GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 84220
23 mei
2017


Verordening onderscheidingen gemeente Roermond

De raad van de gemeente Roermond,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017,
raadsvoorstelnummer 2017/020/1;

gezien het advies van de commissie Bestuur en Middelen van 10 april 2017;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de Verordening onderscheidingen gemeente Roermond.

Artikel 1 Onderscheidingen
De gemeente Roermond kent de volgende onderscheidingen: het Ereburgerschap, de Erespeld van de stad Roermond, de Christoffel, de Roermondse Kanjer en de Swalmenaar.

Artikel 2 Uitvoering
De uitvoering en/of vervaardiging van de gemeentelijke onderscheidingen wordt bepaald door burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Ereburgerschap
Het Ereburgerschap van de gemeente Roermond wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel:

  1. als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de gemeente Roermond in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;
  2. als onderscheiding aan inwoners van de gemeente Roermond of Roermondenaren van geboorte, niet meer zijnde inwoners van de gemeente Roermond, die door hun grote en algemeen erkende verdienste op enigerlei gebied zich die toekenning hebben waardig gemaakt.

Artikel 4 Erespeld van de stad Roermond
De Erespeld wordt toegekend om waardering uit te spreken aan personen die jarenlang beroepsmatig met een bijzon-dere betrokkenheid een functie hebben bekleed en waarbij hun inzet of prestatie van uitzonderlijke betekenis is voor het bestuurlijke, economische, culturele, maatschappelijke of sociale functioneren van de stad.

Artikel 5 De Christoffel
De Christoffel wordt toegekend aan inwoners dan wel voormalige inwoners van Roermond die zich op vrijwillige basis, of in het vrijwilligerswerk, op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap Roermond.

Artikel 6 De Roermondse Kanjer
De Roermondse Kanjer wordt toegekend aan jongeren, woonachtig in Roermond, die eenmalig een bijzondere daad hebben verricht of een bijzondere bijdrage aan de Roermondse samenleving leveren of hebben geleverd en die op het moment van handelen de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 7 De Swalmenaar
De Swalmenaar wordt toegekend aan personen, die zich op vrijwillige basis, of in het vrijwilligerswerk, op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap in Swalmen.

Artikel 8 Toekenning

  1. De toekenning van het Ereburgerschap, de Erespeld van de stad Roermond, de Christoffel en de Roermondse Kanjer geschiedt door burgemeester en wethouders.
  2. De toekenning van de Swalmenaar geschiedt onder verantwoordelijkheid van een organisatie die representatief is voor Swalmen.
  3. Over het voornemen tot het toekennen van het Ereburgerschap wordt de commissie Bestuur en Middelen vooraf in beslotenheid geraadpleegd. Over de toekenning van de overige onderscheidingen die genoemd zijn in het eerste lid van dit artikel wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Artikel 9 Register
Burgemeester en wethouders houden een register bij van alle toegekende onderscheidingen met daarin vermeld de bijzonderheden die tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel

  1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.
  2. Op dat tijdstip worden ingetrokken de 'Verordening inzake instelling en toekenning van het Ereburgerschap der gemeente Roermond' van 3 april 1959, de 'Verordening tot instelling van gemeentelijke onderscheidingen Roermond 2008' van 30 oktober 2008 en de 'Verordening tot instelling van de gemeentelijke onderscheiding 'De Swalmenaar' van 1 juli 1992, met dien verstande dat de waarde van de reeds toegekende onderscheidingen in stand blijft.
  3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening onderscheidingen gemeente Roermond'.

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van 11 mei 2017 (raadsbesluit-nummer 2017/020/2).

De griffier,
J. Vervuurt

De voorzitter,
M.J.D. Donders - de Leest