GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 272032
18 december
2018


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opmeer houdende regels omtrent gemeentelijke onderscheidingen Verordening gemeentelijke onderscheidingen

De raad van de gemeente Opmeer,
 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;
 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018;
 

gelet op het advies van de commissie Bestuurlijke zaken en verantwoording;
 
 

besluit:
 
 

de navolgende ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen’ vast te stellen;

Artikel 1 De onderscheidingen

Aan personen die krachtens de bepalingen van deze verordening daarvoor in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend:

Artikel 2 Toekenning

 1. De toekenning van de gemeentelijke prestatiepenning en de gemeentelijke oorkonde geschiedt bij beschikking van het college van burgemeester en wethouders.
 2. De toekenning van het ereburgerschap en de erepenning geschiedt bij besluit van de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, en na consultatie van het raadspresidium.

Artikel 3 Grond voor toekenning

 1. Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gehele Opmeerse gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. De erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.
 3. De gemeentelijke oorkonde kan worden toegekend als blijk van waardering zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die zich langdurig en vrijwillig hebben ingespannen ten behoeve van de lokale samenleving.
 4. De gemeentelijke prestatiepenning kan worden toegekend;
  1. als blijk van waardering voor een (sport)prestatie van tenminste nationaal niveau aan personen woonachtig in de gemeente Opmeer of uitkomend voor een Opmeerse vereniging.
  2. Als blijk van waardering voor helden of redders die met een (levens)reddende actie een bijzondere prestatie hebben geleverd. De actie heeft plaatsgevonden in Opmeer of een van de betrokkene personen is ingezetene van Opmeer.

Artikel 4 Intrekking

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad, op voorstel van burgemeester en wethouders, het ereburgerschap van een houder vervallen verklaren.

Artikel 5 Vormgeving

De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de onderscheidingen worden door burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 6 Register van toekenningen

Burgemeester en wethouders houden een register bij van de uitgereikte onderscheidingen en de grond voor toekenning van de onderscheiding.

Artikel 7 Overige bepalingen

 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen”.
 2. De verordening treedt in werking de dag na haar bekendmaking en onder intrekking van de verordening tot regeling van gemeentelijke onderscheidingen vastgesteld op 10 februari 1983.

Aldus besloten in de raadsvergadering 13 december 2018.

voorzitter
G.J.A.M. Nijpels

Griffier
M. Versteeg