GEMEENTEBLAD
Nr. 68870
26 april
2017


Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Meierijstad

De raad van de gemeente Meierijstad

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2017, nummer 19487301

gelet op artikel 108 lid 1 en 149 van de gemeentewet,

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Meierijstad

 

Artikel 1

Aan personen die hiervoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen kan, bij wijze van onderscheiding, worden toegekend:

 1. Het Ereburgerschap van de gemeente Meierijstad
 2. De Penning van Verdienste van de gemeente Meierijstad
 3. Het Jeugdlintje van de gemeente Meierijstad.

Artikel 2 Het Ereburgerschap

 1. De toekenning van het Ereburgerschap geschiedt bij besluit van de raad.
 2. Het Ereburgerschap kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden verleend als blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Meierijstad die zich voor de gemeente Meierijstad op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 3. Het Ereburgerschap bestaat uit:
 4. Aan het Ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.
 5. Het bezit van de Penning van Verdienste, als bedoeld in artikel 3, sluit het ontvangen van het Ereburgerschap niet uit.

Artikel 3 De Penning van Verdienste

 1. De toekenning van de Penning van Verdienste geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders, vertrouwelijk gehoord het fractievoorzittersoverleg.
 2. De Penning van Verdienste kan slechts in bijzondere gevallen worden verleend aan zowel ingezetenen als niet-ingezeten personen of rechtspersonen van de gemeente Meierijstad die zich voor de gemeente Meierijstad op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 3. Van een bijzondere wijze verdienstelijk zijn als bedoeld in het tweede lid, is slechts sprake indien wordt voldaan aan minimaal de onderstaande criteria:
  1. de verdiensten dienen betrekking te hebben op tenminste één maatschappelijk terrein;
  2. de verdiensten dienen aantoonbaar te zijn c.q. zichtbaar te zijn geweest voor de gemeente Meierijstad (of tot en met 31 december 2016 de voormalige gemeentes Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel) gedurende een periode van minimaal tien jaren;
  3. de verdiensten dienen ontplooid te zijn gedurende een zichtbare tijdsbesteding van indicatief acht uren per week;
  4. de verdiensten mogen niet reeds gehonoreerd zijn met een Koninklijke onderscheiding in een voorafgaande periode van tien jaren.
 4. De Penning van verdienste bestaat uit:

Artikel 4 Het Jeugdlintje

 1. De burgemeester is bevoegd tot het toekennen van een Jeugdlintje.
 2. Een aanvraag wordt besproken in een commissie bestaande uit:
 3. Het jeugdlintje wordt verleend aan jongeren in de leeftijd tot en met 23 jaar die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Meierijstad (of tot en met 31 december 2016 de voormalige gemeentes Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel). Dat kan bijvoorbeeld door:
 4. Een Jeugdlintje kan niet worden verleend voor het leveren van een culturele of sportieve prestatie waarvoor al een andere onderscheidingsmogelijkheid bestaat.
 5. Het Jeugdlintje bestaat uit:

Artikel 5 Uitreiking onderscheiding

 1. Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de betreffende onderscheiding wordt uitgereikt.
 2. Uitreiking van een onderscheiding geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.

Artikel 6 Ontneming onderscheiding

In zeer bijzondere gevallen kan het bestuursorgaan dat tot toekenning van de onderscheiding heeft besloten, de begiftigde de toegekende onderscheiding ontnemen. Dit geschiedt door een met redenen omkleed besluit, waarvan aan betrokken(en) mededeling wordt gedaan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 6 april 2017

De griffier,
A.F.J. Franken,

De burgemeester,
M.A. Fränzel MSc