GEMEENTEBLAD
Jaargang 2016
Nr. 136795


Gepubliceerd op 6 oktober 2016


Verordening Gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2016

Z-2016/044500

Artikel 1
De gemeente Aalsmeer kent de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

 1. Erepenning (gemeentelijke erepenning behorende bij het ereburgerschap van de gemeente)
 2. Rozenpenning
 3. Bronzen Flora
 4. Bestuurdersspeld Aalsmeer

Artikel 2
Er wordt een permanente onafhankelijke commissie gemeentelijke ereblijken ingesteld die de aanvragen beoordeelt. De commissie bestaat uit:

en wordt ondersteund door de adviseur Kabinetszaken Aalsmeer.

Artikel 3
De commissie, genoemd in artikel 2, brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college kan slechts goed gemotiveerd van dit advies afwijken. Indien het om een toekenning gaat, genoemd in artikel 5, lid a, zal het college het voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.

Erepenning

Artikel 4
De erepenning (het ereburgerschap) wordt toegekend in zeer bijzondere gevallen, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, aan:

 1. Personen die zich in functie, beroep en/of vrijwilligerswerk gedurende een lange periode aantoonbaar ver-dienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse bevolking, en vanwege deze uitzonderlijke prestaties aan de goede naam van de gemeente in binnen- en/of buitenland hebben bijgedragen.
 2. Aalsmeerse burgers die op (para)olympisch niveau een medaille hebben behaald.

Artikel 5
De erepenning wordt toegekend door:

 1. de raad, indien het een lid van het college of een burger betreft. De toekenning geschiedt in een besloten vergadering van de gemeenteraad;
 2. het college, indien het een lid van de raad betreft.

Dit besluit is geheim.

Artikel 6
Personen aan wie de erepenning is toegekend, worden door deze toekenning ereburger van de gemeente.

Artikel 7
De erepenning wordt uitgereikt in het openbaar ter gelegenheid van een jubileum of afscheid, dan wel naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, waardoor de reden van de toekenning van de erepenning wordt onderschreven.

Artikel 8
De uitreiking van de erepenning geschiedt door de burgemeester dan wel door een ander lid van het college.

Rozenpenning

Artikel 9
De Rozenpenning wordt toegekend aan vrijwilligers die zich op bijzondere wijze onbezoldigd verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse samenleving.

Artikel 10
De criteria welke gelden voor het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding zijn van toepassing voor de toeken-ning van de Rozenpenning. De penning wordt uitgereikt aan personen die vanwege privé dan wel principiële redenen niet voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking wensen te komen.

Artikel 11
De aanvragen worden beoordeeld door de commissie gemeentelijke ereblijken.

Artikel 12
De Rozenpenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 13
De uitreiking van de Rozenpenning geschiedt door de burgemeester dan wel door een ander lid van het college.

Bronzen Flora

Artikel 14
Tweejaarlijks vindt de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar plaats. Een jury, bestaande uit:

beoordelen alle aanmeldingen en kiezen uiteindelijke de Starter van het Jaar en de Ondernemer van het Jaar. Beide ondernemers ontvangen de Bronzen Flora.

Artikel 15
De uitreiking van de Bronzen Flora geschiedt door de burgemeester dan wel door een ander lid van het college.

Slotbepalingen

Artikel 16

 1. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2016”.
 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.
 3. Het raadsbesluit van 29 december 1947, het aanvullende besluit van 11 september 1967 tot instelling van een erepenning en alle overige niet nader genoemde besluiten en richtlijnen rondom de gemeentelijke ereblijken Aalsmeer, komen met de inwerkingtreding van deze verordening te vervallen.
 4. Onverminderd het bepaalde onder het derde lid, blijft met de inwerkingtreding van deze verordening het Burgemeestersbesluit van 29 september 2015, Z-2015/055055, onveranderd van kracht voor het toekennen van de Bestuurdersspeld Aalsmeer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 22 september 2016
De voorzitter,
J.J. Nobel
De griffier,
O. van Kolck