GEMEENTEBLAD
Jaargang 2016
Nr. 163788


Gepubliceerd op 23 november 2016


Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de ereburgerspeld

De raad van de gemeente Krimpenerwaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2016 met registratienummer 16-16004955;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen voor de invoering van een lokale onderscheiding om uiting te kunnen geven aan de waardering en erkentelijkheid voor (rechts) personen, die zich voor de gemeente en/of plaatselijke gemeenschap in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 1 Instelling
Ingesteld wordt het ereburgerschap en de ereburgerspeld van de gemeente Krimpenerwaard.

Artikel 2 Vormgeving ereburgerspeld en penning
De in artikel 1 bedoelde ereburgerspeld bestaat uit een zilveren vijfhoekige reverspeld, met op de voorzijde in een vlak met reliëf de contouren van de gemeente Krimpenerwaard. Tevens hoort bij het ereburgerschap een zilveren penning met op de voorzijde in een vlak met reliëf de contouren van de gemeente Krimpenerwaard en op de achterzijde het wapen van de gemeente Krimpenerwaard met de woorden 'Ereburger gemeente Krimpenerwaard'.

Artikel 3 Voordracht
Iedereen kan een kandidaat voor het ereburgerschap en de ereburgerspeld van de gemeente Krimpenerwaard schrifte-lijk voordragen bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Toetsingscriteria
Het ereburgerschap en de ereburgerspeld is onlosmakelijk met elkaar verbonden en kan uitsluitend in bijzondere gevallen worden toegekend en wel:
als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet ingezetenen en rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 5 Besluitvorming
De benoeming tot de toekenning van het ereburgerschap en de ereburgerspeld geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Register

  1. Van elke toekenning maakt het college van burgemeester en wethouders een aantekening in een register dat de naam 'Ereboek van de gemeente Krimpenerwaard' draagt.
  2. In dit register worden behalve de naam, woonplaats en geboortedatum van de begiftigde tevens vermeld wat de reden voor de toekenning is.

Artikel 7 Intrekking ereburgerschap en de ereburgerspeld

  1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het besluit tot het verlenen van het ereburgerschap en de ereburgerspeld, met de bijbehorende penning, worden ingetrokken.
  2. Aan de begiftigde wordt van een besluit bedoeld in het eerste lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende ereburgerspeld en de penning aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 8 Intrekking oude regelingen
Op de dag van inwerkingtreding van deze verordening, worden de volgende verordeningen ingetrokken:

Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 10 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de Ereburgerspeld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op 1 november 2016.

de griffier,       de voorzitter,      
 
 
drs. K.E. Driehuijs      
 
 
mr. R.S. Cazemier