GEMEENTEBLAD
Nr. 201412
16 november
2017


NADERE REGELS JEUGDLINTJE HELMOND 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
gelet op artikel 22 van de Verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 2017

Besluit:
Vast te stellen de Nadere regels Jeugdlintje Helmond 2017.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 1. college: het college van burgemeester en wethouders;
 2. aanvrager: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die een jongere aan het college voordraagtom in aanmerking te komen voor een jeugdlintje;
 3. jongeren: kinderen tussen de 6 en 18 jaar.
 4. verordening: de verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 2017

Artikel 1.2 Reikwijdte en doelstelling

 1. Voor het jeugdlintje op basis van deze regeling komen uitsluitend jongeren als bedoeld in artikel 1.1 onder c van deze regeling in aanmerking.
 2. Met deze regeling wordt beoogd om jongeren die een bijzondere prestatie hebben verricht en met deze prestatie een positieve uitstraling op hun omgeving en de stad hebben, in het zonnetjete zetten.

Hoofdstuk 2. Inhoudelijke bepalingen jeugdlintje

Artikel 2.1 Aanmelding

 1. Om een jongere in aanmerking te laten komen voor een jeugdlintje meldt de aanvrager de jongere middels het door het college vastgestelde aanvraagformulier aan.
 2. De aanvraag kan per post en per e-mail worden ingediend. Het aanvraagformulier is digitaal beschikbaar op de website van de gemeente Helmond.
 3. Aanvragen kunnen uiterlijk tot en met 20 september worden ingediend. Aanvragen die door het college na deze datum worden ontvangen, worden pas in het daaropvolgende jaar beoordeeld.

Artikel 2.2 Aanvrager

 1. Onder ‘een ieder’ als bedoeld in het eerste lid van artikel 15 van de Verordening wordt verstaan een persoon van minimaal 18 jaar.
 2. Om een persoon voor te dragen dient de aanvrager minimaal één andere persoon van 18 jaar of ouder als referentie op te geven. Ten minste één van voornoemde personen is geen familie vande jongere.
 3. Onder familie wordt in deze nadere regels verstaan: eerste-, tweede- en derdegraads familieleden.

Artikel 2.3 Voorwaarden jeugdlintje
Een jongere komt in aanmerking voor een jeugdlintje indien:

 1. de jongere in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar is;
 2. de jongere op het moment van toekenning woonachtig is in Helmond;
 3. de jongere een bijzondere prestatie zoals bedoeld in artikel 2.4 van deze nadere regels heeft verricht;
 4. de bijzondere prestatie niet langer dan een jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum is verricht.

Artikel 2.4 De bijzondere prestatie

 1. Bij de beoordeling wordt per voordracht individueel bekeken of diegene in aanmerking komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, de mate van vrijwilligheid en de duur van deprestatie. Ook de bijzonderheid en uitstraling van de verdienste worden beoordeeld.
 2. De bijzondere prestatie kan bestaan uit:
  1. inzet voor een ander zoals vrijwilligerswerk op een sportvereniging, bij een jongerencentrum, een buurthuis, een bibliotheek, een school, bij een humanitaire ramp of in verband met eenproject dat ontwikkelingshulp in het buiteland biedt, in buurten en wijken.
  2. het breed bespreekbaar maken van maatschappelijk relevante onderwerpen zoals zinloos geweld, roken, pesten en alcohol.
  3. het komen met een goed initiatief bijvoorbeeld ten aanzien van een goed doel of activiteitenin de buurt.
  4. het bieden van langdurige hulp aan bijvoorbeeld ouderen, ouders, broers, zussen of zieken.
  5. overige bijzondere prestaties die nog niet op een andere wijze een waardering kregen.

Artikel 2.5 Adviescommissie

 1. Het college stelt een commissie in die hem adviseert over het toekennen van een jeugdlintje opeen ingediende aanvraag.
 2. De commissie bestaat uit 5 leden waarvan de burgemeester en de wethouder jeugd vaste ledenzijn.
 3. De overige commissieleden, zijnde een jongere, een leerkracht en een jongerecoach worden jaarlijks gekozen en door het college benoemd.
  1. De jongere die voor de adviescommissie wordt benoemd is in beginsel de oudste gehonoreerde jongere uit het jaar daarvoor.
  2. De leerkracht is werkzaam op een school in Helmond. Elk jaar wordt er een leerkracht van een andere school binnen Helmond benoemd.
  3. De gezins- en jongerencoach wordt elk jaar in overleg met de afdeling Sociaal Domein voorgedragen.

Artikel 2.6 Uitreiking
Het jeugdlintje wordt uitgereikt door de burgemeester op een nader te bepalen locatie.

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 3.1 Register

 1. Gelet op artikel 20 van de verordening wordt elke toekenning van een jeugdlintje vastgelegd ineen register. Dit register is niet openbaar.
 2. In het register wordt opgenomen:
  1. De naam van de jongere
  2. Geboortedatum van de jongere
  3. Reden van toekenning van het jeugdlintje
  4. Datum besluit toekenning van het jeugdlintje

Artikel 3.2 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Besloten in de vergadering van 31 oktober 2017.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester,
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de secretaris,
mr. drs. A.P.M. ter Voert