GEMEENTEBLAD
Nr. 179887
17 oktober
2017


Verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 2017

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:
I.       Vast te stellen de Verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 2017.

Hoofdstuk I. Soorten onderscheidingen

Artikel 1. Onderscheidingen

 1. De navolgende gemeentelijke onderscheidingen kunnen worden toegekend:
  1. het ereburgerschap van de gemeente Helmond;
  2. de stadspenning van de gemeente Helmond;
  3. de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond;
  4. het jeugdlintje van de gemeente Helmond.
 2. Het ereburgerschap, de stadspenning en de vrijwilligerspenning kunnen worden toegekend aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen van de gemeente Helmond die daarvoor bij of krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen.
 3. Het jeugdlintje kan enkel worden toegekend aan ingezetenen van de gemeente Helmond die daarvoor bij of krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen.

Hoofdstuk II. Het ereburgerschap

Artikel 2. Criteria
Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich als inwoner van Helmond gedurende lange tijd hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal-cultureel, maatschappelijk, sportief, charitatief, economische of wetenschappelijke terrein en daarmee de gemeente Helmond en haar inwoners op een uitzonderlijke wijze hebben gediend.

Artikel 3. Voordracht en besluitvorming

 1. De raad van de gemeente Helmond besluit op voorstel van burgemeester en wethouders over de toekenning van het ereburgerschap.
 2. Geen voorstel tot toekenning wordt aan de raad van de gemeente Helmond voorgelegd voordat daaromtrent de voorzitters van de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad tijdens een besloten vergadering zijn gehoord door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4. Huldiging
Huldiging vanwege de toekenning van het ereburgerschap van de gemeente Helmond geschiedt bij de viering van een jubileum, bij een afscheid, tijdens een raadsvergadering of tijdens een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 5. Gouden legpenning, draagspeld en oorkonde

 1. Aan het ereburgerschap is verbonden een gouden legpenning met een daarbij behorende draagspeld en oorkonde, het model van de gouden legpenning, draagspeld en de oorkonde worden door burgemeester en wethouders vastgesteld.
 2. Op de oorkonde die wordt overhandigd staan de gronden vermeld die geleid hebben tot toekenning van het ereburgerschap.

Hoofdstuk III. De stadspenning

Artikel 6. Criteria
De stadspenning van de gemeente Helmond kan worden toegekend als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten, waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend, hetzij individueel, hetzij in georga-niseerd verband.

Artikel 7. Voordracht en besluitvorming

 1. Een ieder kan personen, van wie men meent dat ze voor toekenning van de stadspenning van de gemeente Helmond in aanmerking komen, aan het college van burgemeester en wethouders voordragen.
 2. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van de stadspenning van de gemeente Helmond.
 3. De bevoegdheid tot toekenning van de stadspenning kan niet worden opgedragen aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8. Uitreiking
Uitreiking van de stadspenning van de gemeente Helmond geschiedt bij de viering van een jubileum, bij een afscheid, tijdens een raadsvergadering of tijdens een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 9. De stadspenning

 1. Aan de stadspenning is een oorkonde verbonden. Het model van de stadspenning en de oorkonde worden door burgemeester en wethouders vastgesteld.
 2. Op de oorkonde die wordt overhandigd staan de gronden vermeld die geleid hebben tot toekenning van de stadspenning.

Hoofdstuk IV. De vrijwilligerspenning

Artikel 10. Criteria
De vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond kan worden toegekend, als blijk van waardering voor langdurige, verdienstelijke en belangeloze inzet ten behoeve van in Helmond werkzame verenigingen, stichtingen of instellingen.

Artikel 11. Voordracht en besluitvorming

 1. Een ieder kan personen, van wie men meent dat ze voor toekenning van de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond in aanmerking komen, aan het college van burgemeester en wethouders voordragen.
 2. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond.

Artikel 12. Uitreiking
Uitreiking van de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond geschiedt bij de viering van een jubileum, bij een afscheid of tijdens een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 13. De vrijwilligerspenning

 1. Aan de vrijwilligerspenning is een oorkonde verbonden. Het model van de vrijwilligerspenning en de oorkonde worden door burgemeester en wethouders vastgesteld.
 2. Op de oorkonde die wordt overhandigd staan de gronden vermeld die geleid hebben tot toekenning van de vrijwilligerspenning.

