GEMEENTEBLAD
Nr. 56863
10 april
2017


Verordening gemeentelijke onderscheiding Ereburgerschap van de gemeente Neder-Betuwe 2017

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

  1. de navolgende 'Verordening gemeentelijke onderscheiding Ereburgerschap van de gemeente Neder-Betuwe 2017' vast te stellen;
  2. op grond van artikel 4 van de onder punt a genoemde verordening te benoemen tot ereburger van de gemeente Neder-Betuwe: de heer ir. Cornelis Willem Veerhoek, geboren op 3 maart 1947 te Kapelle;
  3. op grond van artikel 5 van de onder 1 genoemde verordening aan hem de oorkonde, de legpenning en het draaginsigne uit te reiken.

 

Verordening gemeentelijke onderscheiding Ereburgerschap van de gemeente Neder-Betuwe 2017

 

Artikel 1

Ingesteld wordt de onderscheiding 'Ereburgerschap van de gemeente Neder-Betuwe'.

Artikel 2

Het toekennen van het ereburgerschap geschiedt bij een met redenen omkleed besluit van de gemeenteraad op voorstel van het college.

Artikel 3

Van het verlenen van het ereburgerschap houdt het college aantekening in een register, dat de naam 'Ereboek van de gemeente Neder-Betuwe' draagt. In het register worden de gronden vermeld die tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 4

Het ereburgerschap wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend:

  1. als blijk van waardering en erkentelijkheid aan degene die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge en bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt;
  2. als onderscheiding aan een inwoner van de gemeente, die door zijn grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich deze toekenning waardig heeft gemaakt.

Artikel 5

Aan het ereburgerschap zijn een oorkonde, alsmede een legpenning in zilver en bijbehorend draaginsigne in goud verbonden. De legpenning van zilver is aan twee zijden gegraveerd. Aan de voorzijde de afbeelding van de leeuw uit de vlag van de gemeente Neder-Betuwe. Aan de achterzijde de naam van de persoon die tot ereburger wordt benoemd, de vermelding 'Ereburger van Neder-Betuwe' en de datum van uitreiking. Het gouden draaginsigne toont eveneens de leeuw uit de Neder-Betuwse vlag. In de oorkonde staan de gronden vermeld die geleid hebben tot de toekenning van het ereburgerschap.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 maart 2017.

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening gemeentelijke onderscheiding Ereburger van Neder-Betuwe 2017'.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31 maart 2017

de griffier,

E. van der Neut

de plaatsvervangend voorzitter,

N. van Wolfswinkel