GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 148024
11 juli
2018


Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Eersel

De raad van de gemeente Eersel

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet:

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Eersel

Artikel 1 Onderscheidingen

De volgende onderscheidingen worden ingesteld:

 1. Het ereburgerschap van de gemeente Eersel;
 2. Het predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel;
 3. Het jeugdlintje.

Artikel 2 Het ereburgerschap van de gemeente Eersel

De gemeenteraad besluit, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, tot het toekennen van het ereburgerschap van de gemeente Eersel.

De beraadslagingen en de stemming over de toekenning worden gehouden in een vergadering / bijeenkomst met gesloten deuren.

Het ereburgerschap van de gemeente Eersel kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden toegekend als een blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente Eersel, die zich voor de gemeente Eersel of de gemeenschap van Eersel op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt. De toekenning van het ereburgerschap moet op voldoende draagvlak in de Eerselse gemeenschap kunnen rekenen.

Een voordracht voor het ereburgerschap gebeurt door het college van burgemeester en wethouders en moet voorzien zijn van een voorstelformulier, een uitvoerige omschrijving van de verdiensten en hun uitstraling en ondersteunende documentatie. De verdiensten moeten aantoonbaar zijn.

De toekenning van het ereburgerschap van de gemeente Eersel gaat gepaard met de overhandiging van een bij de onderscheiding behorende oorkonde, waarop de reden van toekenning vermeld staat, en een erepenning. Dit gebeurt bij voorkeur in een openbare vergadering van de gemeenteraad. In zeer bijzondere gevallen kan van het uitreikingsmoment worden afgeweken.

In zeer bijzondere gevallen kan de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders een ereburgerschap vervallen verklaren of en de vermelding in het openbaar register doorhalen. De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld door toezending van het betreffende raadsbesluit.

Artikel 3 Het predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het toekennen van het predicaat van bewijs van verdienste van de gemeente Eersel.

De beraadslagingen en de stemming over de toekenning worden gehouden in een vergadering / bijeenkomst met gesloten deuren.

Het predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel kan worden toegekend als een blijk van waardering en dankbaarheid, aan natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente Eersel Dit voor zeer bijzondere verdiensten / prestaties voor de gemeenschap van de gemeente Eersel op sociaal / cultureel gebied, op sportgebied of een ander gemeentelijk terrein. De toekenning van het predicaat bewijs van verdienste moet op voldoende draagvlak in de Eerselse gemeenschap kunnen rekenen.

Iedereen kan een voordracht voor een predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel indienen. Een voordracht moet voorzien te zijn van een voorstelformulier, een uitvoerige omschrijving van de verdiensten en hun uitstraling en ondersteunende documentatie. De verdiensten moeten aantoonbaar zijn. Anonieme voordrachten worden niet in behandeling genomen.

De toekenning van het predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel gaat gepaard met de overhandiging van een bij de onderscheiding behorende oorkonde, waarop de reden van toekenning vermeld staat en een sierspeld (de zogenaamde speld van verdienste). Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse openbare nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eersel. In zeer bijzondere gevallen kan van het uitreikingsmoment worden afgeweken.

In zeer bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders het predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel vervallen verklaren of intrekken en de vermelding in het openbaar register doorhalen. De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld door toezending van het betreffende collegebesluit.

Artikel 4 Het Jeugdlintje

 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het toekennen van het jeugdlintje van de gemeente Eersel.
 2. De beraadslagingen en de stemming over de toekenning worden gehouden in een vergadering / bijeenkomst met gesloten deuren.
 3. Het jeugdlintje van de gemeente Eersel kan worden toegekend aan jongeren uit de gemeente Eersel en daarbuiten van 6 tot 18 jaar, die bijvoorbeeld
  1. belangeloos hulp bieden aan personen of groepen die gezien hun omstandigheden daaraan behoefte hebben;
  2. zich belangeloos inzetten voor een maatschappelijk doel;
  3. een bijzondere prestatie hebben verricht.
 4. Iedereen kan een voordracht voor jeugdlintje van de gemeente Eersel indienen. Een voordracht dient voorzien te zijn van een voorstelformulier, een uitvoerige omschrijving van de verdiensten en hun uitstraling en ondersteunende documentatie. De verdiensten moeten aantoonbaar zijn. Anonieme voordrachten worden niet in behandeling genomen.
 5. De toekenning van het jeugdlintje van de gemeente Eersel gaat gepaard met de overhandiging van een bij de onderscheiding behorende oorkonde, waarop de reden van toekenning vermeld staat en een sieraad.
 6. In zeer bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders het jeugdlintje van de gemeente Eersel vervallen verklaren of intrekken en de vermelding in het openbaar register doorhalen. De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld door toezending van het betreffende collegebesluit.

