GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 13237
22 januari
2018


Beleidsregels gemeentelijke onderscheidingen 2017

Het college van de gemeente Bergen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017;

besluit:

 

vast te stellen de volgende

 

Beleidsregels gemeentelijke onderscheidingen 2017

Artikel 1. Aanvraag ere-, muze- of sportpenning

 1. Inwoner(s), bedrijven of instellingen kunnen, minimaal 8 weken vóór de gewenste datum van uitreiking, schriftelijk een aanvraag indienen bij het college.
 2. In de aanvraag voor een ere-, muze- of sportpenning wordt vermeld:
  1. de naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats van degene die wordt voorgedragen;
  2. een omschrijving op welke grond de kandidaat wordt voorgedragen. In de aanvraag wordt duidelijk aangegeven hoe lang de kandidaat actief is, of geweest is, en voor welk bedrijf/instelling dit was. De aanvraag is voorzien van data van de activiteit(en) en een motivatie waarom de kandidaat in aanmerking zou kunnen komen voor een ere-, muze- of sportpenning.
 3. Het college kan ook zonder aanvraag besluiten een ere-, muze- of sportpenning toe te kennen.

Artikel 2. Criteria

 1. Het college beoordeelt een aanvraag als bedoeld in artikel 1 inzake een ere- en muzepenning aan de hand van de volgende criteria:
  1. de periode waarin de activiteiten zijn verricht zijn langdurig;
  2. het doorzettingsvermogen (de mate van inspanning) van de persoon;
  3. de stimulerende uitstraling naar anderen;
  4. de maatschappelijke herkenbaarheid van de activiteit;
  5. de wijze waarop getracht is het doel te bereiken.
 2. Het college beoordeelt een aanvraag als bedoeld in artikel 1 inzake een sportpenning aan de hand van de volgende criteria:
  1. de sporter is woonachtig in de gemeente Bergen;
  2. de betreffende sport die wordt beoefend moet erkend zijn als topsport bij het NOC/NSF;
  3. de sportprestatie die moet zijn geleverd in de hoogste klasse van de sport omvat een eerste plaats tijdens het Nederlands kampioenschap, een eerste, tweede of derde plaats tijdens een Europees kampioenschap, een wereldkampioenschap of de Olympische Spelen;
  4. de prestatie is behaald in het betreffende kalenderjaar.
 3. Het college kan van oordeel zijn dat een onderzoek in de justitiële- en politiegegevens tevens onderdeel uitmaakt bij de beoordeling van een aanvraag.

Artikel 3. Toekenning

Als het college besluit een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen ontvangt de decorandus maximaal 1 keer:

 1. een ere-, muze- of sportpenning;
 2. een reversspeld;
 3. een gekalligrafeerde oorkonde.

Artikel 4. Uitreiking

 1. De uitreiking van een onderscheiding geschiedt in het openbaar door een lid van het college.
 2. Van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt mededeling gedaan aan de plaatselijke pers.
 3. De uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding is niet gebonden aan enige activiteit in de gemeente. Kandidaten kunnen het hele jaar worden voorgedragen.

Artikel 5 Slotbepaling

 1. De Uitvoeringsregels gemeentelijke onderscheidingen 2012, vastgesteld op 31 juli 2012, worden ingetrokken.
 2. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels gemeentelijke onderscheidingen 2017".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Bergen op 19 december 2017
de secretaris,
 
de heer mr. M.N. Schroor
 
de burgemeester,
 
drs. H. Hafkamp