GEMEENTEBLAD
Nr. 175206
10 oktober
2017


Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 29 augustus 2017;

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 14 september 2017;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017

Artikel 1 Onderscheidingen
De gemeente Bergen heeft drie gemeentelijke onderscheidingen ingesteld. Dit zijn:

 1. de erepenning;
 2. de muzepenning;
 3. de sportpenning.

Artikel 2 Uitvoering onderscheidingen

 1. De erepenning van de gemeente Bergen wordt uitsluitend in zilver uitgevoerd en heeft een middellijn van 50 mm. De erepenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Bergen met de woorden "Gemeentebestuur van Bergen". Aan de achterzijde van de erepenning wordt de inscriptie gegraveerd: "uitgereikt aan" gevolgd met de naam van de decorandus.
 2. De muze- en sportpenning van de gemeente Bergen wordt uitsluitend in brons uitgevoerd en hebben een middellijn van 60 mm. De muzepenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Bergen met de woorden "Muzepenning gemeente Bergen". De sportpenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Bergen met de woorden "Sportpenning gemeente Bergen". Aan de achterzijde van de muze- en sport-penning wordt de inscriptie gegraveerd: "uitgereikt aan" gevolgd met de naam van de decorandus.

Artikel 3 Toekenning onderscheidingen

 1. Het ereburgerschap met de daarbij behorende erepenning wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor de gemeente Bergen buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Zij hebben zich door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied die toekenning waardig gemaakt.
 2. De muzepenning van de gemeente Bergen wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend aan hen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de muze (kunst en cultuur) in de gemeente Bergen.
 3. De sportpenning van de gemeente Bergen wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend aan de inwoner die een buitengewone sportprestatie heeft geleverd.

Artikel 4 Bevoegdheid college

 1. Het college besluit tot toekenning van de onderscheidingen.
 2. Het college doet mededeling van de toekenning aan de raad.

Artikel 5 Register toekenning onderscheidingen

 1. Het college registreert alle besluiten tot het toekennen van de gemeentelijke onderscheidingen in een register.
 2. Bij de registratie worden de overwegingen die tot toekenning hebben geleid weergegeven.

Artikel 6 Slotbepaling

 1. De Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010, vastgesteld op 9 december 2010, wordt ingetrokken.
 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
 3. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 5 oktober 2017.

de griffier,
S. Heerdink

de burgemeester,
drs. H. Hafkamp


Toelichting op de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017

Artikel 1 Onderscheidingen
In 2017 heeft onze gemeente drie gemeentelijke onderscheidingen ingesteld als blijk van waardering voor bijzondere verdiensten.

Artikel 2 Uitvoering onderscheidingen
Dit artikel beschrijft de minimum eisen voor de uitvoering van de penningen. De wijze van technische vervaardiging wordt daarbij niet nader omschreven. Met deze eisen kan een ontwerper een eigen invulling geven aan de penningen.

Artikel 3 Toekenning onderscheidingen

 1. Het college kan het ereburgerschap met de daarbij behorende erepenning toekennen aan hen die zich voor onze gemeente in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Dit kan een jarenlange inzet op maatschappelijk gebied zijn, maar ook een uitzonderlijke prestatie waarmee men de gemeente positief in het nieuws brengt of een eenmalige gebeurtenis waar een bijzondere inspanning voor is gepleegd.
 2. De toekenning van een muzepenning is bedoeld voor hen, die zich buitengewoon hebben ingezet op het gebied van bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, literatuur, of die de kunst hebben gestimuleerd/mogelijk hebben gemaakt.
 3. De toekenning van een sportpenning is bedoeld voor de inwoner die een buitengewone sportprestatie heeft geleverd.

Artikel 4 Bevoegdheid college
Voor een snelle procedure en behandeling van een aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding heeft het college, als dagelijks bestuur, de bevoegdheid om een besluit te nemen over de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding. Het college informeert de raad hierover door een bericht aan het presidium te sturen in verband met de ver-trouwelijkheid van de toekenning.

Artikel 5 Register toekenning onderscheidingen
Door het bijhouden van een register kan men nazien in welke gevallen in het verleden een onderscheiding is verleend. Op deze manier kan een vaste gedragslijn ontstaan voor het verlenen van de gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 6 Slotbepaling
De inwerkingtreding, de vervallen verklaring van de vorige verordening en de citeertitel zijn in dit artikel geregeld.