GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 151361
13 juli
2018


Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent ereburgerschap en legpenningen (Verordening ereburgerschap en legpenningen 2018)

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Onderscheidingen

De volgende twee onderscheidingen worden ingesteld:

 1. het ereburgerschap, met daaraan verbonden de erepenning van de gemeente Heemskerk;
 2. de legpenning van de gemeente Heemskerk.

 

Artikel 2 Bevoegdheid

 1. De raad besluit over het toekennen van het ereburgerschap en de tekst van de inscriptie op de erepenning.
 2. Het college besluit over het toekennen van de legpenning en de tekst van de inscriptie op de legpenning.

Artikel 3 Register

 1. Het college maakt aantekening van het verlenen van het ereburgerschap en de legpenning in een openbaar register.
 2. Het college vermeldt daarin de overwegingen die tot de toekenning hebben geleid en de tekst van de op de penning geplaatste inscriptie.

 

Hoofdstuk 2 Ereburgerschap

Artikel 4 Toekenning

Het ereburgerschap wordt als blijk van grote waardering en dankbaarheid toegekend aan:

 1. Inwoners en niet-inwoners, die in hoge mate lof verdienen voor hun inzet en betekenis voor de gemeente of de Heemskerkse gemeenschap;
 2. Inwoners die in hoge mate lof verdienen door hun grote prestaties op enig gebied.
 3. Het ereburgerschap kan ook na iemands dood worden toegekend.

Artikel 5 De erepenning

 1. Aan het ereburgerschap is een erepenning verbonden.
 2. De penning heeft een diameter van 50 mm en is in hoog reliëf en zwaar artistieke uitvoering voorzien van:
  1. het wapen van de gemeente Heemskerk aan de voorzijde;
  2. het woord "erepenning" en een inscriptie, zoals deze bij de toekenning van het ereburgerschap wordt vastgesteld aan de achterzijde.

 

Hoofdstuk 3 Legpenning

Artikel 6 Toekenning

 1. De legpenning wordt als blijk van waardering en dankbaarheid toegekend aan inwoners, niet-inwoners, instellingen, verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen, die lof verdienen voor hun inzet en betekenis voor de gemeente of de Heemskerkse gemeenschap.
 2. De legpenning kan ook na iemands dood worden toegekend.

Artikel 7 De legpenning

Burgemeester en wethouders bepalen de vorm van en de inscriptie op de penning.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Intrekking

De Verordening, regelende de toekenning van het ereburgerschap en de legpenning van de gemeente Heemskerk wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2018

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ereburgerschap en legpenningen 2018.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
5 juli 2018.


de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,