GEMEENTEBLAD
Nr. 36291
31 maart
2016


Verordening gemeentelijke waarderingstekens gemeente Zwartewaterland

de raad van de gemeente Zwartewaterland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2016;
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de
Verordening gemeentelijke waarderingstekens gemeente Zwartewaterland

Artikel 1 Instelling
Ingesteld worden:

 1. De erepenning van de gemeente Zwartewaterland;
 2. Het jeugdlintje van de gemeente Zwartewaterland.

Artikel 2 Bevoegdheid

 1. Toekenning van de erepenning vindt plaats door de commissie Toekenning waarderingstekens, die bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraadsfracties onder voorzitterschap van de burgemeester (hierna: de commissie);
 2. Toekenning van de erepenning kan plaatsvinden op eigen initiatief van de commissie, dan wel op voordracht van inwoners van de gemeente Zwartewaterland of maatschappelijke organisaties die binnen de gemeente Zwartewaterland actief zijn;
 3. Toekenning van het jeugdlintje vindt plaats door de commissie;
 4. Toekenning van het jeugdlintje kan plaatsvinden op eigen initiatief van de commissie, dan wel op voordracht van inwoners van de gemeente Zwartewaterland of maatschappelijke organisaties die binnen de gemeente Zwartewaterland actief zijn;
 5. Een kandidaat dient van onbesproken gedrag te zijn.
 6. Ten aanzien van de kandidaat mag er geen belemmering bestaan in de justitiële registers, dan wel in de politieregisters.

Artikel 3 Vormgeving

 1. De toekenning van de erepenning van de gemeente Zwartewaterland gaat gepaard met de uitreiking van een erepenning;
 2. De erepenning is zilverkleurig en draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente Zwartewaterland en het opschrift "gemeente Zwartewaterland".
 3. Het jeugdlintje is een speciaal voor deze doelgroep ontworpen medaille aan een lint.

Artikel 4 Toekenning

 1. De erepenning kan worden toegekend aan personen die zich gedurende een langere periode en op meerdere terreinen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Zwartewaterlandse samenleving;
  De bijzondere inzet dient minimaal gedurende een periode van vijf jaar te hebben plaatsgevonden, of dient te bestaan uit een unieke en uitzonderlijke daad van deze persoon die als voorbeeld voor andere inwoners kan worden gezien.
 2. Het jeugdlintje kan worden uitgereikt aan personen tot en met 23 jaar die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Zwartewaterlandse samenleving
  De bijzondere inzet dient minimaal gedurende een periode van twee jaar te hebben plaatsgevonden, of dient te bestaan uit een unieke en uitzonderlijke daad van deze persoon die als voorbeeld voor andere jongeren kan worden gezien.

Artikel 5 Aanvraag

 1. Een aanvraag tot toekenning van de erepenning of jeugdlintje dient in ieder geval te bestaan uit de volgende onderdelen:
  1. Omschrijving van de bijzondere verdiensten;
  2. Omschrijving van de invloed op of de betekenis van deze verdiensten voor de Zwartewaterlandse samenleving;
  3. Een indicatie van de tijdsbesteding aan bovengenoemde activiteiten;
  4. Op gave van de periode gedurende welke de bijzondere inzet heeft plaatsgevonden;
  5. Ondersteunende verklaringen van de maatschappelijke organisaties waarvoor de kandidaat zich heeft ingezet.
 2. Aanvragen die aan de in artikel 5 lid 1 onder a. tot en met e. genoemde vereisten voldoen worden vergezeld van een ambtelijk advies aan de commissie voorgelegd.

Artikel 6 Uitreiking
Bij toekenning van de erepenning of jeugdlintje wordt het moment en de locatie van uitreiking door de commissie na overleg met de aanvrager bepaald.

Artikel 7 Rechten en plichten
Aan de toekenning van de erepenning of jeugdlintje zijn geen rechten en plichten verbonden.

Artikel 8 Hardheidsclausule
De commissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke waarderingstekens gemeente Zwartewaterland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 maart 2016.
De griffier, De voorzitter,
ing. H.W. Schotanus-Schutte ing. E.J. Bilder