GEMEENTEBLAD
Nr. 65341
26 mei
2016


Reglement onderscheidingen gemeente Hilversum 2016

 

Artikel 1 Onderscheidingen

De gemeente Hilversum kent vier gemeentelijke onderscheidingen:

 1. legpenning in goud;
 2. inschrijving in het Gulden Boek;
 3. gemeentespeld;
 4. Hilversum Mediastad Award

Artikel 2 Legpenning in goud

 1. De legpenning in goud kan worden toegekend aan:
  1. personen die de gemeente door langdurige en belangrijke diensten rechtstreeks in of aan het gemeentebestuur aan zich hebben verplicht;
  2. personen die om zeer bijzondere en hoogst zeldzame redenen door de gemeente dienen te worden geëerd.
 2. Toekenning van deze onderscheiding brengt met zich mee dat de begiftigde ingeschreven wordt in het Gulden Boek van Hilversum met de bijzondere vermelding "Ereburger van de gemeente Hilversum".

Artikel 3 Bevoegdheid

Toekenning van gemeentelijke legpenning geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders op advies van de adviescommissie als bedoeld in artikel 5 en na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Hilversum.

Artikel 4 Inschrijving in het Gulden Boek van Hilversum

 1. Voor de onderscheiding Inschrijving in het Gulden Boek van Hilversum komen in aanmerking inwoners van Hilversum en anderen, voorgedragen door instellingen, stichtingen, verenigingen of natuurlijke personen, die zich jegens de gemeente of haar inwoners in hoge mate, langdurig en bij voorkeur op verschillende maatschappelijke terreinen verdienstelijk hebben gemaakt of zich op andere uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden en daarom op grote waardering of dankbaarheid kunnen rekenen.
 2. Inschrijving in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum geschiedt door de burgemeester of een ander lid van het college van burgemeester en wethouders op of omstreeks 4 maart, zijnde de verjaardag van de gemeente Hilversum.
 3. In de maand mei van ieder jaar doet het college van burgemeester en wethouders een oproep aan de inwoners van de gemeente Hilversum om kandidaten voor inschrijving in het Gulden Boek van Hilversum voor te dragen.
 4. Voordrachten voor kandidaten worden gestuurd naar de gemeente, die deze aan de adviescommissie als bedoeld in artikel 5 ter beoordeling voorlegt.
 5. Inschrijving in het Gulden Boek van Hilversum geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders op advies van de adviescommissie als bedoeld in artikel 5.

Artikel 5 Adviescommissie voor de inschrijving in het Gulden Boek

 1. De adviescommissie bestaande uit zeven leden die door het college worden benoemd in een zo breed mogelijke maatschappelijke samenstelling, geeft het college advies inzake het toekennen van de legpenning en het al dan niet inschrijven van een persoon in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.
 2. Commissieleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn na een zittingsperiode onmiddellijk herbenoembaar, waarbij zittende commissieleden nieuwe kandidaten kunnen voordragen.
 3. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan en wordt ondersteund door een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtelijk secretaris die geen deel uitmaakt van de commissie.
 4. Als het aantal commissieleden beneden het in lid 1 vermelde aantal is gedaald, blijft de commissie niettemin bevoegd. Het college van burgemeester en wethouders is verplicht zo spoedig mogelijk in vacature(s) te voorzien.
 5. De commissie stelt in onderling overleg een rooster van aftreden op, zodanig dat met ingang van 1 april 2016 elk jaar een commissielid aftreedt.

Artikel 6 Werkwijze adviescommissie bij inschrijving in het Gulden Boek

 1. De commissie onderzoekt of de voordracht wordt gedragen door de verschillende instanties bij welke de activiteiten van de persoon in kwestie hebben plaatsgevonden en wint zo nodig meer informatie in. De commissie weegt mee of het activiteiten op meerdere terreinen betrof, of deze voldoende langdurig zijn geweest en of de persoon van toegevoegde waarde voor de Hilversumse samenleving is geweest.
 2. Een onderzoek naar onbesproken gedrag hoort standaard tot het vooronderzoek door de gemeente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het instrumentarium dat ook bij de voorbereidingen voor Koninklijke onderscheidingen gebruikelijk is.
 3. De commissie draagt er zorg voor dat de voordrachten zes weken voor de inschrijving, rond de verjaardag van de gemeente op 4 maart, inclusief haar advies aan het college van burgemeester en wethouders zijn aangeboden. De commissie voorziet haar adviezen van een deugdelijke motivering.

Artikel 7 Versierselen

Bij de inschrijving in het gulden boek ontvangt de kandidaat als bewijs van verleende onderscheiding een oorkonde en een gouden draagspeld.

Artikel 8 Gemeentespeld

 1. De gemeentespeld wordt uitsluitend in bijzondere gevallen toegekend en wel als blijk van erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet-ingezetenen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van media, sport, cultuur of anderszins.
 2. De gemeentespeld wordt ten hoogste vijf keer per jaar uitgereikt.
 3. Toekenning van de gemeentespeld geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders.
 4. De gemeentespeld wordt bij voorkeur uitgereikt door het collegelid die het gelet op zijn of haar portefeuille het meeste aangaat.

Artikel 9 Hilversum Mediastad Award

 1. De Hilversum Mediastad Award wordt uitsluitend in bijzondere gevallen toegekend en wel als blijk van erkentelijkheid, aan samenwerkingsverbanden, organisaties, instellingen of bedrijven die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van media in de ruimste zin des woords. Het betreft een erkenning voor innovatief vakmanschap, talent en/of versterking van het imago van de media en Hilversum Mediastad.
 2. Toekenning van de Hilversum Mediastad Award geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders.
 3. De Hilversum Mediastad Award wordt bij voorkeur uitgereikt door de wethouder met de portefeuille Media.

Artikel 10 Intrekking van de onderscheiding

 1. Indien zeer bijzondere redenen, zoals feiten die ten tijde van het besluit tot toekenning van de onderscheiding niet bekend waren, daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders de onderscheiding intrekken. Ook gedragingen van de onderscheiden persoon die ten zeerste afbreuk doen aan het veronderstelde onbesproken gedrag van betrokkene kunnen daartoe aanleiding zijn. Dit geschiedt bij een met reden omkleed besluit. Dit is ook van toepassing op de reeds verleende onderscheidingen, waarin dit reglement niet meer voorziet; de zilveren legpenning.
 2. Alvorens een besluit tot intrekking te nemen over een toegekende legpenning of een inschrijving in het Gulden Boek hoort het college van burgemeester en wethouders de adviescommissie als bedoeld in artikel 5.
 3. Aan betrokkene(n) wordt van het besluit tot intrekking van een onderscheiding onverwijld schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan. De gemeenteraad wordt van dit besluit in kennis gesteld.
 4. Bij intrekking van de onderscheiding dienen onderscheiding en versierselen binnen veertien dagen na de mededeling te worden teruggezonden aan het college van burgemeester en wethouders en wordt het besluit tot intrekking van de onderscheiding, zoals bedoeld in artikel 2, in het Gulden Boek van Hilversum opgenomen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Deze regels kunnen worden aangehaald als het 'Reglement onderscheidingen gemeente Hilversum 2016'.
 2. Deze regels treden inwerking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.
 3. Bij het inwerkingtreden van dit reglement zal het huidige "Reglement onderscheidingen gemeente Hilversum" worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2016.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de Griffier, de burgemeester,
 

P.M.H. van Ruitenbeek P.I. Broertjes