GEMEENTEBLAD
Jaargang 2016
Nr. 95997


Gepubliceerd op 18 juli 2016


Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Alkmaar

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. 2015-190;

Gelet op het advies van de commissie Bestuur en middelen;

b e s l u i t
vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Alkmaar
 

Artikel 1
De onderscheiding die de gemeente Alkmaar uitreikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt bestaat uit een ere-insigne in goud.

Artikel 2

 1. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt het uiterlijk, de doorsnede, het gehalte aan edelmetaal van de in artikel 1 bedoelde onderscheiding en de tekst die in de voorkomende gevallen op deze onderscheiding wordt aangebracht.
 2. Het college kan in een bij de onderscheiding behorende oorkonde vermelden de reden van het toekennen van de onderscheiding en de datum waarop de onderscheiding of de gelegenheid waarbij de onderscheiding is uitgereikt.
 3. Het college bepaalt het uiterlijk en de tekst van de oorkonde.

Artikel 3
Het ere-insigne kan worden toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, t.w.: gedurende minimaal 15 jaar vrijwilligerswerk hebben verricht of een/meerdere prestatie(s) hebben verricht van zeer grote maatschappelijke waarde.

Artikel 4

 1. Derden kunnen bij het college van burgemeester en wethouders personen voordragen die naar hun mening voor een onderscheiding in aanmerking komen.
 2. Het college kan, zonodig zonder opgave van redenen, besluiten een onderscheiding niet te verlenen.
 3. Degene die een voordracht heeft gedaan, wordt van het besluit van het college in kennis gesteld.

Artikel 5

 1. De uitreiking van een onderscheiding geschiedt in het openbaar door een lid van het college van burgemeester en wethouders, tenzij de begunstigde heeft verklaard op een uitreiking in het openbaar geen prijs te stellen.
 2. Van de toekenning van een onderscheiding wordt mededeling gedaan aan de plaatselijke pers.

Artikel 6

 1. Elke uitgereikte onderscheiding wordt aangetekend in een register van onderscheidingen. In dit register wordt vermeld de naam, het adres van de begunstigde, de datum van het besluit waarbij de onderscheiding is toegekend, de reden van toekenning, de datum van uitreiking en de categorie van de onderscheiding.
 2. Van het bij de onderscheiding behorende B&W-besluit wordt een kopie bewaard in het Archief van de gemeente.

Artikel 7

 1. De Verordening onderscheidingen van de gemeente Alkmaar wordt ingetrokken.
 2. De Verordening instelling en toekenning erepenning gemeente Schermer wordt ingetrokken.
 3. De Verordening tot het instellen en toekennen van erepenningen van de gemeente Graft-De Rijp wordt ingetrokken.
 4. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
 5. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke onderscheiding.

Alkmaar, 26 maart 2015

P.M. Bruinooge,
voorzitter
drs. A.P.A. Koolen,
griffier