Artikel 5 Vormgeving

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vormgeving, uitvoering en afmeting van zowel de oorkondes als de erepenning, de speld van verdienste en het sieraad behorende bij het jeugdlintje.

Artikel 6 Aantekening onderscheiding

Van de toekenning van zowel het ereburgerschap, de speld van verdienste en het jeugdlintje van de gemeente Eersel maken we aantekening in een register genaamd 'Ereboek van de gemeente Eersel', onder vermelding van de motieven die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De Verordening regelende de instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld bij besluit van de raad van 22 december 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 9 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Eersel 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 3 juli 2018

De griffier, de heer J.W.G. van Bree

De voorzitter, de heer J.A.M. Vos


Toelichting

Veel inwoners van de gemeente Eersel zetten zich vaak belangeloos in voor de gemeente of gemeenschap van Eersel. Om deze personen een blijvende blijk van waardering en erkenning te kunnen geven, kent de gemeente Eersel onderscheidingen toe aan personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Er zijn veel redenen denkbaar waarom iemand in aanmerking kan komen voor een gemeentelijke onderscheiding. Omdat deze niet allemaal in de verordening kunnen worden opgenomen, bevat de verordening alleen algemene uitspraken.

Voor wie?

Niet alleen inwoners van de gemeente Eersel kunnen voor een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking komen, maar ook personen van daarbuiten, mits hun verdiensten gericht zijn (geweest) op de Eerselse gemeenschap.

Het ereburgerschap van de gemeente Eersel

Het ereburgerschap van de gemeente Eersel is de hoogst mogelijke gemeentelijke onderscheiding. Het ereburgerschap wordt slechts in heel bijzondere gevallen toegekend. Het gaat hierbij om personen die zich op een zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Eersel en haar gemeenschap. Gedacht kan worden aan personen die de gemeente Eersel of een van haar kernen op een zeer uitzonderlijke positieve wijze op de kaart hebben gezet en daarmee bijgedragen hebben aan de positieve beeldvorming, dan wel promotie van de gemeente Eersel en haar gemeenschap. Maar ook aan personen die voor Eersel en haar inwoners of in het algemeen belang verdiensten hebben verworven die nog vele jaren van groot belang zijn.

Het predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel

Het predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel komt toe aan degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Eerselse gemeenschap. Om de exclusiviteit van de onderscheiding te borgen moet er sprake zijn van een meer dan gemiddelde inzet en verdiensten voor de gemeente of haar gemeenschap.

Het Jeugdlintje

Met het jeugdlintje wordt de mogelijkheid geboden om ook jongeren te onderscheiden. Met het jeugdlintje wil het gemeentebestuur laten zien dat veel belang wordt gehecht aan vrijwilligerswerk en dat het trots is op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of de gemeente. Door het uitreiken van deze lintjes worden deze jongeren in de schijnwerpers gezet en zijn zij een voorbeeld voor anderen. Jongeren worden bewust gemaakt van het feit dat zij iets kunnen betekenen voor hun medemens, in welke vorm dan ook.

Moment van uitreiking

Gemeentelijke onderscheidingen worden toegekend voor verdienste voor de gemeenschap. Dat maakt dat een uitreiking tijdens een openbare raadsvergadering of openbare nieuwjaarsreceptie passend is. De onderscheiding wordt uitgereikt voor een groot publiek. In zeer bijzondere gevallen kan van het uitreikingsmoment afgeweken worden.

Vervallen of intrekken toekenning

De verordening biedt de mogelijkheid in zeer bijzondere gevallen de toekenning van de onderscheiding bij een met redenen omkleed besluit in te trekken en de vermelding in het openbaar register door te halen. Van een zeer bijzonder geval is sprake wanneer de handhaving van de toekenning door ernstige misdragingen van de begiftigde dan wel later over zijn persoon bekend geworden feiten of omstandigheden, in ernstige mate afbreuk zou kunnen doen aan de belangen of de goede naam van de gemeente Eersel.