GEMEENTEBLAD
Jaargang 2016
Nr. 186580


Gepubliceerd op 28 december 2016


Verordening van het gemeentelijk onderscheiding- en prijzenstelsel 2016

De raad van de gemeente Bunschoten;

overwegende dat het wenselijk is om regels te wijzigen ten aanzien van het gemeentelijk onderscheiding- en prijzenstelsel;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende ‘Verordening tot regeling van een gemeentelijk onderscheiding- en prijzenstelsel 2016’.

Artikel 1
De gemeente Bunschoten stelt een gemeentelijk onderscheiding- en prijzenstelsel in, die bestaat uit een gemeenteprijs, een erepenning en De Pluim.

Artikel 2
De gemeente Bunschoten kent een gemeenteprijs.

 1. Wanneer in het betreffende jaar besloten wordt tot uitreiking van de gemeenteprijs, dan moet een thema worden vastgesteld en gepubliceerd met inachtneming van een redelijke termijn voor nominatie van kandidaten.
 2. De gemeenteprijs bestaat in ieder geval uit een rekwisiet waarop op de voorzijde het thema en het jaar staan vermeld. De vormgeving en uitvoering worden voor het overige door burgemeester en wethouders bepaald.
 3. Burgemeester en wethouders kunnen aan de gemeenteprijs een nader vast te stellen naam toe kennen.
 4. De gemeenteprijs wordt toegekend aan een natuurlijk persoon, een groep van personen, een instelling of organisatie uit de gemeente Bunschoten, die zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling van het gekozen thema, dan wel zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de beoefening of bevordering van dat facet van de gekozen themasector in de gemeente Bunschoten.
 5. De gemeenteprijs kan slechts eenmaal in de tien jaar aan dezelfde persoon, een groep van personen, een instelling of organisatie worden toegekend.
 6. Geen aanspraak kan worden gemaakt op de gemeenteprijs indien de gegevens van hem/haar aangegeven in het uittreksel uit het justitieel documentatieregister daartoe aanleiding geven.

Artikel 3
De gemeente Bunschoten kent een erepenning.

 1. De erepenning draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente Bunschoten, alsmede daaromheen de tekst: ‘Gemeente Bunschoten’. Op de achterzijde kan de naam van de onderscheidene, de aanleiding waarom de penning wordt uitgereikt, alsmede de datum waarop tot toekenning is besloten, worden gegraveerd.
 2. De erepenning is gemaakt in zilver en heeft een middellijn van 4,5 cm. De vormgeving en uitvoering worden voor het overige door burgemeester en wethouders bepaald.
 3. De erepenning wordt uitgereikt aan natuurlijke personen die zich langdurig aantoonbaar in de Bunschoter gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt of een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in of voor de gemeente Bunschoten.
 4. De erepenning wordt slechts uitgereikt indien daarvoor een breed maatschappelijk draagvlak aanwezig wordt geacht.
 5. Het toekennen van een erepenning gaat verder dan een uiting van waardering voor een goede en/of lange uitoefening van een betaalde of onbetaalde functie.
 6. Naast de in de leden 4 en 5 genoemde hoofduitgangspunten is als ondersteunend toetsingskader van belang
 7. Geen aanspraak kan worden gemaakt op een penning:

Artikel 4
De gemeente Bunschoten kent De Pluim.

 1. De vormgeving en uitvoering van De Pluim wordt door burgemeester en wethouders bepaald.
 2. De Pluim wordt uitgereikt aan natuurlijke personen die zich (incidenteel) aantoonbaar in de Bunschoter gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt of een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op nationaal of internationaal niveau, of voor de gemeente Bunschoten.

Artikel 5

 1. De gemeenteprijs wordt minimaal eens per drie jaar toegekend. Het is mogelijk, bij gebrek aan geschikte kandidaten, in enige periode van drie jaar de prijs niet uit te reiken.
 2. De erepenning en De Pluim kunnen op ieder moment worden uitgereikt en zijn niet gebonden aan enige beperking betreffende de frequentie hiervan.

Artikel 6

 1. Het vaststellen en publiceren van het thema voor de gemeenteprijs volgens artikel 2 lid 1 geschiedt door burgemeester en wethouders.
 2. De toekenning van de gemeentelijke onderscheidingen en prijzen geschiedt door burgemeester en wethouders.
 3. Burgemeester en wethouders stellen een jury in die hen adviseert over het toekennen van de gemeentelijke onderscheidingen en prijzen alsmede de keuze van een thema voor de gemeenteprijs.
 4. Burgemeester en wethouders zijn gebonden aan het advies van de jury bij toekenning van de gemeenteprijs en De Pluim.
 5. Burgemeester en wethouders winnen, alvorens te beslissen over de toekenning van de erepenning, bindend advies in van het Presidium.

Artikel 7

 1. De in artikel 6 lid 3 bedoelde jury bestaat steeds uit tenminste vier leden.
 2. De leden van de jury worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door burgemeester en wethouders.
 3. Jaarlijks zullen twee juryleden aftreden en worden vervangen door twee nieuwe juryleden volgens een door burgemeester en wethouders vast te stellen rooster van aftreden. De nieuwe juryleden worden benoemd door burgemeester en wethouders navolgend hierover advies is ingewonnen bij de overgebleven twee juryleden.
 4. De werkzaamheden van de jury worden geregeld in een door de jury op te stellen en door burgemeester en wethouders goed te keuren reglement.
 5. Aan de jury wordt zo nodig ambtelijke bijstand verleend.

Artikel 8

 1. Burgemeester en wethouders stellen een ieder in staat om kandidaten voor de gemeentelijke onderscheidingen en prijzen bij hun voor te dragen.
 2. De voordrachten volgens lid 1 moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.
 3. De jury volgens artikel 6 lid 3 is bij het uitbrengen van haar advies niet gebonden aan de onder haar aandacht gebrachte personen of instellingen.

Artikel 9

 1. De begunstigde ontvangt bij de uitreiking van de gemeenteprijs en de erepenning een oorkonde, waarop in ieder geval de redenen van de toekenning staan vermeld en waarvan het model door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.
 2. De begunstigde ontvangt bij de uitreiking van De Pluim een waardebon met een waarde van € 100,–, waarbij het soort bon ter nadere invulling is van de burgemeester en wethouders.
 3. De waarde van de bon genoemd in lid 2, kan, indien deze door middel van inflatie in waarde vermindert ten opzichte van de waarde ten tijde van vaststelling, worden verhoogd met de waardevermindering.
 4. Van elke toekenning van de erepenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register dat de naam ‘Ereboek van de gemeente Bunschoten’ draagt.
 5. In dit register volgens lid 4 worden behalve de naam, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de begunstigde, tevens vermeld de datum en de redenen die tot toekenning van de erepenning hebben geleid.

Artikel 10
De burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze, waarop de onderscheiding of prijs aan de begunstigde wordt uitgereikt.

Artikel 11

 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.
 2. De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening van het gemeentelijk onderscheiding- en prijzenstelsel 2016’.
 3. De ‘Verordening van het gemeentelijk onderscheiding- en prijzenstelsel 2010’ wordt ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 15 december 2016

de Griffier,
drs. E. Hoogstraten

de voorzitter,
M. van de Groep