GEMEENTEBLAD
Nr. 135437
3 oktober
2016


Verordening regelende de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Venray

 

De raad van Venray,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. 394);

 

gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 7 september 2016,

 

besluit:

  1. De verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en andere gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Venray intrekken en
  2. Vast te stellen de

 

VERORDENING REGELENDE DE GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY.

 

1. Gemeentelijke Erepenning en het ereburgerschap van Venray.

1.1 Besluitvorming

Op voordracht van het college neemt de gemeenteraad in een besloten vergadering het besluit tot het verlenen van de gemeentelijke Erepenning waaraan tevens het ereburgerschap van Venray verbonden is.

1.2 Criteria

Deze onderscheiding kan worden verleend aan ingezetenen en niet-ingezetenen van Venray als blijk van dank en erkentelijkheid voor zr uitzonderlijke verdiensten voor de gemeente Venray en/of de Venrayse gemeenschap op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch of wetenschappelijk terrein of die op een van deze terreinen grote nationale of internationale erkenning hebben verworven en daarmee bijdragen aan de positieve beeldvorming over, dan wel promotie van Venray.

In voorkomende gevallen kan de onderscheiding ook postuum worden toegekend.

1.3 Uitvoering

Als bewijs van toekenning van deze eretitel wordt:

De erepenning wordt geslagen in Rijksgekeurd zilver vergulde uitvoering, diameter ca. 40 mm. Aan de voorzijde voorzien van het gemeentewapen met de tekst 'EREBURGER DER GEMEENTE VENRAY'. Aan de keerzijde wordt de naam van betrokkene, alsmede de datum van de uitreiking gegraveerd. Daarnaast ontvangt de gedecoreerde een draagspeld, uitgevoerd in Rijksgekeurd 14 karaat goud, voorstellende het gemeentewapen van Venray.

1.4 Uitreiking

De uitreiking van de bij het ereburgerschap behorende versierselen zal geschieden tijdens een openbare bijzondere raadsvergadering.

1.5 Rechten

Aan de titel 'ereburger van Venray' kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn geen verplichtingen aan verbonden.

 

2. Het gemeentelijk Ereblijk

2.1 Besluitvorming

Op voordracht van het college neemt de gemeenteraad in een besloten vergadering het besluit tot het toekennen van het gemeentelijk Ereblijk.

2.2 Criteria

Het zilveren Ereblijk kan worden uitgereikt aan eigen inwoners en niet-ingezetenen van Venray, rechtspersonen of bedrijven, organisaties, instellingen en verenigingen. Het gaat daarbij om:

In voorkomende gevallen kan de onderscheiding ook postuum worden toegekend.

Als meetbare criteria worden gehanteerd:

Het college kan van genoemde criteria afwijken in zijn advies aan de gemeenteraad.

2.3 Uitvoering

Het Ereblijk van de gemeente Venray wordt geslagen in Rijksgekeurd zilver geoxideerde uitvoering, diameter ca. 40 mm. Aan de voorzijde voorzien van het gemeentewapen met de tekst 'EREBLIJK DER GEMEENTE VENRAY'. Aan de keerzijde wordt de naam van betrokkene, alsmede de datum van de uitreiking gegraveerd. Daarnaast ontvangt de gedecoreerde een draagspeld, uitgevoerd in Rijksgekeurd zilver geoxideerde uitvoering, voorstellende het gemeentewapen van Venray.

2.4 Uitreiking

De uitreiking van het zilveren Ereblijk gebeurt door de burgemeester of diens vervanger tijdens een speciale gelegenheid die verband houdt met de hoofdverdienste van betrokkene. De uitreiking kan desgewenst ook plaatsvinden tijdens een openbare (bijzondere) raadsvergadering.

 

3. Waarderingspenning van de gemeente Venray

3.1 Besluitvorming

Het college besluit tot het toekennen van de Waarderingspenning van de gemeente Venray.

3.2 Criteria

De Waarderingspenning van de gemeente Venray is bedoeld voor personen die zich op een zeer uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de Venrayse gemeenschap bij een vereniging of instelling en is bedoeld als teken van dank en waardering.

Als meetbare criteria worden gehanteerd:

Het college kan van genoemde criteria afwijken.

In voorkomende gevallen kan de onderscheiding ook postuum worden toegekend.

3.3 Uitvoering

De waarderingspenning van de gemeente Venraywordt geslagen in brons gepatineerde uitvoering, diameter ca. 40 mm. Aan de voorzijde voorzien van het gemeentewapen met de tekst 'WAARDERINGSPENNING DER GEMEENTE VENRAY'. Aan de keerzijde wordt de naam van betrokkene, alsmede de datum van de uitreiking gegraveerd. Daarnaast ontvangt de gedecoreerde een draagspeld, uitgevoerd in brons gepatineerde uitvoering, voorstellende het gemeentewapen van Venray.

3.4 Uitreiking

De uitreiking van de Waarderingspenning van de gemeente Venray gebeurt door de burgemeester of diens vervanger tijdens een speciale gelegenheid die verband houdt met de hoofdverdienste van betrokkene.

 

4. Antecedentenonderzoek

Om te kunnen toetsen of degene die voorgedragen wordt voor een onderscheiding van onbesproken gedrag is, maakt een antecedentenonderzoek deel uit van de aanvraagprocedure. Niet alleen om negatieve beeldvorming als gevolg van onzorgvuldig handelen door de gemeente te voorkomen, maar vooral ook om de betrokkene, zowel als de aanvrager te beschermen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de bestuursassistent in opdracht van de burgemeester.

 

5. Relatie met een Koninklijke onderscheiding

Het in aanmerking komen voor, of het al ontvangen hebben van een Koninklijke onderscheiding sluit het ontvangen van een gemeentelijke onderscheiding niet uit. Een Koninklijke onderscheiding is de hoogst haalbare blijk van waardering in Nederland. Iemand die hiervoor in aanmerking kan komen, mag dit niet onthouden worden. De gemeentelijke onderscheiding is bedoeld voor mensen waarvan de Venrayse gemeenschap van mening is dat zij een waardering voor hun inzet verdienen. De mogelijkheid bestaat om voor dezelfde verdiensten beide onderscheidingen te ontvangen.

 

6. Intrekking

De gemeenteraad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders kunnen, indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, een besluit tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding intrekken. Een besluit tot intrekking wordt genomen in een besloten vergadering van betreffend bestuursorgaan. Aan betrokkene wordt hiervan gemotiveerd mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

 

7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van de verordening. Op dat tijdstip wordt ingetrokken het raadsbesluit d.d. 30.08.2011 (gemeenteblad 2011, nummer 190) inzake de verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en andere gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Venray. Met dien verstande dat de waarde van de reeds toegekende gemeentelijke onderscheidingen in stand blijft.

 

8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "verordening regelende de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Venray"

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 september 2016,

, voorzitter , raadsgriffier