GEMEENTEBLAD
Nr. 57198
10 april
2017


Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Nuenen c.a. 2017

 

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het initiatiefvoorstel van 27 januari 2017

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet

B E S L U I T

Vast te stellen de volgende: Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Nuenen c.a. 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. Ereboek: het register, waarin elke toekenning van het ereburgerschap of het ereteken wordt aangetekend;
 2. Ereburgerschap: de eretitel die aan ingezetenen en niet-ingezetenen en bij zeer bijzondere omstandigheden postuum kan worden toegekend;
 3. Ereteken: een teken als blijk van verdienste, dat aan ingezetenen, niet-ingezetenen en rechtspersonen kan worden toegekend.

Artikel 2 Ereburgerschap

 1. Het ereburgerschap kan in zeer bijzondere gevallen worden toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Nuenen c.a., die zich jegens de gemeente en haar inwoners uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Een verzoek tot toekenning van het ereburgerschap wordt inclusief een motivering gericht aan het college van burgemeester en wethouders.
 3. Het college legt het verzoek, vergezeld van een ambtelijk advies, aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor.
 4. Toekenning van het ereburgerschap geschiedt op voordracht van het college van burgemeester en wethouders in een vergadering van de raad.
 5. Alvorens de raad een voorstel voor te leggen tot toekenning van het ereburgerschap, raadpleegt de burgemeester het seniorenconvent uit de raad.
 6. Wanneer er binnen het seniorenconvent onvoldoende draagvlak voor het voorstel is, neemt het college van burgemeester en wethouders het voorstel in heroverweging alvorens een voorstel in te dienen bij de raad.
 7. Ten bewijze van de toekenning van deze eretitel wordt:
  1. aan de begunstigde, of de erven van de begunstigde, een oorkonde uitgereikt;
  2. aan de begunstigede alsmede een gouden draagspeld/rozetje met het gemeentewapen uitgereikt.
  3. aantekening gehouden in het ereboek.
 8. Het ereburgerschap kan postuum worden toegekend.
 9. Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn geen verplichtingen aan verbonden.
 10. Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van het college de begunstigde van het ereburgerschap vervallen verklaren.

Artikel 3 Ereteken

 1. Het college kan als blijk van waardering en erkentelijkheid een ereteken toekennen aan personen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven. Dit besluit wordt meegedeeld aan de raad.
 2. Als blijk van waardering wordt:
  1. aan de persoon, die hetzij in een openbare functie hetzij een functie ten dienste van het welzijn van de gemeenschap in de gemeente algemeen erkende uitzonderlijke verdiensten heeft verworven, een gedenkpenning in goud met het gemeentewapen en inscriptie uitgereikt;
  2. aan de persoon, die jegens de gemeente of de gemeenschap in de gemeente algemeen erkende uitzonderlijke verdiensten heeft verworven, een gedenkpenning in zilver met het gemeentewapen en inscriptie uitgereikt;
  3. aan de persoon, die op enig terrein van het maatschappelijk leven in de gemeente blijk heeft gegeven van bijzondere burgerzin, een gedenkpenning in brons met het gemeentewapen en inscriptie uitgereikt.
 3. Betreft de begiftigde een natuurlijke persoon, dan ontvangt hij eveneens een draagspeld in goud, zilver of brons.
 4. Het college kan als blijk van waardering en erkentelijkheid een ereteken in goud, zilver of brons toekennen aan rechtspersonen of bedrijven, die door werkzaamheid of zeer bijzondere verdiensten of prestaties op enig terrein van het maatschappelijk leven in de gemeente op uitzonderlijke wijze hebben voorzien in maatschappelijke noden of behoeften.
 5. Ten bewijze van de toekenning van het ereteken wordt:
  1. aan de begunstigde een oorkonde alsmede het ereteken en een draagteken uitgereikt;
  2. aantekening gehouden in het ereboek.
 6. Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan het college de begunstigde van het ereteken vervallen verklaren.

Artikel 4 Model versierselen, oorkonde en ereboek
Het college bepaalt de vormgeving, de uitvoering en afmetingen van de versierselen, oorkonde en ereboek.

Artikel 5 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Nuenen c.a. 2017'.

Met ingang van de datum van de dag van de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de ‘Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen’, vastgesteld in zijn openbare vergadering van 24 februari 1994.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 30 maart 2017,

 

DE RAAD VOORNOEMD,

 

de griffier,
 
M.C.P. Laurenssen Msc          
de voorzitter,
 
M.J. Houben MBA