GEMEENTEBLAD
Jaargang 2016
Nr. 31843


Gepubliceerd op 16 maart 2016 09:00


Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Eemsmond 2016

De raad van de gemeente Eemsmond;

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 11 februari 2016;

Gelet op artikel 149 Gemeentewet;

b e s l u i t:

Vast te stellen de ‘Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Eemsmond 2016'.

Artikel 1
Ingesteld wordt een erepenning van de gemeente Eemsmond.

Artikel 2
De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend:

 1. als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan een persoon of organisatie, die zich voor de gemeente Eemsmond in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt of
 2. als onderscheiding aan een inwoner van de gemeente, die door zijn of haar grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig heeft gemaakt.

Artikel 3

 1. De penning wordt uitgevoerd als legpenning in zilver. De penning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente. De achterzijde vermeldt de naam van de ontvangende persoon of organisatie, de datum van uitreiking en een korte aanduiding van de reden van toekenning.
 2. Van de erepenning wordt een draaginsigne vervaardigd volgens een nader door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen model.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op een erepenning toegekend aan een organisatie.

Artikel 4

 1. Een aanvraag tot het verlenen van de erepenning moet tenminste 12 weken voor de (voorgenomen) uitreiking bij de burgemeester worden ingediend.
 2. Burgemeester, griffier en gemeentesecretaris brengen gezamenlijk advies uit voor toekenning van een erepenning aan het presidium van de raad.
 3. Indien het presidium instemt met de voordracht, wordt een raadsvoorstel tot toekenning voorbereid.
 4. De erepenning wordt toegekend door de gemeenteraad en wordt uitgereikt door de burgemeester.

Artikel 5
Van elke toekenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register met de titel ‘Ere-boek van de gemeente Eemsmond'.

Artikel 6

 1. Op grond van bijzondere redenen kan de raad de verleende onderscheiding intrekken.
 2. Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan. Betrokkene is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de uitgereikte erepenning terug te zenden.
 3. Van de intrekking wordt een aantekening gemaakt in het register.

Artikel 7
De erepenning kan postuum worden toegekend.

Artikel 8
De 'Verordening erepenning Eemsmond' wordt ingetrokken.

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening erepenning Eemsmond 2016'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op 25 februari 2016.

De raad voornoemd,
  

voorzitter,
M. van Beek
griffier,
H. Hoekstra