GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 55666
16 maart
2018


Gemeente Borger-Odoorn, Verordening tot instelling en toekenning van een gemeentelijke onderscheiding

 

Onderwerp: Verordening op de gemeentepenning Borger-Odoorn

Registratienummer: 18.00037

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nr. 18.00034;

gelezen een daartoe strekkend initiatiefvoorstel van de fracties van Gemeentebelangen en de Partij van de Arbeid, zoals geagendeerd geweest in de OriŽnterende Raadsbijeenkomst van 1 december 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening gemeentepenning Borger-Odoorn welke als volgt komt te luiden:

Verordening tot instelling en toekenning van een gemeentelijke onderscheiding

Artikel 1 Instellen gemeentepenning

Op grond van deze verordening wordt de Gemeentepenning van de gemeente Borger-Odoorn met bijbehorend draagteken ingesteld.

Artikel 2 Gronden voor toekenning en frequentie

 1. De gemeentepenning kan als blijk van waardering of erkentelijkheid worden toegekend aan natuurlijke personen van onbesproken gedrag die zich door algemeen erkende bijzondere verdiensten op zeer uitzonderlijke wijze voor de samenleving van Borger-Odoorn hebben ingezet;
 2. De gemeentepenning kan zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Borger-Odoorn worden toekend;
 3. De frequentie van toekenning is onbepaald, met dien verstande dat niet tot toekenning van de gemeentepenning wordt overgegaan gedurende een periode van ťťn jaar vanaf het moment dat aan de betreffende natuurlijke persoon een koninklijke onderscheiding voor zijn/haar verdiensten is toegekend;

Artikel 3 Bevoegdheid tot toekenning

 1. De toekenning van de gemeentepenning geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders;
 2. Het college van burgemeester en wethouders is niet gehouden tot een actieve onderzoekplicht naar het onbesproken zijn van het gedrag als in artikel 2 lid 1 genoemd;
 3. Voordat het college van burgemeester en wethouders overgaan tot een besluit tot toekenning consulteren zij de fractievoorzitters in de gemeenteraad omtrent het voorgenomen besluit;
 4. Ter verkrijging van unaniem draagvlak voor het voornemen heeft het consulteren plaats in het fractievoorzittersoverleg als bedoeld in het toepasselijk reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad;
 5. Allen die bij het consulteren in het in lid 4 genoemde fractievoorzittersoverleg aanwezig zijn geweest betrachten omtrent die beraadslaging en eenieders standpunten daarin geheimhouding;
 6. Het besluit als bedoeld in lid 1 wordt door het college van burgemeester en wethouders ter kennis gebracht van de gemeenteraad;
 7. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de datum, het tijdstip, de plaats en de wijze van uitreiking van de gemeentepenning.

Artikel 4 Initiatief tot toekenning

 1. Toekenning van de gemeentepenning kan door het college van burgemeester en wethouders plaatshebben op eigen initiatief of naar aanleiding van een voordracht door derden;
 2. Ten behoeve van een voordracht door derden voorziet het college van burgemeester en wethouders in een daartoe geŽigend formulier, welke zowel fysiek als digitaal verkregen en ingediend kan worden.

Artikel 5 Uitvoering gemeentepenning en draagteken

 1. De gemeentepenning wordt vervaardigd in zilver en heeft een middellijn van 50 millimeter;
 2. De voorzijde van de gemeentepenning bevat het wapen van de gemeente Borger-Odoorn alsmede de tekst Gemeente Borger-Odoorn; De achterzijde van de gemeentepenning bevat de tekst Erepenning van de gemeente Borger-Odoorn, de naam van de ontvanger en de datum van het collegebesluit waarbij tot toekenning is besloten;
 3. De gemeentepenning wordt als legpenning uitgevoerd en is gevat in een passend etui;
 4. Bij de uitreiking van de gemeentepenning wordt de ontvanger tevens een exemplaar van een daarbij behorend draagteken uitgereikt. Het draagteken is door kleurstelling, vormgeving en/of materiaalgebruik herkenbaar verbonden met de gemeente Borger-Odoorn;
 5. Bij de uitreiking van de gemeentepenning wordt de ontvanger tevens een oorkonde overhandigd waarin de bijzondere verdiensten voor de samenleving van Borger-Odoorn, welke aan de toekenning van de gemeentepenning ten grondslag lagen, worden gememoreerd.

Artikel 6 Aantekening van de toekenning

 1. Van de toekenning van de gemeentepenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register dat de naam Ereboek van de gemeente Borger-Odoorn draagt, onder vermelding van de gronden die tot de toekenning hebben geleid;
 2. Het register berust bij de gemeentelijk medewerker die met kabinetstaken is belast.

Artikel 7 Herroeping van de toekenning

 1. Indien zeer bijzondere redenen daar aanleiding toe geven kan het college van burgemeester en wethouders een eerdere toekenning van een gemeentepenning herroepen;
 2. Voordat het college van burgemeester en wethouders overgaan tot herroeping consulteren zij de fractievoorzitters in de gemeenteraad omtrent het voorgenomen besluit. Op dat consulteren zijn lid 4 en 5 van artikel 3 van overeenkomstige toepassing;
 3. Herroeping van de toekenning heeft plaats door middel van doorhaling van de betreffende toekenning in het Ereboek van de gemeente Borger-Odoorn;
 4. Het college van burgemeester en wethouders doet van de herroeping kennisgeving aan degene aan wie de gemeentepenning was toegekend, onder gelijktijdig verzoek de toegekende gemeentepenning, het uitgereikte draagteken en de uitgereikte oorkonde te retourneren aan de burgemeester;
 5. Het besluit als bedoeld in lid 1 wordt door het college van burgemeester en wethouders ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Artikel 8 Overlijden

Gelet op het strikt op een specifieke natuurlijk persoon gerichte karakter van de gemeentepenning zal bij de uitreiking voorzien worden in een bij te voegen document waardoor eventuele nabestaanden, na het overlijden van degene aan wie de gemeentepenning was toegekend, zich uitgenodigd voelen de toegekende gemeentepenning te retourneren aan de burgemeester.

Artikel 9 Slotartikel

In de gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet komt het college van burgemeester en wethouders tot een beslissing, gehoord de fractievoorzitters in de gemeenteraad.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking;
 2. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentepenning Borger-Odoorn.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 08-02-2018.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn,
de griffier,      
 
 
de voorzitter,
 
 
H.J. van Olst mr. J. Seton