het presidium in beslotenheid gehoord. Bij voldoende draagvlak zal de burgemeester overgaan tot uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding. Vanwege de geheimhouding zal pas na de uitreiking het formele besluit aan de gemeenteraad ter bekrachtiging worden voorgelegd.
 2. Het besluit tot toekenning van de erepenning, de sportpenning en de jeugdpenning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. In de eerstvolgende vergadering van de raad wordt de raad in kennis gesteld van het collegebesluit tot toekenning van de erepenning, de sportpenning of de jeugdpenning.

Artikel 7. Oorkonde

 1. Aan de toe te kennen gemeentelijke onderscheiding is een oorkonde verbonden, bevattende de persoonsgegevens van de begunstigde en de reden die tot toekenning heeft geleid.
 2. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de tekst op de oorkonde, die tot de toekenning heeft geleid.

Artikel 8. Uiterlijk van de penning

 1. Aan de toe te kennen gemeentelijke onderscheiding is een penning verbonden.
 2. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt het uiterlijk, de doorsnede, het gehalte van edelmetaal, de inscriptie, de verpakking en de wijze van aanbieding van de penning.

Artikel 9. Registratie

Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register. In dit register worden vermeld de persoonsgegevens van de begunstigde, de reden van toekenning, de aard van de toegekende onderscheiding en de datum van uitreiking.

Artikel 10. Citeertitel en inwerkingtreding

 1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Opsterland 2018".
 2. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2018. Op die datum vervalt de "Verordening ereburgerschap en toekenning erepenning gemeente Opsterland", vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2001.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 5 maart 2018.
 

 
 

De griffier,
 

Ieke Zwart

 
 

De voorzitter,
 
Ellen van Selm