GEMEENTEBLAD
Nr. 205936
23 november
2017


Verordening onderscheidingen gemeente Buren 2017

De Gemeenteraad van Buren,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017;

gelet op;

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande gemeentelijke onderscheidingen;

besluit:

vast te stellen de: Verordening onderscheidingen gemeente Buren.

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

 1. In deze verordening wordt verstaan onder:
  1. de wet: artikel 147 van de Gemeentewet
  2. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren

Artikel 2

De volgende gemeentelijke onderscheidingen zijn opgenomen in deze verordening:

 1. het Ereburgerschap;
 2. de Erepenning in zilver
 3. het Burens Erezilver
 4. het Groot Burens Erezilver;
 5. de Vrijwilliger van het jaar;
 6. de Buurzaamheidsprijs;
 7. de Kanjer van Buren.

Ereburgerschap

Artikel 3

Het Ereburgerschap kan worden verleend als blijk van de hoogste waardering en erkentelijkheid aan zowel inwoners als aan niet-inwoners van de gemeente Buren. Zij moeten op uitzonderlijke wijze op enig terrein voor de gemeente en de Burense samenleving of een deel daarvan, algemeen erkende buitengewone verdiensten hebben verworven.

Artikel 4

 1. Het Ereburgerschap kan worden verleend bij een met redenen omkleed besluit van de gemeenteraad, gehoord de commissie gemeentelijke onderscheidingen, bestaande uit de fractievoorzitters;
 2. bij toekenning van het Ereburgerschap wordt een zilveren penning, met daarop afgebeeld het gemeentewapen van Buren, een draagspeld en een oorkonde uitgereikt.

Erepenning in zilver

Artikel 5

De Erepenning in zilver kan worden verleend aan zowel inwoners als niet-inwoners van de gemeente Buren, die gedurende een aanmerkelijke periode van ten minste 15 jaar, een zeer bijzondere inzet hebben getoond, die van grote betekenis is/was voor de gemeente en de Burense samenleving of een deel daarvan.

Artikel 6

 1. De Erepenning in zilver kan worden verleend bij een met redenen omkleed besluit van het college van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie gemeentelijke onderscheidingen, bestaande uit de fractievoorzitters;
 2. Bij toekenning van de Erepenning in zilver wordt een zilveren penning met daarop afgebeeld het gemeentewapen van Buren, een draagspeld en een oorkonde uitgereikt.

Burens Erezilver

Artikel 7

Het Burens Erezilver is een dank- en eerbewijs, en kan worden verleend aan zowel inwoners als niet-inwoners die zich in bijzondere zin, gedurende meer dan 15 jaar, in vrijwillig of beroepsverband hebben ingespannen voor de Burense samenleving of een deel daarvan.

Daarnaast komen in aanmerking:

 1. raadsleden die minimaal 10 tot 12 jaar aaneengesloten zitting hebben genomen in de gemeenteraad van Buren;
 2. wethouders die minimaal 8 jaar aaneengesloten zitting hebben genomen in het college van burgemeester en wethouder van Buren.

Artikel 8

 1. De burgemeester beslist over toekenning van het Burens Erezilver, op grond van de richtlijnen;
 2. deze richtlijnen worden vastgesteld door de burgemeester;
 3. bij toekenning van het Burens Erezilver wordt een zilveren broche met daarop afgebeeld het gemeentewapen van Buren en een oorkonde uitgereikt;
 4. In voorkomende gevallen kan de burgemeester afwijken van de vastgestelde richtlijnen.

Groot Burens Erezilver

Artikel 9

Het Groot Burens Erezilver kan worden verleend aan Burense verenigingen die aantoonbaar hun 100-jarig bestaan hebben bereikt en gevierd.

Artikel 10

 1. De burgemeester beslist over toekenning van het Burens Erezilver, op grond van de richtlijnen;
 2. deze richtlijnen worden vastgesteld door de burgemeester;
 3. bij toekenning van het Groot Burens Erezilver wordt een zilveren amulet van 7 cm diameter, met daarop afgebeeld het gemeentewapen van Buren en een oorkonde uitgereikt aan het bestuur;
 4. In voorkomende gevallen kan de burgemeester afwijken van de vastgestelde richtlijnen.

