GEMEENTEBLAD
Nr. 93792
12 juli
2016


Verordening Ereburgerschap en Erepenning van de gemeente Doesburg

Nummer 5

De raad van de gemeente Doesburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2016;

gehoord de commissie Bestuurs- en Organisatiezaken van 12 mei 2016;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende "Verordening Ereburgerschap en Erepenning van de gemeente Doesburg".

Artikel 1
Aan natuurlijke personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend:

 1. het Ereburgerschap.
 2. de Erepenning.

Artikel 2

 1. De toekenning van het Ereburgerschap geschiedt bij uitgebreid gemotiveerd besluit van het college na ingewonnen advies bij het presidium. Het uiteindelijke collegebesluit wordt aan de raad meegedeeld.
 2. De toekenning van de Erepenning geschiedt bij uitgebreid gemotiveerd besluit van het college. Dit besluit wordt aan de raad meegedeeld.

EREBURGERSCHAP

Artikel 3

 1. Het Ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid:
  1. zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen van de gemeente, die zich op enig terrein van maatschappelijk leven voor de gemeente Doesburg en haar inwoners op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
  2. zowel aan ingezetenen en voormalig ingezetenen als aan in Doesburg geboren niet-ingezetenen van de gemeente, die onder meer op cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein grote internationale erkenning hebben verworven.
 2. Als bewijs van toekenning wordt door de burgemeester aan begunstigde een erepenning zoals genoemd in artikel 6.b. en een oorkonde uitgereikt. Indien de begunstigde al in het bezit is van een erepenning, wordt een oorkonde uitgereikt.

Artikel 4
Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college het Ereburgerschap van een begunstigde vervallen verklaren.

EREPENNING

Artikel 5

 1. De Erepenning kan worden toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid:
  1. zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente, die zich op enig terrein van maatschappelijk leven voor de gemeente Doesburg en haar inwoners bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeente. De Erepenning kan voorts worden toegekend aan natuurlijke personen die blijk hebben gegeven van bijzonder moedig of menslievend gedrag.
  2. zowel aan ingezetenen en voormalig ingezetenen als aan in Doesburg geboren niet-ingezetenen van de gemeente, die onder meer op cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein internationale of grote nationale erkenning hebben verworven.

Artikel 6

 1. Als bewijs van de toekenning van de erepenning wordt aan de begunstigde uitgereikt:
  1. een oorkonde;
  2. de bijhorende erepenning: de erepenning is van verguld-zilver, wordt vervaardigd als legpenning en heeft een middellijn van 50mm. De erepenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Doesburg met het randschrift "Gemeente Doesburg". De erepenning wordt aan achterzijde in ieder geval voorzien van datum uitreiking en de naam van de begunstigde.

Artikel 7
Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college het besluit waarbij de Erepenning werd toegekend, vervallen verklaren. Dit besluit wordt aan de raad meegedeeld.

Register en uitreiking

Artikel 8

 1. Van elke toekenning van het Ereburgerschap en de Erepenning wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register.
 2. In het register wordt het volgende vermeld: de naam, de datum en plaats van geboorte, de kwaliteit, het adres en de woonplaats van de begiftigde, alsmede de bijzonderheden, welke tot het verlenen van de erepenning hebben geleid.
 3. De lijst van begunstigden wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Artikel 9

 1. De uitreiking van een onderscheiding van het Ereburgerschap en de Erepenning geschiedt op een nader te bepalen datum, tijdstip en plaats.
 2. De uitreiking geschiedt door de burgemeester.

Artikel 10

 1. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Ereburgerschap en Erepenning van de Gemeente Doesburg".
 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
 3. De "Verordening op het toekennen van de erepenning der Gemeente Doesburg", vastgesteld bij raadsbesluit van 27 februari 1967 wordt ingetrokken en vervalt op het in artikel 10 onder b. genoemde tijdstip.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 26 mei 2016.

De griffier,
J.B. Voorhof

De voorzitter,
drs. L.W.C.M. van der Meijs