GEMEENTEBLAD
Nr. 182971
19 oktober
2017


Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Oldenzaal 2014

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2014, nr. 30/3, reg.nr. INTB-14-01363;

gelet op artikel 147, lid 1 en artikel 149 Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Oldenzaal 2014

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. College: het college van burgemeester en wethouders
 2. Presidium: het presidium van de gemeenteraad, zoals vermeld in het 'protocol presidium raad Oldenzaal 2008'
 3. Prominentenbos: één of meer door het college aangewezen gebieden waar een boom, zoals bedoeld in artikel 8, wordt geplant.

Artikel 2 Soorten onderscheidingen

 1. Ingesteld worden de volgende onderscheidingen:
  1. Het ereburgerschap van de gemeente Oldenzaal
  2. De erepenning van de gemeente Oldenzaal, in zilver of goud
  3. Een boom in het prominentenbos.
 2. De onderscheiding onder lid 1, a en c kan uitsluitend verleend c.q. toegekend worden aan natuurlijke personen. De onderscheiding onder lid 1, b kan zowel worden toegekend aan natuurlijke personen als aan verenigingen en stichtingen.

Artikel 3 Bevoegdheid

 1. Het verlenen van het ereburgerschap geschiedt door de raad, in een besloten vergadering, op voorstel van het college.
 2. Het toekennen van de erepenning en de boom in het prominentenbos geschiedt bij besluit van het college.
 3. Alvorens het college een besluit neemt over het toekennen van de erepenning of een boom in het prominentenbos bespreekt de burgemeester als regel de aanvraag met het presidium.

Artikel 4 Uitvoering
Het college bepaalt de uitvoering en de wijze van vervaardiging van de onderscheidingen met inachtneming van hetgeen daarvoor bepaald is in deze verordening.

Artikel 5 Register
Het toekennen van een onderscheiding wordt aangetekend in een speciaal register van de gemeente. Hierbij worden de bijzonderheden vermeld die tot de toekenning van de gemeentelijke onderscheiding hebben geleid.

Artikel 6 Voordragen
Iedere inwoner kan iemand voordragen voor verlening van het ereburgerschap, toekenning van de zilveren of gouden erepenning of voor een boom in het prominentenbos.

Artikel 7 Het ereburgerschap van de gemeente Oldenzaal

 1. De raad kan het ereburgerschap in zeer bijzondere gevallen verlenen aan personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Oldenzaalse gemeenschap op wetenschappelijk, sportief, maatschappelijk, cultureel of economisch terrein, hetzij door het op bovenmatige wijze vervullen van een betaalde functie, hetzij door het vervullen van nevenfuncties.
 2. Naast het ereburgerschap ontvangt de onderscheidene een vergulde gouden erepenning.
 3. Bij de uitreiking wordt tevens een oorkonde overhandigd.
 4. Het college bepaalt de datum, het tijdstip en de wijze waarop de onderscheiding aan de begunstigde wordt uitgereikt.

Artikel 8 De zilveren en gouden erepenning van de gemeente Oldenzaal

 1. Het college kan de zilveren of gouden erepenning toekennen aan personen als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, die:
  1. langdurig grote verdiensten hebben gehad voor de Oldenzaalse gemeenschap
  2. zeer bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Oldenzaalse gemeenschap gedurende korte tijd, of
  3. een zeer bijzondere prestatie hebben verricht op bijvoorbeeld cultureel, sportief of enig ander gebied.
 2. Het college kan de zilveren erepenning toekennen aan verenigingen en stichtingen die zeer bijzondere ver-diensten hebben gehad voor de Oldenzaalse gemeenschap, of die hun 50-jarig jubileum vieren en die zich langdurig jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze op enigerlei terrein verdien-stelijk hebben gemaakt.
 3. Het college kan de gouden erepenning toekennen aan verenigingen en stichtingen die zeer bijzondere verdien-sten hebben gehad voor de Oldenzaalse gemeenschap, of die hun 100-jarig jubileum vieren en die zich langdu-rig jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze op enigerlei terrein verdienstelijk hebben gemaakt.
 4. De zilveren erepenning (gehalte zilver 925/1000) wordt vervaardigd als legpenning en heeft een middellijn van 40 mm. De voorzijde van de penning is voorzien van het wapen van de gemeente Oldenzaal en een toepasselijke inscriptie.
 5. De vergulde gouden erepenning wordt vervaardigd als legpenning en heeft een middellijn van 40 mm. De voorzijde van de penning is voorzien van het wapen van de gemeente Oldenzaal en een toepasselijke inscriptie.
 6. Bij de uitreiking wordt tevens een oorkonde overhandigd.
 7. Het college bepaalt de datum, het tijdstip en de wijze waarop de onderscheiding aan de begunstigde wordt uitgereikt.

Artikel 9 Een boom in het prominentenbos

 1. Het college kan een boom in het prominentenbos toekennen aan personen die voor de gemeenschap van Ol-denzaal iets hebben gedaan dat van betekenis is of is geweest voor langere tijd met een breed draagvlak.
 2. Het college bepaalt de datum, het tijdstip en de keuze voor de te planten boom.

Artikel 10 Afwijkingsmogelijkheid
Het college kan in zeer bijzondere situaties van de voorgaande artikelen afwijken.

Artikel 11 De toekenning
Aan het verlenen van het ereburgerschap, alsmede aan de toekenning van de erepenning en de boom in het prominen-tenbos en de inschrijving in het register zijn rechten noch verplichtingen verbonden.

Artikel 12 Intrekking oude regeling
De verordening gemeentelijke onderscheiding van 27 november 1972 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2014.

Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke onderscheidingen Oldenzaal 2014.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 september 2014,

de griffier,
J.H. Brokers
de voorzitter,
T.J. Schouten