GEMEENTEBLAD
Nr. 52862
5 april
2017


Verordening onderscheidingen gemeente Harderwijk 2017

De raad van de gemeente Harderwijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 2017 nummer h170006980;
overwegende dat de toekenningscriteria van de onderscheidingen Erepenning en Erespeld sterke gelijkenissen vertonen, welke tot verwarring kunnen leiden;
b e s l u i t: vast te stellen de 'Verordening regelende de instelling en toekenning van onderscheidingen van Gemeente Harderwijk 2017'.

Artikel 1 Instelling
Teneinde personen, die zich jegens de gemeente Harderwijk en/of de gemeenschap van Harderwijk of Hierden verdienstelijk hebben gemaakt te kunnen doen blijken van de waardering en erkentelijkheid van de gemeente, wordt ingesteld:

 1. de Erepenning van de gemeente Harderwijk;
 2. de Harderwijker Speld van de gemeente Harderwijk.

Artikel 2 Bevoegd gezag

 1. De toekenning van de erepenning van de gemeente Harderwijk geschiedt bij besluit van de raad van de gemeente.
 2. De toekenning van de Harderwijker Speld van de gemeente Harderwijk geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders. Zij doen hiervan terstond mededeling aan de raad.

Artikel 3 Erepenning

 1. De erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Harderwijk die zich voor de gemeente of door hun werkzaamheid op enig terrein van het maatschappelijk leven voor de gemeenschap van Harderwijk of Hierden bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Bij de verleende erepenning wordt aan de begiftigde een oorkonde uitgereikt, vermeldende de aard, de redenen en de datum van de onderscheiding. Burgemeester en wethouders stellen het model van de oorkonde vast.
 3. De erepenning draagt aan de ene zijde een voorstelling van het wapen van de gemeente met opschrift "erepenning van Harderwijk" en aan de andere zijde de Vischpoort met symbolische verwijzingen naar de landbouw, industrie, wetenschap, eendenhouderij, visserij en recreatie omzoomd met de tekst: "Het schip van de toekomst wordt in het heden bemand". De erepenning is in brons uitgevoerd. De vormgeving, de uitvoering en de afmetingen van de erepenning worden voor het overige door burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 4 Harderwijker Speld

 1. De zilveren Harderwijker Speld kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Harderwijk die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Harderwijk of Hierden hebben onderscheiden door verdienstelijk gedrag.
 2. Als bewijs van verlening van deze onderscheiding worden aan de begiftigde uitgereikt een oorkonde, vermeldende de aard, de redenen en de datum van onderscheiding. Burgemeester en wethouders bepalen het model, de uitvoering en de afmetingen van de oorkonde.
 3. De Harderwijker Speld is een gestileerde afbeelding van een met vijf bastions versterkte stad Harderwijk met in het midden een afbeelding van het oudste stadszegel zijnde een kofschip met daarop een zeil voorstellend de gemeentevlag. De vormgeving, de uitvoering en de afmetingen van de Harderwijker Speld worden voor het overige door burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 5 Register
Van elke toekenning van de erepenning en de Harderwijker Speld houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, waarvan de vorm en inhoud door hen worden bepaald.

Artikel 6 Uitreiking
Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de betreffende onderscheiding aan begiftigde wordt uitgereikt. De uitreiking vindt plaats door de burgemeester.

Artikel 7 Overgangsbepaling
Deze verordening laat onverlet de Gemeentelijke Onderscheidingen welke zijn verleend op grond van de "Verordening, regelende de instelling ener gemeentemedaille", zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 9 september 1920, de erepenningen van de gemeente Harderwijk die zijn toegekend op grond van de "Verordening regelende de instelling en toekenning van de erepenning van de gemeente Harderwijk", zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 20 maart 1986 dan wel de erepenningen en erespelden van de gemeente Harderwijk die zijn toegekend op grond van de "Verordening regelende de instelling en toekenning van onderscheidingen vanwege de gemeente Harderwijk", zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 1996.

Artikel 8 Naam en inwerkingtreding

 1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening onderscheidingen gemeente Harderwijk 2017".
 2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Verordening erepenning gemeente Harderwijk" zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 1996, onder nummer 62.
 3. De inwerkingtreding vindt plaats na publieke publicatie van "Verordening onderscheidingen gemeente Harderwijk 2017".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Harderwijk in zijn openbare vergadering van 23 maart 2017.

de heer H.J. van Schaik
voorzitter

de heer H.R. Lanning
raadsgriffier