GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 29067
12 februari
2018


VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2018

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 537402;

Overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente haar grote waardering en erkentelijkheid tot uiting kan brengen voor door inwoners, niet inwoners, verenigingen, stichtingen en soortgelijke instanties verrichte prestaties of geleverde diensten, waardoor zij de lokale gemeenschap aan zich hebben verplicht.

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende:

Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen Gooise Meren 2018

HOOFDSTUK 1 ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN

Artikel 1 Instelling

Als blijk van waardering worden ingesteld de 'Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren', de 'Vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren' en de 'jongerenonderscheiding van de gemeente Gooise Meren'.

HOOFDSTUK 2 ZILVEREN LEGPENNING GOOISE MEREN

Artikel 2 Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren

De Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren kan worden toegekend las blijk van hoogste waardering en erkentelijkheid aan personen, instellingen, verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen die de gemeente of haar kernen door langdurige en bijzonder verdiensten of anderszins aan zich hebben verplicht.

Artikel 2.1 Vormgeving

Het college stelt de vormgeving en uitvoering van de erepenning vast in overleg met het presidium in elk geval draagt de erepenning aan één zijde het wapen van de gemeente Gooise Meren.

Artikel 2.2 Toekenning

De toekenning van de legpenning geschiedt door de gemeenteraad, op voordracht van het college van burgemeester en wethouders, het presidium gehoord. Over de voordracht wordt beraadslaagd in een besloten vergadering. Besluiten tot toekenning van de legpenning worden genomen met tweederde meerderheid van het getal der zitting hebbende raadsleden.

Artikel 2.3 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijkse op een door het college in overleg met het presidium te bepalen vast moment. Wanneer daartoe naar het oordeel van het college een bijzondere aanleiding bestaat, kan de uitreiking ook plaats vinden tijdens een bijzondere gelegenheid. De uitreiking geschiedt door de burgemeester, namens de gemeenteraad.

Artikel 2.4 Bijhouden register

Van de toekenning van de Zilveren Legpenning van de gemeente Gooise Meren wordt een register bijgehouden, waarin tevens worden opgenomen de door de fusiegemeenten Bussum, Naarden en Muiden in het verleden toegekende Gouden of Zilveren Legpenningen dan wel onderscheidingen van vergelijkbaar niveau.

HOOFDSTUK 3 VRIJWILLIGERSPRIJS GOOISE MEREN

Artikel 3 Vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren

De vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren kan worden toegekend als blijk van waardering aan een vrijwilligers, groep van vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie, die zich op een bijzondere manier binnen de kernen van de gemeente heeft ingezet voor de lokale gemeenschap en daarbij uitzonderlijke maatschappelijke bewogenheid, offervaardigheid en of onbaatzuchtige liefde tot de medemens heeft getoond.

Artikel 3.1 Vormgeving

Gelet op het behoud van de identiteit en eigenheid van de kernen heeft de vrijwilligersprijs de vormgeving, gelijk aan de bestaande, sterk aan de kernen verbonden verschijningsvormen, te weten:

  1. voor de kern Bussum: de kleine Johannes
  2. voor de kern Naarden: het Naardens Compliment
  3. voor de kern Muiden: de Roemer
  4. voor de kern Muiderberg: de Muiderbergse Echo

Artikel 3.2 De toekenning

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor de vrijwilligersprijs. Een toetsingscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters en de portefeuillehouder Welzijn, die tevens het voorzitterschap vervult, beoordeelt de voordrachten en stelt voor elke aan de orde zijnde kern van de gemeente Gooise Meren een of meerdere kandidaten voor. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van de vrijwilligersprijzen, de toetsingcommissie gehoord.

Artikel 3.3 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijks op een door het college te bepalen moment en op een wijze, die aanslu it op de tradities in de betrokken kern van de gemeente.

HOOFDSTUK 4 JONGERENONDERSCHEIDING GOOISE MEREN

Artikel 4 De jongerenonderscheiding van de gemeente Gooise Meren

De jongerenonderscheiding van de gemeente Gooise Meren kan worden toegekend als blijk van waardering aan een of meerdere ingezetenen in de leeftijd tot 21 jaar, die zich van anderen heeft of hebben onderscheiden door langdurige onbaatzuchtige hulp of zeer bijzondere incidentele inzet en daarmee en daarmee anderen tot voorbeeld zijn.

Artikel 4.1 Vormgeving

De jongerenonderscheiding bestaat uit een nader door het college vorm te geven te stellen trofee en een cadeaubon.

Artikel 4.2 Toekenning

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor de jongerenonderscheiding. Een jury, bestaand uit de portefeuillehouder jeugd, tevens voorzitter, tenminste één raadslid en minimaal 3vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, beoordeelt de voordrachten en beslist aan welke kandidaat of kandidaten de jongerenonderscheiding wordt toegekend.

Artikel 4.3 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijks op een door de portefeuillehouder jeugd te bepalen moment. Wanneer daartoe naar het oordeel van genoemde portefeuillehouder een bijzondere aanleiding bestaat, kan de uitreiking ook plaats vinden tijdens een bijzonder gelegenheid. De uitreiking geschiedt door de portefeuillehouder jeugd.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan met in acht name van de voorgaande nadere regels stellen voor uitvoering van deze verordening. Daar waar deze verordening niet in voorziet, beslist het collega van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening regelende instellingen en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Gooise Meren 2018'

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering der gemeente Gooise Meren, gehouden op 13 december 2017.
de voorzitter

de griffier