GEMEENTEBLAD
Nr. 213045
4 december
2017


Verordening Instelling en Toekenning van gemeentelijke onderscheidingen

De raad van de gemeente Haaren;

in zijn vergadering van ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

gelet op de behandeling in het raadsplein van ;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet.

BESLUIT:

vast te stellen:

VERORDENING INSTELLING EN TOEKENNING VAN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Algemeen

Artikel 1

Ingesteld worden de volgende onderscheidingen:

 1. het ereburgerschap van de gemeente Haaren met erepenning in goud;
 2. de legpenning van de gemeente Haaren;
 3. de oorkonde van verdienste van de gemeente Haaren.

Artikel 2

Bij de uitreiking van de onderscheiding, bedoeld in artikel 1, onder a en b, wordt tevens een oorkonde overhandigd aan degene die de onderscheiding ontvangt, waarop de reden en de aanleiding tot toekenning worden vermeld.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders registreren, door middel van een kopie van een besluit, een foto of op andere wijze in een register, genaamd "Ereboek der gemeente Haaren" elke toegekende onderscheiding als bedoeld in artikel 1 onder sub a.

Artikel 4

Indien gewijzigde omstandigheden van degene die een onderscheiding heeft ontvangen daartoe aanleiding geven kunnen burgemeester en wethouders in zeer bijzondere gevallen de toegekende onderscheiding ontnemen. Het gemotiveerde besluit wordt pas genomen nadat het presidium is gehoord.

Artikel 5

 1. Aan de toegekende onderscheidingen zijn, behoudens het hierna vermelde, geen rechten of verplichtingen verbonden.
 2. De ereburger:
  1. zal bij bijzondere plechtigheden en feesten, welke door of namens de gemeente worden gehouden, uitgenodigd worden;
  2. is gerechtigd tot het voeren van het wapen van de gemeente Haaren met daaronder het opschrift "ereburger van Haaren".

Ereburgerschap met erepenning

Artikel 6

 1. Het ereburgerschap wordt verleend door de gemeenteraad, op voorstel van
  1. de raad, overeenkomstig het bepaalde in het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad;
  2. burgemeester en wethouders.
 2. Het ereburgerschap kan worden verleend:
  1. als onderscheiding aan een inwoner of oud-inwoner van de gemeente Haaren, die door zijn grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig heeft getoond, of
  2. als blijk van zeer bijzondere waardering en erkentelijkheid aan hen die zich uit hoofde van hun uitmuntende eigenschappen, uitzonderlijke prestaties, menslievende daden of anderszins voor de Haarense gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. of
  3. in de gevallen waarin de gemeenteraad de verlening, naar analogie van het hiervoor geschrevene, voldoende verantwoord acht.
 3. In de motivering van een voorstel aan de raad wordt ingegaan op de navolgende zaken:

Artikel 7

De erepenning in goud wordt vervaardigd als draagpenning en heeft een middellijn van 25 mm. Hij vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Haaren getooid met een drie Flouronnen kroon, en het opschrift "Gemeente Haaren" en aan de achterzijde het opschrift "Ereburger" alsmede de naam van de houder en de datum van het besluit.

Artikel 8

De verlening van ereburgerschap en de uitreiking van de daarbij behorende erepenning en oorkonde heeft plaats in een raadsvergadering, dan wel op een andere door de raad te bepalen wijze, na een door de voorzitter van de raad gehouden huldigingstoespraak.

Legpenning van de gemeente Haaren

Artikel 9

 1. De legpenning van de gemeente Haaren wordt verleend door burgemeester en wethouders en uitgereikt op een door hen te bepalen wijze.
 2. Het college informeert de raad over een uitgereikte legpenning.
 3. De legpenning kan worden toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid aan natuurlijke en rechtspersonen die zich op zeer bijzondere wijze voor de gemeente en de gemeenschap van de gemeente Haaren, verdienstelijk hebben gemaakt of daarin een bijzondere plaats innemen.
 4. Het college betrekt het bepaalde in artikel 6, lid 3, voor zover van toepassing, in de motivering van het besluit tot toekenning van de legpenning.

Artikel 10

De legpenning heeft een middellijn van 50 mm en is gelegd in passend etui. Hij vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Haaren, getooid met een drie Flouronnen kroon, met daaronder het opschrift "Gemeente Haaren" en aan de achterzijde het opschrift "Legpenning" alsmede de naam van de houder en de datum van het besluit.

Artikel 11

 1. De oorkonde van verdienste wordt verleend door burgemeester en wethouders en door of namens hen uitgereikt.
 2. De oorkonde kan als blijk van waardering en dankbaarheid worden verleend aan een persoon of rechtspersoon, die zich langdurig op bijzondere of onderscheidende wijze voor de gemeente Haaren of een deel van de Haarense gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt.
 3. De oorkonde wordt gesteld op papier, is voorzien van het wapen van de gemeente Haaren en de tekst "Burgemeester en wethouders van Haaren hebben bij hun besluit van ..(datum) aan .(naam) toegekend de oorkonde van verdienste van de gemeente Haaren" en is voorzien van een ondertekening.

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 12

 1. De "Verordening op de instelling en toekenning gemeentelijke onderscheidingen" vastgesteld door de raad op 3 oktober 1996, wordt ingetrokken.
 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.
 3. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gemeentelijke onderscheidingen.

De raad van de gemeente Haaren,

Eric Dammingh

Griffier

Jeannette Zwijnenburg - van der Vliet

Voorzitter