Vrijwilligersprijs

Artikel 11

De Vrijwilligersprijs kan worden verleend aan inwoners van de gemeente Buren die zich bij voorkeur in de uitvoerende sfeer, gedurende langere tijd belangeloos hebben ingezet voor de Burense samenleving of een deel daarvan.

Artikel 12

 1. De Vrijwilligersprijs kan worden toegekend op voordracht van de jury, bestaande uit een aantal inwoners van de gemeente Buren, bij besluit van de burgemeester;
 2. bij toekenning wordt aan de drie als beste genomineerden een oorkonde en een in rangorde geldbedrag ten bate van de organisatie waarvoor men zich inzet uitgereikt. De winnaar ontvangt daarnaast een persoonlijk cadeau;
 3. de Vrijwilligersprijs kan jaarlijks worden uitgereikt.

Buurzaamheidsprijs

Artikel 13

De Buurzaamheidsprijs kan worden verleend aan een persoon, een organisatie, bedrijf of instelling die met vernieuwende ideeŽn of initiatieven bijdraagt aan meer en sterkere deelname van inwoners aan de samenleving op het terrein van zorg, welzijn, cultuur, werk, veiligheid, leefbaarheid, sport en economie.

Artikel 14

 1. De Buurzaamheidsprijs kan worden toegekend op voordracht van de jury, bestaande uit een aantal inwoners van de gemeente Buren, bij besluit van de burgemeester;
 2. bij toekenning van de Buurzaamheidsprijs wordt een oorkonde en een geldbedrag ten bate van het initiatief waarvoor men zich inzet uitgereikt;
 3. de Buurzaamheidsprijs kan jaarlijks worden uitgereikt.

Kanjer van Buren

Artikel 15

Deze jongerenonderscheiding kan worden verleend aan jongeren van 10 t/m 21 jaar die:

 1. een aanmerkelijke periode en belangeloos hulp bieden aan personen of organisaties die daar op grond van hun omstandigheden behoefte aan hebben;
 2. zich een aanmerkelijke periode en belangeloos inzetten voor een maatschappelijk doel;
 3. die eenmalig een bijzondere prestatie hebben verricht;
 4. die in de hoogste klasse of op het hoogste niveau van de betreffende sport een landelijke of internationale titel hebben behaald;
 5. of die een maatschappelijk relevant en/of gevoelig onderwerp bespreekbaar hebben gemaakt.

Artikel 16

 1. De Kanjer van Buren kan worden toegekend op voordracht van de jury, bestaande uit een aantal inwoners van de gemeente Buren, bij besluit van de burgemeester;
 2. bij toekenning worden een oorkonde en een persoonlijk cadeau uitgereikt;
 3. de Kanjer van Buren kan jaarlijks worden uitgereikt.

Algemeen

Artikel 17

Het college van burgemeester en wethouders, is bevoegd om commissies in te stellen die het college of de burgemeester adviseren over de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding. Deze commissie wordt voorgezeten door de burgemeester of een wethouder.

Artikel 18

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd uitvoeringsregels vast te stellen met betrekking tot het nomineren van kandidaten voor een gemeentelijke onderscheiding.

Artikel 19

Een antecedentenonderzoek behoort standaard tot de procedure.

Artikel 20

Aan de toekenning van een onderscheiding zijn geen rechten en verplichtingen verbonden.

Artikel 21

Het Ereburgerschap en de Erepenning in zilver kunnen ook postuum worden verleend.

Artikel 22

Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding houdt de burgemeester een aantekening bij in een intern register getiteld 'Onderscheidingen in de gemeente Buren'.

Artikel 23

 1. Als zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de burgemeester tot intrekking van de door hem verleende en uitgereikte onderscheiding besluiten;
 2. de betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld, zonder opgaaf van redenen. Betrokkene moet binnen 14 dagen na kennisgeving de onderscheidingstekens aan de gemeente terugzenden.

Artikel 24

 1. Deze verordening treedt in werking op
 2. de verordening onderscheidingen gemeente Buren 2009 wordt ingetrokken en vervalt op het in het eerste lid vermelde tijdstip;
 3. onderscheidingen verleend op grond van de in het tweede lid genoemde verordening, blijven als zodanig in stand.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2017.


De griffier,

G. van Droffelaar

De voorzitter,

J.A. de Boer MSc