GEMEENTEBLAD
Jaargang 2016
Nr. 154465


Gepubliceerd op 8 november 2016


Verordening regelende de instelling en de uitreiking van een erepenning der gemeente Oegstgeest

De raad van de gemeente Oegstgeest;
 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
 

overwegende dat het wenselijk is dat gemeente Oegstgeest een bijzonder onderscheidingsteken met draaginsigne heeft waarmee personen, instellingen of verenigingen een blijvend bewijs van erkentelijkheid en waardering van de gemeente kan worden uitgereikt;

gelezen het voorstel van het college;
 

b e s l u i t :
 

vast te stellen de
VERORDENING REGELENDE DE INSTELLING EN DE UITREIKING VAN EEN EREPENNING DER GEMEENTE OEGSTGEEST

Artikel 1

Ingesteld wordt een Erepenning voor gemeente Oegstgeest.

Artikel 2

De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend:

 1. als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan een natuurlijk persoon, een instelling of een vereniging, die zich voor gemeente Oegstgeest of de gemeenschap van Oegstgeest in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt; of
 2. als onderscheiding aan inwoners van gemeente Oegstgeest, of personen, niet meer zijnde inwoners van gemeente Oegstgeest, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Artikel 3

 1. De toekenning en uitreiking geschiedt in zilver.
 2. Als bewijs dat een erepenning is toegekend, ontvangt de begiftigde een oorkonde die de reden van de uitreiking vermeldt.

Artikel 4

De voordracht kan schriftelijk plaatsvinden door een ieder.

Artikel 5

De erepenning wordt toegekend door het college, na informeren van de raad.

Artikel 6

De toekenning van de erepenning van Oegstgeest geschiedt op basis van de navolgende criteria:

 1. de verdiensten van de ontvanger dienen een zodanige uitstraling te hebben dat zij een voorbeeld voor anderen zijn;
 2. in de aanvraag voor de erepenning dient een overzicht opgenomen te zijn van de werkzaamheden of activiteiten die de ontvanger heeft verricht en de periode waarin deze hebben plaatsgevonden;
 3. in principe gaat het om onbezoldigde werkzaamheden en activiteiten;

Artikel 7

 1. Van elke toekenning van de Erepenning wordt aantekening gehouden in het ‘Register Erepenninghouders Oegstgeest’.
 2. In het onder 1. bedoelde register worden de naam, beroep en woonplaats van de ontvanger, alsmede de datum van verlening en de redenen die tot toekenning hebben geleid, vermeld.

Artikel 8

 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad van gemeente Oegstgeest.
 2. de “Verordening regelende de instelling en de uitreiking van een Ere-medaille der gemeente Oegstgeest”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 augustus 2005 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oegstgeest, gehouden op 27 oktober 2016.

De raad voornoemd,


, voorzitter.

, griffier.