GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 259349
5 december
2018


Mandaatbesluit gemeentelijke onderscheidingen Ede

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ede;
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:

Artikel 1 Mandaat en volmacht

  1. Aan de burgemeester wordt mandaat verleend voor het besluit tot het toekennen van de Jan Hilgerspenning genoemd in artikel 9 van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Ede.
  2. Aan de wethouder met de portefeuille Jeugd wordt mandaat verleend voor het benoemen van de juryleden die burgemeester en wethouders adviseren over voordrachten voor het kinder- en jongerenlintje De Pluim. Dit is de jury genoemd in artikel 4 van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Ede.

Artikel 2 Voorwaarden uitoefening bevoegdheden
Bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 1 wordt gehandeld overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en het beleid dat is vastgesteld door de bestuursorganen die onderdeel uitmaken van de gemeente Ede.

Artikel 3 Slotbepaling

  1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
  2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit gemeentelijke onderscheidingen Ede.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 27 november 2018, zaaknummer 105306,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
 
drs. P.C.M. van Elteren
de secretaris,
 
mr. L.J. Verhulst
de burgemeester.