GEMEENTEBLAD
Nr. 10367
24 januari
2017


Wijziging Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee.

Artikel I
De Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst
Artikel 8 Toekenning gemeentepenning

Burgemeester en wethouders kunnen de gemeentepenning toekennen als blijk van waardering of dankbaarheid, zowel aan:
a.ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente of plaatselijke gemeen-schap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt;
b.een rechtspersoon welke door zijn werkzaamheden op enig terrein van het maatschappelijk leven van de gemeente op uitzonderlijke wijze hebben voorzien in bepaalde maatschappelijke noden of behoeften.
Nieuwe tekst
Artikel 8 Toekenning gemeentepenning
Burgemeester en wethouders kunnen de gemeentepenning toekennen als blijk van waardering of dankbaarheid in bijzondere gevallen aan ingezetenen van de gemeente, als blijk van bijzonder grote waardering en erkentelijkheid voor het feit dat zij zich in zeer hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente.

B. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst
Artikel 9 Criteria gemeentepenning

1. De activiteiten die aanleiding geven tot het toekennen van een gemeentepenning zijn:
a. van persoonlijke aard en mogen niet te be-schouwen zijn als werkzaamheden verricht ten dienste van een zelfstandige onderneming of in opdracht van de werkgever en;
b. door de betrokkene of de rechtspersoon op die wijze verricht dat deze zich daarbij heeft onderscheiden van anderen die soortgelijke activiteiten verrichten.
2. De gemeentepenning wordt niet toegekend aan personen die op grond van hun verdiensten in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding.
3. De afwijzing van een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding kan geen reden zijn voor het toekennen van de gemeentepenning.
4. Burgemeester en wethouders kunnen nadere criteria vaststellen voor het toeken-nen van een gemeentepenning.
5. Burgemeester en wethouders kunnen in voorkomende gevallen gemotiveerd van de vastgestelde criteria afwijken.
Nieuwe tekst:
Artikel 9 Criteria gemeentepenning

1. De activiteiten die aanleiding kunnen geven tot het toekennen van een gemeentepenning zijn:
a. van persoonlijke aard en mogen niet te beschouwen zijn als werkzaamheden verricht ten dienste van een zelfstandige onderneming of in opdracht van de werkgever en;
b. belangeloos uitgevoerd door de betrokkene, ten dienste van de samenleving van Goeree-Overflakkee en;
c. verricht op maatschappelijk, cultureel, sportief en/of economisch gebied.
2. Over de duur en de intensiteit van de verdiensten is bepaald dat betrokkene in aanmerking komt voor een gemeentepenning als deze zich minimaal gedurende vijftien jaar aaneengesloten, gemiddeld acht uren per week, actief en vrijwillig heeft ingezet voor de samenleving van Goeree-Overflakkee op maatschappelijk, cultureel, sportief of economisch gebied, tenzij:
a. er sprake is van een extreme intensiteit of;
b. uitzonderlijke incidentele acties die een zeer bijzondere invloed heeft op de samenleving van Goeree-Overflakkee. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het behalen van een olympische medaille.
3. Betrokkene heeft verdiensten verricht met een zodanige uitstraling dat hij een voorbeeld is voor anderen.
4. De verdiensten mogen niet op één enkel maatschappelijk vlak hebben plaatsgevonden.
5. In de aanvraag voor de gemeente-penning dient een overzicht opgenomen te zijn van de werkzaamheden die betrokkene heeft verricht en de periodes waarin deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
6. In beginsel gaat het om onbezoldigde werkzaamheden.
7. Betrokkene dient een natuurlijk persoon te zijn.
8. De gemeentepenning wordt niet postuum uitgereikt.
9. De gemeentepenning wordt niet toegekend aan personen die op grond van hun verdiensten een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.
10. De afwijzing van een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding kan geen reden zijn voor het toekennen van de gemeentepenning.
11. De gemeentepenning wordt niet toegekend als betrokkene:
a. een strafrechtelijk verleden heeft, betrokken is bij een strafzaak of politieonderzoek;
b. voor dezelfde verdiensten eerder een gemeentelijke onderscheiding heeft ontvangen van deze gemeente of van een van haar rechtsvoorgangers.

C. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst
Artikel 10 Vormgeving gemeentepenning

De gemeentepenning wordt vervaardigd als vergulde legpenning en heeft een middellijn van 40 mm. Hij vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Goeree-Overflakkee met het randschrift "Gemeente Goeree-Overflakkee" en draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.
Nieuwe tekst
Artikel 10 Vormgeving gemeentepenning

De gemeentepenning wordt vervaardigd als verzilverde legpenning en heeft een middellijn van 40 mm. Hij vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Goeree-Overflakkee met het randschrift ”Gemeente Goeree-Overflakkee’’ en draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.

Artikel II Overgangsbepaling
Aanvragen waarop nog niet is beschikt bij de inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld met inachtneming van dit besluit.

Artikel III Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 12 januari 2017.

de griffier, de voorzitter,

drs. J. Mimpen mr. A. Grootenboer-Dubbelman