GEMEENTEBLAD
Nr. 116647
7 juli
2017


Verordening jeugdlintje van de gemeente Hellevoetsluis 2017

Nummer: 29-06-17/07 2e AANGEPASTE EXEMPLAAR

De raad der gemeente Hellevoetsluis;
gehoord de commissie algemene zaken en middelen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2017, nummer: 29-06-17/07;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening jeugdlintje van de gemeente Hellevoetsluis 2017

Artikel 1 Instellen jeugdlintje
Ingesteld wordt het "jeugdlintje van de gemeente Hellevoetsluis", als gemeentelijke onderscheiding voor kinderen en jongeren tot de leeftijd van 18 jaar.

Artikel 2 Voordracht voor een jeugdlintje

  1. Iedereen, waaronder scholen, clubs, verenigingen, dorpsraden, media, familieleden, buren en vrienden kinderen en jongeren, kan een kind of een jongere bij het college van burgemeester en wethouders voordragen voor een jeugdlintje.
  2. De voordracht gebeurt door middel van een door het college vastgesteld voorstelformulier.
  3. De indiener van de voordracht geeft minimaal twee personen op als referentie, waarvan er tenminste één meerderjarig is en tenminste één geen familielid.

Artikel 3 Toekenning door het college van burgemeester en wethouders
De toekenning van een jeugdlintje geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders. Het besluit wordt aan de gemeenteraad meegedeeld.

Artikel 4 Grond voor toekenning van een jeugdlintje
Het jeugdlintje kan worden toegekend aan kinderen en jongeren in de gemeente Hellevoetsluis tot de leeftijd van 18 jaar die gedurende meerdere jaren of voor een concrete activiteit een bijzondere inzet hebben geleverd voor de Hellevoetse samenleving.

Artikel 5 Vormgeving jeugdlintje
De vormgeving en uitvoering van het jeugdlintje wordt door het college van burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 6 Uitreiking jeugdlintje
Het jeugdlintje wordt doorgaans uitgereikt op de Nieuwjaarsreceptie. Wanneer de actualiteit dat wenselijk acht, kan het jeugdlintje ook op een ander moment dan de Nieuwjaarsreceptie uitgereikt worden. Het jeugdlintje wordt uitgereikt door de burgemeester.

Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening jeugdlintje van de gemeente Hellevoetsluis 2017".

Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop zij openbaar is bekendgemaakt.

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hellevoetsluis van 29 juni 2017.

De raad voornoemd,

de griffier,     de voorzitter,
H.J. van der Wel     M.C. Junius