GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 151346
13 juli
2018


Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent de toekenning gemeentelijke onderscheidingen (Beleidsregel criteria toekenning gemeentelijke onderscheidingen)

 

1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Verordening ereburgerschap en legpenningen 2018.

Artikel 2 Doelstelling

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is de Verordening ereburgerschap en legpenningen 2018 vastgesteld. Die Verordening is een voortzetting van de bestaande mogelijkheid een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen aan een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de Heemskerkse samenleving. Om invulling te geven aan de verordening geeft deze beleidsregel toetsingscriteria, welke ook een voorzetting zijn van de bestaande praktijk.

 

2 Toetsingscriteria

Artikel 3 Toetsingscriteria natuurlijke personen

De legpenning kan worden toegekend aan natuurlijke personen, indien aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De decorandus heeft een veeleisende, onbezoldigde bestuurlijke of soortgelijke belangrijke functie vervuld in een voor Heemskerk belangrijke vereniging, stichting, instelling of bestuursorgaan.
 2. De decorandus heeft een bijzondere culturele prestatie verricht, die landelijk groot aanzien geniet en van grote waarde is voor de Heemskerkse bevolking of het aanzien van Heemskerk.
 3. De decorandus heeft als geboren Heemskerker of ingezetene van Heemskerk een bijzondere sportprestatie verricht. Hieronder te verstaan: een nationaal of internationaal erkend record in zijn/haar sport; een medaille op een door een sportkoepel erkend nationaal kampioenschap of een plaats bij de eerste vijf op een door een sportkoepel erkend internationaal toernooi.
 4. De decorandus fungeert door uitingen of gedrag als ambassadeur voor de gemeente Heemskerk in nationale of internationale media.
 5. De decorandus representeert Iangdurig, minimaal 10 jaar, de gemeente Heemskerk in provinciale, landelijke of internationale gremia.

Artikel 4 Toetsingscriteria rechtspersonen

De legpenning kan worden toegekend aan rechtspersonen indien aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Langdurige, minimaal 30 jarige, inspanning voor de Heemskerkse gemeenschap.
 2. Langdurige, minimaal 30 jarige, aantoonbare vooraanstaande positie in de eigen branche of sector.
 3. Het verrichten van een bijzondere prestatie die Iandelijk groot aanzien geniet en van grote waarde is voor de Heemskerkse gemeenschap.

Artikel 5 Toetsingscriteria ereburgerschap

Voor het ereburgerschap worden uitsluitend natuurlijke personen aan de raad voorgedragen, waarvoor breed draagvlak bestaat in de Heemskerkse gemeenschap en die voldoen aan tenminste één van de volgende criteria:

 1. De decorandus heeft langdurig, minimaal 25 jaar, een veeleisende, onbezoldigde bestuurlijke of soortgelijke andere belangrijke functie vervuld voor de gemeente Heemskerk of voor de Heemskerkse gemeenschap.
 2. De decorandus heeft meerdere, aantoonbaar bijzondere prestaties geleverd, die Iandelijk groot aanzien genieten en van grote waarde zijn voor de Heemskerkse bevolking.

Artikel 6 Bijzondere gevallen

Slechts in zeer bijzondere gevallen kan worden afgeweken van bovenstaande criteria, zulks ter beoordeling van het college en de raad.

 

3 Procedure

Artikel 7 Voordracht

Een voordracht wordt ingediend door middel van een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal aanvraagformulier.

Artikel 8 Combinatie met andere onderscheidingen

 1. Een aanvraag voor de gemeentelijke legpenning wordt niet belast door reeds ontvangen andere onderscheidingen.
 2. Een aanvraag voor het ereburgerschap wordt niet belast door reeds ontvangen andere onderscheidingen.

Artikel 9 Justitieel onderzoek

 1. Alvorens de aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding in behandeling te nemen vindt er eerst een justitieel onderzoek naar de decorandus plaats.
 2. Het onderzoek vindt plaats op dezelfde wijze en met hetzelfde doel als bij een justitieel onderzoek in het geval er een Koninklijke Onderscheiding wordt aangevraagd.
 3. Het resultaat van het justitieel onderzoek maakt onderdeel uit van de advisering aan het college over toekenning van een onderscheiding.

Artikel 10 Voordracht

De raad beslist over de toekenning van het ereburgerschap op voordracht van het college of op basis van een initiatiefvoorstel uit de raad.

 

4 Slotbepalingen

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 augustus 2018.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel criteria toekenning gemeentelijke onderscheidingen.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 15 mei 2018

burgemeester en wethouders van Heemskerk,

secretaris

burgemeester