GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 65502
29 maart
2018


Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum

De raad van de gemeente Renkum;

 

gezien het voorstel d.d. 30 januari 2018;

 

gelet op:

 

artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening: Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum

Artikel 1 Algemeen

 1. Ingesteld wordt een erepenning alsmede een penning van verdiensten van de gemeente Renkum.
 2. De erepenning wordt geslagen in zilver met een middellijn van 75 millimeter. De penning draagt aan de ene zijde het wapen van de gemeente, een mannenfiguur, die de vruchten van zijn arbeid draagt, en langs de rand de woorden: ‘Bene Meritus De Civitate’ en aan de andere zijde: ‘erepenning van de gemeente Renkum’, voorzien van een toepasselijke inscriptie ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.
 3. Het model of de modellen van de penning van verdiensten wordt of worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 2 Toekenning en criteria erepenning

 1. Het college van burgemeester en wethouders kan, na vertrouwelijke consultatie van de voorzitters van de fracties in de raad, de erepenning toekennen als blijk van waardering of dankbaarheid aan personen die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven jegens de gemeente of plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, gelden voor de toekenning van een erepenning de volgende criteria:

Artikel 3 Toekenning en criteria penning van verdiensten

Het college van burgemeester en wethouders kan, na vertrouwelijke consultatie van de voorzitters van de fracties in de raad, de penning van verdiensten toekennen als blijk van waardering of dankbaarheid aan inwoners die op uitzonderlijke wijze bijdragen aan de samenleving en daarmee een inspiratiebron zijn voor anderen.

Artikel 4 Register

Van elke toekenning van een erepenning of een penning van verdiensten wordt aantekening gehouden in een register, die de naam draagt: ‘register van verstrekte gemeentelijke onderscheidingen Renkum’. In dit register wordt een korte omschrijving van de activiteiten alsmede een omschrijving van de redenen, die hebben geleid tot toekenning van de erepenning of de penning van verdiensten, mede vermeld.

Artikel 5 Uitreiking penningen

 1. De erepenning wordt uitgereikt door de burgemeester.
 2. De persoon aan wie een erepenning is uitgereikt mag zich voortaan “ereburger van de gemeente Renkum” noemen.
 3. De penning van verdiensten wordt uitgereikt door de burgemeester of een wethouder.

Artikel 6 Mededeling aan de raad

Het college doet van het uitreiken van iedere erepenning en iedere penning van verdiensten mededeling aan de raad in de eerstvolgende vergadering van de raad na de uitreiking.

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die van de bekendmaking.
 2. De ‘leidraad inzake de toekenning van een erepenning der gemeente’ vastgesteld door de raad op 22 juli 1954 wordt ingetrokken.
 3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 februari 2018.

De raad van de gemeente Renkum,

De voorzitter, A.M.J. (Agnes) Schaap

De griffier, mr. Joyce I.M. le Comte