GEMEENTEBLAD
Nr. 230063
22 december
2017


Nadere regels subsidieverstrekking Sociale leefomgeving 2016 gemeente Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen hebben besloten om:

  1. De "Nadere regels subsidieverstrekking Sociale Leefomgeving 2016 gemeente Brummen" vast te stellen;
  2. De subsidieplafonds voor het jaar 2016 voor de beleidsterreinen, zoals genoemd in de bijlage, vast te stellen en de wijze van de te verdelen beschikbare middelen voor het jaar 2016 te publiceren.

1. Inleiding

Op grond van artikel 2 van de "Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen" kan het college nadere regels vaststellen voor de uitvoering van de verordening. In de nu voorliggende nadere regels subsidieverstrekking Sociale leefomgeving is rekening gehouden met de Perspectiefnota Wij werken voor Brummen 2016-2019 en de programmabegroting 2016-2019. Naast deze besluiten is op 24 mei 2012 de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen vastgesteld, (raadsbesluit RB12.0024). De nadere regels zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde besluiten.

De opbouw van de nadere regels is als volgt:

Wijzigingen ten opzichte van de nadere regels voor 2015

Ten opzichte van de nadere regels voor het jaar 2015 is in de nadere regels voor 2016 één wijziging doorgevoerd. Deze wijzigingen heeft betrekking op de indexering van de subsidiebedragen. De gemeenteraad besloot op 29 oktober 2015 om voor het jaar 2016 zowel de budgetsubsidies, als de instandhoudingssubsidies te indexeren met 0,6%. In de berekening van de subsidiebedragen in bijlage 2 van deze nadere regels is die indexering doorgevoerd.

(...)

4.5 Jeugdlintje Brummense Bikkel

Beleidsdoel

Met het jeugdlintje spreekt het gemeentebestuur haar waardering uit voor jongeren in de gemeente Brummen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dat kan zijn een eenmalige bijzondere prestatie, maar een lintje kan ook verleend worden voor langdurige hulpvaardigheid.

 

Product

De jongere ontvangt een jeugdlintje (Brummense Bikkel) maar wordt ook op een andere manier beloond. In samenspraak met de ontvanger van het lintje organiseert de Stichting Welzijn Brummen (verder: SWB) een aantrekkelijke, feestelijke jeugdactiviteit, die een relatie heeft met de bijzondere prestatie. Het kan zijn dat deze activiteit een grotere voorbereiding vergt. Om deze reden wordt de aangeboden activiteit uiterlijk het jaar volgend op de uitreiking van het lintje, uitgevoerd.

De organisatie en voorbereiding van het jeugdlintje vindt plaats door SWB. De burgemeester (of diens vervanger) reikt het jeugdlintje uit, overeenkomstig de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen in verband met Koninginnedag.

Subsidievorm en -berekening

De kosten voor de organisatie van het jeugdlintje, en de organisatie van de feestelijke jeugdactiviteit vindt plaats binnen de reguliere subsidie van SWB.

Vereisten

De voorbereidingen voor de uitreiking (bijeenroepen jury, organiseren voordrachten) vinden plaats door SWB. Teneinde een goede verdeling te krijgen bij de uitreiking van de lintjes worden twee doelgroepen onderscheiden:

Bij uitzondering kan ook een groep in aanmerking komen voor een lintje, maar dan moet er wel sprake zijn vann een bijzondere prestatie door de hele groep.

5. Overgangsbepaling

5.1 Overgangsbepaling

De vaststelling van subsidies die verleend zijn voor het jaar 2015 vindt plaats op basis van de "Nadere regels subsidieverstrekking sociale leefomgeving 2015 gemeente Brummen".

5.2 Inwerkingtreding

De "Nadere regels subsidieverstrekking Sociale leefomgeving 2016 gemeente Brummen" treden in werking op de dag na de bekendmaking.

5.3 Citeertitel

Deze nadere regels: "Nadere regels subsidieverstrekking Sociale leefomgeving 2016 gemeente Brummen" kunnen worden aangehaald als "Subsidieregels Sociale leefomgeving 2016 Brummen".


Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 1 december 2015

de gemeentesecretaris, M. Klos

de burgemeester, A.J. van Hedel