GEMEENTEBLAD
Nr. 13663
27 januari
2017


REGLEMENT OP DE ERESPELD STEDE BROEC

Artikel 1: Instellen Erespeld

Op grond van dit Reglement wordt de instelling van de Erespeld geformaliseerd.

Artikel 2: De Erespeld

De Erespeld is uitgevoerd in zilver en meet 32 bij 10 millimeter. De speld heeft de vorm van het logo van de gemeente Stede Broec, te weten: het grondgebied van de gemeente. De horizontale lijn in het logo vormt de verbinding tussen Hoorn en Enkhuizen. De lijn kan ook als opgaande lijn worden opgevat m.b.t. het motto: van goed naar beter en van beter naar best. Ook zijn de gemeentewapens van de voormalige gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek verwerkt. Terug te vinden zijn de boom, de ster en de kantelen. De ster op de speld is uitgevoerd in goud. De vijf punten van de ster symboliseren de vijf dorpskernen: Grootebroek, Lutjebroek, De Horn, Bovenkarspel en Broekerhaven.
De Erespeld is niet recht, maar krult licht om. Dit symboliseert de beweging van de wind uit het IJsselmeer.

Artikel 3: Toekenning Erespeld

  1. De Erespeld kan worden toegekend aan personen die zich gedurende langere periode en/of op bijzondere wijze in de gemeente Stede Broec of jegens haar inwoners meer dan gewoon verdienstelijk hebben gemaakt en die door omstandigheden niet in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke onderscheiding, dan wel al voor langere tijd in het bezit zijn van een Koninklijke onderscheiding en zich verdere verdiensten hebben verworven;
  2. Burgemeester en Wethouders kunnen in voorkomende gevallen gemotiveerd afwijken van bovenstaande stelregel;
  3. De Erespeld wordt toegekend bij een unaniem besluit van Burgemeester en Wethouders;
  4. De ontvanger ontvangt naast de Erespeld een afschrift van het besluit van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 4: Register

  1. De toekenning van de Erespeld wordt vastgelegd in een daartoe bestemd register;
  2. In dit register worden tenminste de volgende zaken vastgelegd: de naam van de ontvanger, de datum van uitreiking en de redenen van toekenning.

Artikel 5: Uitreiking Erespeld

  1. De Erespeld wordt uitgereikt in het openbaar;
  2. De uitreiking van de Erespeld geschiedt door de burgemeester, dan wel door een door deze functionaris aangewezen plaatsvervanger;
  3. Over het uitreiken van de Erespeld wordt een persbericht uitgezonden, waarin de redenen van toekenning wordt bekendgemaakt.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking na vaststelling door Burgemeester en Wethouders, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

Artikel 7: Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement op de Erespeld Stede Broec.

Vastgesteld in de openbare vergadering,
op 8 september 2015
Burgemeester Secretaris