GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 211195
5 oktober
2018


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent onderscheidingen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Ede

De raad van de gemeente Ede,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2018, kenmerk 98948;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1 Gemeentelijke onderscheidingen

De volgende gemeentelijke onderscheidingen worden ingesteld:

 1. het ereburgerschap van de gemeente Ede;
 2. de erepenning van de gemeente Ede;
 3. de medaille van verdienste van de gemeente Ede;
 4. de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede;
 5. het kinder- en jongerenlintje De Pluim van de gemeente Ede.

Artikel 2 Bevoegd gezag

Toekenning van gemeentelijke onderscheidingen geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen

 1. Er is een Adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de binnengekomen voordrachten voor een erepenning en medaille van verdienste.
 2. De commissie bestaat uit een voorzitter, vier leden en de voorzitter van de gemeentelijke jongerenraad.
 3. De burgemeester is voorzitter van de commissie.
 4. De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Voor benoeming komen in aanmerking representatieve personen uit de Edese samenleving die affiniteit hebben met de doelgroep. De be-noeming is voor drie jaar en kan eenmalig verlengd worden met een periode van maximaal drie jaar.

Artikel 4 Jury kinder- en jongerenlintje De Pluim

 1. Er is een jury die het college van burgemeester en wethouders over de binnengekomen voordrachten voor het kinder- en jongerenlintje De Pluim adviseert.
 2. De jury bestaat uit personen die affiniteit hebben met de doelgroep:
 3. De wethouder Jeugd en de voorzitter van de gemeentelijke jongerenraad maken van rechtswege deel uit van de jury. De overige leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De benoeming is voor drie jaar en kan eenmalig verlengd worden met een periode van maximaal drie jaar.

Hoofdstuk 2. Criteria voor toekenning

Artikel 5 Voordracht en algemeen vereiste voor toekenning

 1. Kandidaten voor een gemeentelijke onderscheiding worden voorgedragen door personen uit de Edese samen-leving of door het gemeentebestuur;
 2. Alleen kandidaten die van onbesproken gedrag zijn komen in aanmerking voor een gemeentelijke onderscheiding.

Artikel 6 Toekenning ereburgerschap

Het ereburgerschap kan worden toegekend aan bijzondere personen die zeer uitzonderlijke verdiensten hebben ten aanzien van de Edese gemeenschap.

Artikel 7 Toekenning erepenning

 1. De erepenning kan worden toegekend als blijk van zeer grote waardering en erkentelijkheid, zowel aan inge-zetenen als aan niet-ingezetenen en organisaties, die zich onderscheiden door:
  1. langdurig uitzonderlijke verdiensten voor de Edese gemeenschap;
  2. zeer bijzondere verdiensten voor de Edese gemeenschap gedurende korte tijd;
  3. zeer bijzondere prestatie verricht op bijv. cultureel, sportief of enig ander gebied.
 2. De erepenning kan postuum worden toegekend mits de onderscheiding zou worden toegekend als deze persoon in leven was gebleven. De toekenning geschiedt binnen een jaar na overlijden.

Artikel 8 Toekenning medaille van verdienste

De medaille van verdienste kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen en organisaties, die:

 1. in vrijwillig verband bijzondere verdiensten hebben verricht voor de Edese gemeenschap;
 2. op enig terrein van het maatschappelijk leven blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin;
 3. een belangrijke prestatie hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied;
 4. in de hoogste klasse of op het hoogste niveau van de betreffende sport, een internationale titel of prijs hebben behaald. De kampioen dient aangesloten te zijn bij een NOC&NSF erkende sportbond;
 5. zeer bijzondere verdienste hebben geleverd op gebied van mantelzorg, gelet op de lange duur en/of het intensieve karakter van de zorg.

Artikel 9 Toekenning Jan Hilgerspenning

De Jan Hilgerspenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen, teams en organisaties, die:

 1. in vrijwillig verband met een aanzienlijk tijdsbeslag bijzondere verdiensten hebben verricht voor bijvoorbeeld een vereniging of stichting in de Edese gemeenschap;
 2. een drijvende kracht zijn achter een initiatief of (mede)organisator van een evenement in Ede dat langere tijd heeft plaatsgevonden en bekendheid heeft gekregen;
 3. op gebied van sport een nationale of internationale prijs hebben behaald op het hoogste niveau in de betreffende tak van sport. De kampioen dient aangesloten te zijn bij een NOC&NSF erkende sportbond;
 4. een persoonlijk initiatief in wijk- of buurtverband hebben gerealiseerd dat een langdurig positief effect heeft op de leefomgeving;
 5. bijzondere verdiensten hebben geleverd op het gebied van mantelzorg, gelet op duur en/of het intensieve karakter van de zorg.

Artikel 10 Toekenning kinder- en jongerenlintje De Pluim

 1. Het kinder- en jongerenlintje De Pluim kan worden toegekend als blijk van waardering en ter stimulering aan kinderen/jongeren of groepen kinderen/jongeren van 6 t/m 16 jaar wonende in de gemeente Ede, die:
  1. langere tijd belangeloos hulp hebben geboden aan personen of groepen die gezien hun omstandigheden daaraan behoefte hebben;
  2. langere tijd belangeloos hebben ingezet voor een maatschappelijk doel;
  3. eenmalig een bijzondere prestatie hebben verricht;
  4. op gebied van cultuur een landelijke of internationale prijs of titel hebben behaald;
  5. op gebied van sport een landelijke of internationale prijs hebben behaald op het hoogste niveau, gezien de leeftijdscategorie, in de betreffende tak van sport. De kampioen dient aangesloten te zijn bij een NOC&NSF erkende sportbond.
 2. Bij toekenning dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
  1. de activiteiten of prestaties mogen niet langer dan één jaar in het verleden liggen;
  2. een kampioensteam kan in aanmerking komen, indien de meerderheid woonachtig is in Ede;
  3. uitsluitend deelnemers die mee hebben gedaan aan de wedstrijd(en), waarbij de prijs is behaald, kunnen worden voorgedragen. Deelname wordt aangetoond.
  4. zowel aan teams als aan individuele personen kan eenmaal per vijf jaar De Pluim worden toegekend. Eerder is alleen mogelijk bij een zeer unieke prestatie.

Hoofdstuk 3. Vormgeving, uitreiking en register

Artikel 11 Vormgeving

De vormgeving van gemeentelijk onderscheidingen is als volgt:

 1. het ereburgerschap is uitgevoerd in goud op een wijze die passend is bij de aard van de prestatie;
 2. de erepenning is uitgevoerd in zilver;
 3. de medaille van verdienste is uitgevoerd in het brons;
 4. de Jan Hilgerspenning is een penning;
 5. het kinder- en jongerenlintje De Pluim is een medaille.

Artikel 12 Uitreiking

 1. De uitreiking van het ereburgerschap, erepenning, de medaille van verdienste of kinder- jongerenlintjes De Pluim geschiedt door de burgemeester tijdens een openbare bijeenkomst.
 2. De uitreiking van de Jan Hilgerspenning geschiedt tijdens een openbare bijeenkomst door de burgemeester of door de wethouder die portefeuillehouder is op het gebied waarvoor de onderscheiding wordt toegekend.

Artikel 13 Bescheiden bij uitreiking

 1. Bij de uitreiking van de erepenning en van de medaille van verdienste ontvangt men ook een draagspeld en het toekenningsbesluit;
 2. Bij de uitreiking van de Jan Hilgerspenning ontvangt men ook een informatieboekje en het toekenningsbesluit;
 3. Bij de uitreiking van het kinder- en jongerenlintje De Pluim ontvangen alle kinderen/jongeren een medaille. Per team of individueel kind/jongere wordt het toekenningsbesluit uitgereikt.

Artikel 14 Register gemeentelijke onderscheidingen

De toekenning van gemeentelijke onderscheidingen wordt bijgehouden in een register, genaamd Register der gemeen-telijke onderscheidingen. In dit register worden de overwegingen, die tot de toekenning hebben geleid, vermeld.

Hoofdstuk 4. Intrekking

Artikel 15 Intrekking gemeentelijke onderscheiding

Het college van burgemeester en wethouders kan een gemeentelijke onderscheiding intrekken:

 1. als de houder wordt veroordeeld voor het plegen van een misdrijf;
 2. als de toekenning is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 16 Slotbepaling

 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking;
 2. De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Ede wordt ingetrokken.
 3. Besluiten op grond van de verordening bedoeld in het tweede lid gelden als besluiten op grond van deze verordening.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke onderscheidingen Ede.

 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2018, zaaknummer 98948,
De raad voornoemd,
 
dr. G.H. Hagelstein
de griffier,
 
mr. L.J. Verhulst
de voorzitter,