GEMEENTEBLAD
Nr. 14471
10 februari
2016


Verordening regelende de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen in de gemeente Westervoort 2016

De raad van de gemeente Westervoort;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2015 BW-150333;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van Commissie Bestuur, Financiën en Veiligheid 18 januari 2016;

overwegende dat het wenselijk is te komen tot een gemeentelijk decoratiebeleid. Tot op heden is alleen de verordening op verlening van de Erepenning vastgesteld. Met dit beleid kan het gemeentebestuur zijn waardering uitspreken aan personen die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de Westervoortse gemeenschap;

dat een dergelijk beleid gestalte kan krijgen door het instellen en toekennen van een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van Ereburgerschap, Erepenning, Gemeentespeld en De Pluim.

besluit vast te stellen:

Verordening regelende de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen in de gemeente Westervoort 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving Instelling
Ingesteld worden:

 1. Het Ereburgerschap: de eretitel van de gemeente Westervoort die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;
 2. De Erepenning: de medaille van verdienste van de gemeente Westervoort, die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;
 3. De Gemeentespeld: het onderscheidingsteken van de gemeente Westervoort, dat aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;
 4. De Pluim: het onderscheidingsteken dat kan worden toegekend aan jongeren tot 18 jaar wonend in de gemeente Westervoort.

Artikel 2 Ereburgerschap

 1. Het Ereburgerschap kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan natuurlijke personen, zijnde ingezetene en niet-ingezetene van de gemeente Westervoort, die zich voor de gemeente Westervoort en haar inwoners uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. De raad kent het ereburgerschap toe. De activiteiten, die aanleiding geven tot het toekennen van het ereburgerschap zijn:
  1. van persoonlijke aard en mogen niet te beschouwen zijn als werkzaamheden verricht ten dienste van een zelfstandige onderneming of in opdracht van de werkgever en
  2. door de betrokkene op die wijze verricht dat deze zich daarbij heeft onderscheiden van anderen die soortgelijke activiteiten verrichten.
 3. De raad kent het Ereburgerschap toe op onderbouwde voordracht van het college van burgemeester en wethouders.
 4. De toekenning van het Ereburgerschap wordt vastgelegd in:
  1. een schriftelijk besluit;
  2. een aan de begunstigde uit te reiken oorkonde met daarop vermeld haar of zijn naam en voornamen, plaats en geboortedatum en woonplaats. De oorkonde vermeldt ook de redenen die tot de toekenning van de onderscheiding hebben geleid;
  3. een aantekening in het Register van het Ereburgerschap;
  4. een kopie van de oorkonde wordt in het archief van de gemeente bewaard.
 5. De voorzitter van de gemeenteraad of zijn plaatsvervanger reikt het onderscheidingsteken en de oorkonde uit. De uitreiking ervan vindt plaats in een openbare zitting van de gemeenteraad, tenzij de begunstigde heeft ver-klaard hierop geen prijs te stellen.
 6. Aan het Ereburgerschap zijn geen bijzondere rechten of verplichtingen verbonden.
 7.  
  1. Als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de raad de toekenning van het Ereburgerschap intrekken;
  2. Aan de betrokkene wordt hiervan schriftelijk en onder vermelding van de reden(en) mededeling gedaan. Betrokkene is verplicht binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling de hem uitgereikte oorkonde aan de raad terug te zenden.

Artikel 3 Erepenning

 1. De raad kent de Erepenning toe als blijk van grote waardering aan ingezetenen of niet-ingezetenen van de gemeente, die:
  1. gedurende een lange periode grote verdiensten voor de gemeente Westervoort hebben geleverd;
  2. gedurende een kortere periode zeer bijzondere verdiensten hebben geleverd aan de Westervoortse gemeenschap;
  3. een zeer bijzondere prestatie hebben geleverd op bijvoorbeeld cultureel of sportief gebied.
 2. De raad kent de Erepenning toe op onderbouwde voordracht van het college van burgemeester en wethouders.
 3. De toekenning van de Erepenning wordt vastgelegd in:
  1. een schriftelijk besluit;
  2. een aan de begunstigde uit te reiken oorkonde met daarop vermeld haar of zijn naam en voornamen, plaats en geboortedatum en woonplaats. De oorkonde vermeldt ook de redenen die tot de toekenning hebben geleid;
  3. een aantekening in het Register van de Erepenning;
  4. een kopie van de oorkonde wordt in het archief van de gemeente bewaard.
 4. De burgemeester of diens plaatsvervanger reikt de Erepenning en oorkonde uit. De uitreiking vindt plaats in het openbaar, tenzij de begunstigde heeft verklaard hierop geen prijs te stellen, op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen datum.
 5. Aan de toekenning van de Erepenning zijn geen bijzondere rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 4 Gemeentespeld
Het college van burgemeester en wethouders stellen regels vast ten aanzien van de toekenning en uitreiking van de Gemeentespeld

Artikel 5 De Pluim
Het college van burgemeester en wethouders stellen regels vast ten aanzien van de toekenning en uitreiking van De Pluim.

Artikel 6 Vormgeving onderscheidingstekens
Het college van burgemeester en wethouders stelt de vormgeving van de ingestelde onderscheidingstekens vast.

Artikel 7 Intrekken verordeningen
De Verordening Eremedaille Gemeente Westervoort vastgesteld op 9 mei 1988, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 1. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2016.
 2. Onderscheidingstekens, die op grond van eerdere verordeningen zijn toegekend, worden geacht op grond van deze verordening te zijn toegekend.

Artikel 9 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Onderscheidingen van de gemeente Westervoort 2016".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d. 1 februari 2016

de griffier,
mevr. drs. D.E. van der Kamp
de voorzitter,
drs. A.J. van Hout


Toelichting
Algemeen

De Verordening op de Onderscheidingen van de gemeente Westervoort geeft aan hoe het gemeentebestuur omgaat met het verlenen van het Ereburgerschap en de toekenning van de Erepenning, Gemeentespeld en De Pluim.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1
Naast de eerder ingestelde/in plaats van de Erepenningen, worden nu andere onderscheidingen ingesteld. Dit biedt de mogelijkheid om in onderscheiden situaties uitdrukking te geven aan erkentelijkheid voor de inzet van een ingezetene of niet-ingezetene voor de Westervoortse gemeenschap.

Artikel 2
De bevoegdheid tot het verlening verlenen van het Ereburgerschap berust bij de gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad kent het Ereburgerschap slechts toe in zeer bijzondere gevallen aan personen die zich op zeer bijzondere wijze voor Westervoort hebben ingezet.

Artikel 3
De bevoegdheid tot het toekennen van de Erepenning berust bij het college van burgemeester en wethouders. Het college informeert de gemeenteraad over zijn toekenningsbesluit. De criteria zijn ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde verordening in 1988.

Artikel 4 Gemeentespeld
De raad laat het stellen van regels hiervoor aan het college van burgemeester en wethouders over.

Artikel 5 De Pluim
De raad laat het stellen van regels hiervoor aan het college van burgemeester en wethouders over.

Artikel 6
Dit artikel regelt de vormgeving van de onderscheidingstekens.

Artikel 9
De naam waarmee deze verordening kan worden aangehaald.