Hoofdstuk V. Het jeugdlintje

Artikel 14. Criteria
Het jeugdlintje kan als blijk van waardering en erkenning worden toegekend aan jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Helmond en die zich op een bijzondere manier inzetten of hebben ingezet voor de gemeenschap of een individu.

Artikel 15. Voordracht en besluitvorming

 1. Een ieder kan personen, van wie men meent dat ze voor toekenning van het jeugdlintje van de gemeente Helmond in aanmerking komen, voordragen.
 2. Het college van burgemeester en wethouders beslist op basis van het advies van de adviescommissie over de toekenning van het jeugdlintje van de gemeente Helmond.

Artikel 16. Adviescommissie jeugdlintje

 1. Om de aanvragen voor een jeugdlintje te beoordelen is er een adviescommissie samengesteld. De adviescommissie bestaat uit 5 leden:
  1. de burgemeester;
  2. de wethouder jeugd;
  3. een jongere;
  4. een leerkracht;
  5. een jongerencoach.
 2. Het college regelt de samenstelling en zo nodig de werkwijze van de adviescommissie.

Artikel 17. Uitreiking

 1. Op 20 november zijnde de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, vindt jaarlijks een feestelijke bijeenkomst met de te honoreren jongeren plaats.
 2. Indien de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind valt op een zaterdag of zondag, vindt de uitreiking plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 18. Het jeugdlintje

 1. Aan het jeugdlintje is een speldje en oorkonde verbonden. Het model van het speldje en de oorkonde worden door burgemeester en wethouders vastgesteld.
 2. Op de oorkonde die wordt overhandigd staan de gronden vermeld die geleid hebben tot de toekenning van het jeugdlintje.

Hoofdstuk VI. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 19. Intrekking onderscheiding

 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad, op voorstel van burgemeester en wethouders, besluiten de begiftigde van het ereburgerschap vervallen te verklaren en de uitge-reikte eerbewijzen terug te vorderen.
 2. Burgemeester en wethouders zijn, indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bevoegd hun besluit tot toekenning van de stadspenning aan een begiftigde in te trekken.
 3. Aan betrokkene wordt van een besluit bedoeld in het eerste of tweede lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 20 Register onderscheidingen

 1. Van elke toekenning van het ereburgerschap, de stadspenning, de vrijwilligerspenning en het jeugdlintje van de gemeente Helmond wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register.
 2. Het besluit tot het laten vervallen van het ereburgerschap respectievelijk van het besluit tot het intrekken van de stadspenning wordt eveneens opgenomen in het register, onder vermelding van de beweegreden, die daartoe aanleiding hebben gegeven.

Artikel 21. Geen rechten of plichten
Aan de toekenning van het ereburgerschap, de stadspenning, de vrijwilligerspenning en het jeugdlintje van de ge-meente Helmond zijn geen andere rechten en verplichtingen verbonden dan vermeld in deze verordening.

Artikel 22. Nadere regels
Het college van burgemeester en wethouders kan binnen het kader van deze verordening nadere regels stellen over de wijze waarop hij toepassing geeft aan de hoofdstukken III tot en met VI.

Artikel 23. Toepassingsbereik, intrekken oude verordening en overgangsrecht

 1. De dragers van de gouden erepenning van de stad Helmond als bedoeld in de verordening tot regeling van het eren van verdienstelijke burgers, zoals vastgesteld door de raad der gemeente Helmond op 29 juni 1962, nr. 87a, en nadien gewijzigd bij besluit van de raad der gemeente Helmond van 3 oktober 1978, nr. 250, en nogmaals gewijzigd bij besluit van de raad der gemeente Helmond van 2 maart 1999, nr. 49, zijn ereburgers in de zin van deze verordening.
 2. De verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 1999 wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voordrachten of aanvragen voor het ereburgerschap, de stadspenning en de vrijwilligerspenning, die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 september 2017.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier