GEMEENTEBLAD
Nr. 204362
2 oktober
2018


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roermond houdende regels omtrent onderscheidingen (Verordening onderscheidingen gemeente Roermond 2018)

De raad van de gemeente Roermond,

gezien het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2018,

gezien het advies van de commissie Bestuur en Middelen van 3 september 2018;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;
 

besluit :

Vast te stellen de Verordening onderscheidingen gemeente Roermond 2018.

Artikel 1 Onderscheidingen
De gemeente Roermond kent de volgende onderscheidingen: het Ereburgerschap, de Erespeld van de stad Roermond, de Christoffel en de Roermondse Kanjer.

Artikel 2 Uitvoering
De uitvoering en/of vervaardiging van de gemeentelijke onderscheidingen wordt bepaald door burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Ereburgerschap
Het Ereburgerschap van de gemeente Roermond wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekenden wel:

  1. als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de gemeente Roermondin hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;
  2. als onderscheiding aan inwoners van de gemeente Roermond of Roermondenaren van geboorte,niet meer zijnde inwoners van de gemeente Roermond, die door hun grote en algemeen erkendeverdienste op enigerlei gebied zich die toekenning hebben waardig gemaakt.

Artikel 4 Erespeld van de stad Roermond
De Erespeld wordt toegekend om waardering uit te spreken aan personen die jarenlang beroepsmatigmet een bijzondere betrokkenheid een functie hebben bekleed en waarbij hun inzet of prestatie vanuitzonderlijke betekenis is voor het bestuurlijke, economische, culturele, maatschappelijke of socialefunctioneren van de stad.

Artikel 5 De Christoffel
De Christoffel wordt toegekend aan inwoners dan wel voormalige inwoners van Roermond die zich opvrijwillige basis, of in het vrijwilligerswerk, op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor degemeenschap Roermond.

Artikel 6 De Roermondse Kanjer
De Roermondse Kanjer wordt toegekend aan jongeren, woonachtig in Roermond, die eenmalig eenbijzondere daad hebben verricht of een bijzondere bijdrage aan de Roermondse samenleving leverenof hebben geleverd en die op het moment van handelen de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 7 Toekenning

  1. De toekenning van het Ereburgerschap, de Erespeld van de stad Roermond, de Christoffel en deRoermondse Kanjer geschiedt door burgemeester en wethouders.
  2. Over de toekenning van het Ereburgerschap wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Over detoekenning van de overige onderscheidingen die genoemd zijn in het eerste lid van dit artikelwordt de raadscommissie Bestuur en Middelen (of diens opvolger) geïnformeerd.

Artikel 8 Register
Burgemeester en wethouders houden een register bij van alle toegekende onderscheidingen metdaarin vermeld de bijzonderheden die tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeerartikel

  1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.
  2. Op dat tijdstip wordt ingetrokken de 'Verordening onderscheidingen gemeente Roermond' van11 mei 2017 (2017/020/2 4641-2017), met dien verstande dat de waarde van de reeds toegekende onderscheidingen in stand blijft.
  3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening onderscheidingen gemeente Roermond 2018'.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van 20 september 2018.

De griffier, J. Vervuurt
De voorzitter, M.J.D. Donders de Leest