GEMEENTEBLAD
Jaargang 2016
Nr. 139458


Gepubliceerd op 11 oktober 2016


Verordening op de eremedaille Purmerend 2016

De raad van de gemeente Purmerend,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2016,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet:

overwegende dat het wenselijk is de in 2003 vastgestelde Verordening op de eremedaille van de gemeente Purmerend te actualiseren:

B E S L U I T:

Vast te stellen de Verordening betreffende de eremedaille van de gemeente Purmerend

1. De eremedaille
Er is een onderscheiding van de gemeente Purmerend, genaamd de eremedaille van de gemeente Purmerend.

2. Toekenning eremedaille
De eremedaille kan worden toegekend aan natuurlijke personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, al dan niet gevestigd in de gemeente.
De toekenning geschiedt op grond van buitengewone verdiensten jegens de gemeente of haar ingezetenen gedurende lange tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis.
Voorstellen hiertoe kunnen worden gedaan door een ieder.

3. Besluitvorming toekenning
De burgemeester besluit tot het toekennen van de eremedaille. Hij neemt geen besluit dan nadat respectievelijk het senioren convent, in het geval het toekenning aan raadsleden betreft, of het college van burgemeester en wethouders, in alle andere situaties, zijn mening ter zake heeft kunnen verstrekken. Hij vermeldt hierbij de gronden die tot toekenning kunnen leiden.

4. Uiterlijke kenmerken eremedaille

 1. De eremedaille vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Purmerend en aan de achterzijde de tekst:
  Toegekend aan…
  op…
  door….
  wegens….
 2. De uitvoering van de eremedaille is in brons.

5. Uitreiking

 1. De burgemeester bepaalt de datum, het tijdstip en de wijze waarop de eremedaille aan de begiftigde wordt uitgereikt.
 2. Bij de uitreiking van de eremedaille zal aan de begiftigde een oorkonde worden uitgereikt. In ieder geval vermeldend de naam van de begiftigde en de redenen die tot toekenning van de eremedaille hebben geleid.

6. Register en plaquette in de hal van het stadhuis

 1. Het college houdt van elke toekenning van de eremedaille aantekening in een register.
 2. De namen van de eremedaillehouders worden vermeld op de plaquette in de hal van het stadhuis.
 3. Eremedaillehouders worden uitgenodigd om belangrijke gebeurtenissen in de gemeente bij te wonen.

7. Verplichtingen eremedaillehouders
Aan de toekenning van de eremedaille zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.

8. Eigendom eremedaille
De eremedaille wordt eigendom van de eremedaillehouder of zijn rechtverkrijgenden.

9. Intrekking eremedaille

 1. De burgemeester kan, gehoord het senioren convent respectievelijk het college van burgemeester en wethou-ders, in zeer bijzondere omstandigheden besluiten tot intrekking van de eremedaille. Het in het eerste lid bedoelde besluit wordt vermeld bij de betreffende registeraantekening als bedoeld in artikel 9. Tevens wordt de naam van de betreffende eremedaillehouder verwijderd van de plaquette in de hal van het stadhuis.
 2. Tot zeer bijzondere omstandigheden worden gerekend het aantoonbaar in diskrediet brengen van de gemeente of haar inwoners dan wel indien de eremedaillehouder strafrechtelijk is veroordeeld.

10. Andere eerbetonen
Deze verordening laat onverlet het begiftigen van natuurlijke- en rechtspersonen met andere bewijzen van eerbetoon.

11. Inwerkingtreding

 1. De verordening treedt in werking zes weken nadat zij is bekendgemaakt.
 2. Op het in het eerste lid bedoelde tijdstip wordt ingetrokken de Verordening op de eremedaille van de gemeente Purmerend.

12. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de eremedaille Purmerend 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 29 september 2016

De griffier,
J.F. Kamminga
De voorzitter,
D. Bijl