GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 108189
24 mei
2018


Reglement Jeugdlintje Apeldoorn

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

BESLUITEN:

vast te stellen het navolgende Reglement Jeugdlintje Apeldoorn.

Artikel 1 Onderscheiding

Ingesteld wordt de volgende onderscheiding: het Jeugdlintje van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 2 Jeugdlintje

Het Jeugdlintje wordt als blijk van waardering toegekend aan natuurlijke personen van 0 tot 21 jaar woonachtig in Apeldoorn, die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet. Hieronder wordt verstaan:

 1. een belangeloze of uitzonderlijke inzet voor een ander of de Apeldoornse samenleving;
 2. het verrichten van een heldendaad;
 3. het starten van een goed eigen initiatief.

Artikel 3 Leeftijdscategorieën

 1. Het Jeugdlintje wordt in drie leeftijdscategorieën uitgereikt:
  1. 0 tot en met 12 jaar;
  2. 13 tot en met 16 jaar;
  3. 17 tot en met 20 jaar.
 2. Per categorie worden maximaal 2 lintjes per jaar uitgereikt.

Artikel 4 De voordracht en uitreiking

 1. Voordrachten voor het Jeugdlintje kunnen worden gedaan door iedereen van 21 jaar en ouder.
 2. De voordracht moet worden ondersteund door twee personen die geen familie zijn van de jeugdige die wordt voorgedragen.
 3. Voordrachten dienen voor 1 oktober van het betreffende kalenderjaar te worden gedaan.
 4. De voordrachten voor het Jeugdlintje worden beoordeeld en toegekend door een jury.
  1. De jury staat onder voorzitterschap van de wethouder in wiens portefeuille het jeugdbeleid is ondergebracht;
  2. De jury bestaat uit maximaal 7 personen. Naast de wethouder zijn dat jeugdigen uit de drie leeftijdscategorieën. Daarbij gaat de voorkeur uit naar jeugdigen die in het voorgaande jaar een jeugdlintje uitgereikt hebben gekregen.
 5. Het Jeugdlintje wordt uitgereikt rond 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Artikel 5 Toetsingscriteria

 1. Toekenning van het Jeugdlintje wordt door de jury nader getoetst aan de volgende criteria:
  1. de bijzonderheid van de activiteit;
  2. de voorbeeldfunctie voor anderen;
  3. of de inzet heeft plaatsgevonden in het jaar voorafgaand aan de uitreiking of, bij vrijwilligerswerk, en nog niet is gestopt op het moment van uitreiking.
 2. Voor sportprestaties individueel of in teamverband wordt geen Jeugdlintje uitgereikt.

Artikel 6 Registratie van de onderscheidingen

Elke toekenning van het Jeugdlintje zal worden geregistreerd met vermelding van de reden.

Artikel 7 Ontnemen onderscheiding

 1. In zeer uitzonderlijke situaties kan het college een ontvanger van het Jeugdlintje deze onderscheiding ontnemen.
 2. Dit gebeurt op grond van een met redenen omkleed besluit, waarvan de ontvanger van de gemeentelijke onderscheiding in kennis wordt gesteld en aantekening wordt gemaakt in het register als bedoeld in artikel 6.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2018.
 2. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Jeugdlintje Apeldoorn’

Aldus vastgesteld door het college d.d. 9 april 2018

Gepubliceerd op 23 mei 2018